Slovo na cestu

Jan 19:1-42

1Potom dal Pilát Ježíše zbičovat. 2Vojáci upletli z trní věnec, nasadili ho Ježíšovi na hlavu a hodili mu přes ramena rudý plášť. 3Obklopili Ježíše, bili ho a pokřikovali: „Ať žije židovský král!“

4-5Pilát se pokusil obměkčit žalobce a přesvědčit je o Ježíšově nevině tím, že jim ho předvedl zmučeného a zesměšněného. Ukázal na něj a řekl: „Člověk.“

6Velekněží a jejich stráž začali křičet: „Na kříž s ním, na kříž!“

„Ukřižujte si ho sami, pro mne je to nevinný člověk,“ řekl jim Pilát.

7„Podle našeho zákona je vinen,“ odporovali Židé. „Vydává se za Božího Syna.“

8Po tomto obvinění Pilátův neklid ještě více vzrostl. 9Vrátil se do soudní síně a zeptal se obžalovaného: „Co jsi vlastně zač?“ Ale Ježíš mlčel.

10„Tak ty se mnou nemluvíš? Nevíš, že rozhoduji o tvém životě a smrti?“ řekl Pilát.

11„Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti ji nedal Bůh,“ odpověděl Ježíš. „Ty porušuješ právo, ale moji žalobci na sebe berou větší vinu.“

12To ovlivnilo Piláta, aby se ještě jednou pokusil Ježíše osvobodit. Židé však sáhli k hrubému nátlaku: „Jestliže ho propustíš, zpronevěříš se císaři. Kdo se vydává za krále, staví se proti císařskému majestátu.“

13Když to Pilát slyšel, dal Ježíše vyvést na Dlážděné nádvoří a usedl do soudcovského křesla. 14Chtěl už případ uzavřít, protože bylo před polednem a večer začínaly židovské velikonoční svátky. Pověděl Židům: „Tak co s tím vaším králem?“

15Oni se dali do křiku: „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“

Pilát ještě namítl: „Vašeho krále mám poslat na smrt?“

Velekněží prohlásili pokrytecky: „Nepotřebujeme krále! Máme přece římského císaře.“

Ježíš je veden k ukřižování

16Pilát se vzdal a předal Ježíše popravčí četě, aby ho ukřižovali.

17Tak naložili Ježíši na záda jeho vlastní kříž a vedli ho za město na pahorek zvaný „Lebka“, hebrejsky Golgota. 18Tam ho ukřižovali a po obou stranách vztyčili kříže pro dva zločince.

19Nad hlavou každého odsouzence bývalo napsáno, čím se provinil; na Ježíšův kříž dal Pilát napsat hebrejsky, latinsky a řecky: Ježíš Nazaretský, židovský král. 20Popraviště bylo blízko města, takže ten nápis četlo mnoho lidí. 21Velekněží protestovali u Piláta: „Nepiš, že je židovský král, ale že se za něj jenom vydával.“

22Pilát je odbyl: „Co jsem napsal, to tam bude!“ 23Popravčí četě podle práva náležely svršky odsouzenců. Ježíšův svrchní plášť – pruh plátěné látky – roztrhali na čtyři díly a podělili se o ně. Jeho nesešívaný spodní oděv, utkaný vcelku, nechtěli trhat, 24ale řekli si: „Budeme losovat, kdo z nás ho dostane.“ Tím nevědomky uskutečnili prorockou předpověď:

„Rozdělili si můj plášť a losovali o můj oděv.“

25U Ježíšova kříže stála jeho matka, její sestra, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. 26Ježíš pohlédl na svou matku a na milovaného učedníka Jana, který stál vedle ní. Jí řekl: „On teď bude tvůj syn,“ 27a jemu: „Přijmi ji jako svou matku.“ Od té chvíle se ten učedník o ni staral jako o vlastní.

Ježíš umírá na kříži

28Ježíš věděl, že se blíží konec. Řekl: „Žízním.“

29Vojáci namočili houbu do kyselého vína a na lodyze yzopu mu ji podali k ústům. Tím se také vyplnila prorocká předpověď. 30Ježíš svlažil rty a řekl: „Je dokonáno.“ Hlava mu klesla a skonal.

31Protože se blížila sobota a navíc začátek velkého svátku, nemohli Židé připustit, aby těla zůstala na křížích. Žádali Piláta, aby urychlil popravu a mrtvé dal sejmout. 32Oběma zločincům vojáci přerazili nohy. 33U Ježíše to bylo zbytečné, protože viděli, že je už mrtev. 34Jeden z vojáků mu kopím otevřel bok, aby se přesvědčil, zda již doopravdy zemřel. Z rány vytékala sražená krev a čirá tekutina.

