Slovo na cestu

Jan 2:1-25

Ježíš proměňuje vodu ve víno

1V galilejské vesnici Káně se za tři dny konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie. 2Mezi svatebními hosty byl Ježíš a jeho učedníci. 3Docházelo jim víno a Marie o tom řekla Ježíšovi.

4„Proč mi to říkáš?“ odpověděl Ježíš. „Moje chvíle ještě nepřišla.“ 5Marie vyzvala obsluhující: „Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže.“

6Na chodbě stálo šest kamenných – asi hektolitrových – nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání. 7Ježíš poručil sloužícím, aby je naplnili vodou. 8Když to udělali, vyzval je: „Dejte z toho ochutnat správci hostiny.“ 9Nic netušící správce ochutnal vodu, kterou Ježíš proměnil ve víno, zavolal ženicha 10a řekl mu: „To víno je vynikající. Obvykle se začíná lepším a končí horším. Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce.“

11Zázrakem v Káni Ježíš poprvé projevil svou božskou moc. A jeho učedníci v něho uvěřili.

12Potom Ježíš se svou matkou, bratry a učedníky strávil několik dní v Kafarnaum.

Ježíš obnovuje pořádek v chrámu

13Blížily se židovské velikonoční svátky, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. 14Na nádvoří Jeruzalémského chrámu našel směnárníky peněz, prodavače obětních býčků, ovcí a holubů. 15Upletl si z provázků důtky a z chrámového nádvoří prodavače i s dobytkem vyhnal. Směnárníkům zpřevracel stoly a rozházel peníze. 16„Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ volal za nimi.

17V té chvíli si učedníci vzpomněli na starozákonní proroctví: „Stravuje mne horlivost pro Boží dům.“

18Židé se ho hněvivě ptali: „Jak si můžeš dovolit takto jednat? Máš-li pověření od Boha, dokaž je nějakým zázrakem!“

19„Dobře,“ odpověděl Ježíš, „zbořte tento chrám, a já ho ve třech dnech znovu postavím.“

20„Co je to za nesmysl?“ posmívali se mu Židé. „Vždyť chrám stavěli plných čtyřicet šest let, a ty bys ho chtěl vystavět ve třech dnech?“

21Židé Ježíšova slova nepochopili. Nemluvil totiž o chrámu, ale o svém těle. 22I učedníci tomu porozuměli až po jeho zmrtvýchvstání.

23Během Velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků, a tak v něj mnozí uvěřili. 24-25Věděl o každém všechno, nepotřeboval se na nikoho vyptávat. Sám však zůstával pro mnohé hádankou.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 2:1-25

Иса аль-Масих превращает воду в вино

1Через два дня в Кане, что в Галилее, был свадебный пир, и мать Исы была там. 2Иса и Его ученики тоже были приглашены на свадьбу. 3Случилось так, что во время пира кончилось вино, и мать Исы тогда сказала Ему:

– У них нет вина.

4Иса ответил:

– О, женщина2:4 Это обращение Исы к матери не было грубым, но подчёркивало их новые взаимоотношения: теперь Он в первую очередь был аль-Масихом, Сыном Всевышнего, и лишь потом сыном Марьям., почему Я должен заботиться об этом? Моё время ещё не настало.

5Мать Исы сказала слугам:

– Делайте то, что Он вам скажет.

6Рядом стояло шесть больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений2:6 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.. В каждый сосуд вмещалось от восьмидесяти до ста двадцати литров2:6 Букв.: «два или три метрета». воды. 7Иса сказал слугам:

– Наполните сосуды водой.

Те наполнили их водой до верха.

8– А теперь зачерпните, – сказал Он, – и отнесите распорядителю пира.

Они так и сделали. 9Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино, об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха 10и упрекнул его:

– Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор.

11Так Иса положил начало знамениям в Кане Галилейской и явил Свою славу; и Его ученики уверовали в Него.

12После этого Иса вместе с матерью, братьями2:12 Братья – вероятнее всего, здесь имеются в виду единоутробные братья Исы – другие дети Марьям, рождённые от Юсуфа (см. Мат. 13:55; Мк. 6:3). и учениками пошёл в Капернаум, и там они пробыли несколько дней.

Изгнание торговцев из храма

(Мат. 21:12-13; Мк. 11:15-17; Лк. 19:45-46)

13Приближалось время иудейского праздника Освобождения2:13 Праздник Освобождения – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусы из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8)., и Иса пошёл в Иерусалим. 14В храме Он увидел людей, продававших быков, овец и голубей; у столов сидели те, кто менял деньги. 15Сделав из верёвок плеть, Он выгнал из храма всех торговцев, а также овец и быков. Он опрокинул столы менял, рассыпав их монеты.

16– Уберите это отсюда! – говорил Он продавцам голубей. – Как вы смеете превращать дом Моего Отца в базар!

17Его ученики вспомнили записанное в Писании: «Ревность о доме Твоём снедает Меня»2:17 Заб. 68:10.. 18Тогда предводители иудеев спросили у Него:

– Каким знамением Ты можешь доказать нам, что имеешь право всё это делать?

19Иса ответил им:

– Разрушьте этот храм, и Я в три дня восстановлю его.

20Предводители иудеев ответили:

– Этот храм строился сорок шесть лет, а Ты собираешься восстановить его в три дня?

21Но Иса имел в виду не здание храма, а Своё тело. 22После того как Иса воскрес из мёртвых, ученики вспомнили Его слова и поверили Писанию и словам Исы.

23Пока Иса был в Иерусалиме на празднике Освобождения, многие, видя знамения, которые Он творил, поверили в Него. 24Но Сам Иса не доверялся им, потому что Он знал всех, 25и Ему не нужно было знать о человеке по рассказам других, так как Он видел, что у каждого на душе.