35Popisuje to, kdo to viděl na vlastní oči. Můžete se na to spolehnout, je to pravda. 36Opět se naplnila dvě proroctví Písma: „Ani kost mu nebude zlámána,“ 37a „Uvidí, koho probodli.“

Ježíš je pohřben

38Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sňal z kříže. 39Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek.

40Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání.

41V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka, vytesaná do skály. 42Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 19:1-42

Jesustaca ‘Huañunatajmi can’ nishcacunami

1Chashna nijpimi, Pilatoca Jesusta japishcahuan azotichirca. 2Soldadocunaca, casha coronata rurashpami, Paipaj umapi churachircacuna. Jahua churanatapish amsa puca churanatami, churachircacuna.

3Chaimantaca:

—¡Cushicui, judiocunata Jatun Mandaj!— nij tucushpami, quijadospi huajtarcacuna.

4Pilatoca, cutin canllaman llujshishpaca:

—Riquichij, Pai ima millaita rurashcata mana japinichu, cancunamanpish chaita huillangapajmi cutin canllaman pushamuni— nircami.

5Jesusca casha coronata, amsa puca jahua churanatapish churashcami llujshirca. Ña llujshijpimi Pilatoca:

—¡Cai runaca caipimi!— nirca.

6Jesusta ricushpacarin pushaj curacunapish, chapajcunapish:

—¡Chacatailla! ¡Chacatailla!— nishpami caparircacuna.

Shina nijpimi Pilatoca:

—Cancunallataj pushashpa chacataichijlla. Ñucaca, ima millaita rurashcata mana japinichu— nircami.

7Chashna nijpi judiocunaca:

—Ñucanchijca shuj Mandashcatami charinchij. Paica, “Diospaj Churimi cani” nishcamantaca, chai Mandashcapi nishca shina huañunatajmi can— nircacunami.

8Chashna nijta uyashpacarin, Pilatoca ashtahuanmi mancharca. 9Mandashpa tiyana ucuman cutin yaicushpami, Jesustaca:

—Canca, ¿maimantataj cangui?— nijpi, Jesusca, mana imata cutichircachu.

10Chaimantami Pilatoca:

—¿Ñucahuanchu mana rimangui, imamí? Ñucaca, Canta chacatachun mandai tucushcatapish, cacharichun mandai tucushcatapish, ¿manachu yachangui?— nircami.

11Shina nijpi, Jesusca:

—Mandai tucunata jahua pachamanta canman mana cushca cajpica, Ñucataca imata mana ni tucunguimanchu. Chaimanta, Ñucata cambaj maquipi churajmi, canta yalli mana allita rurashca— nircami.

12Chashna nishcamantapachami Pilatoca, ima shinapish cacharinata yuyacurca. Ashtahuanpish judiocunaca:

—Caita cacharishpatajca, ña mana Cesarhuan apanacuj canguichu. Pipish jatun mandaj tucusha nijca, Cesartami cʼariyacun— nishpami caparircacuna.

13Chaita uyashpaca Pilatoca, Jesusta canllaman llujshichichun mandashpami, juchachishcacunata tapungapaj tiyarinapi tiyarirca. Chai ucuca, hebreo rimaipica, Gabatá shutimi. Chaica ‘rumihuan churashca pamba’ nisha ninmi. 14Chai punllaca, Pascuapaj allichirina punllami carca, ñami chaupi punllayamucurca. Chai tutamantami Pilatoca, judiocunataca:

—¡Riquichij, cancunapaj jatun Mandajca caipimi!— nirca.

15Ashtahuanpish paicunaca:

—¡Llujshichi! ¡Llujshichi! ¡Chacatailla!— nishpami caparircacuna.

Chaimantami Pilatoca:

—¿Cancunapaj jatun Mandajtachu chacatachun ninguichij?— nijpi, pushaj curacunaca:

—¡Cesarllami ñucanchij jatun mandaj, pi shujtaj jatun mandajtaca mana charinchijchu!— nircacunami.

16Shina nijpi Pilatoca, chacatagrichun paicunaman curcallami. Chaimantami Jesustaca, ña pushashpa rircallacuna.

Jesustaca chacatashpami huañuchishcacuna

(Mat 27:32-50; Mar 15:21-37; Luc 23:26-49)

17Jesusca Paita chacatana cruzta aparishpami, Uma Tullu shuti urcuman huichiyarca. Chai urcuca, hebreo rimaipica Gólgota shutimi. 18Chaipimi ishqui runacunandij, Jesustaca chaupipi churashpa chacatarcacuna.

19Pilatoca: «nazaretmanta jesusca judiocunata jatun mandajmi» nishca quillcatami, cruz jahuapi churachirca. 20Jerusalén cʼuchullapi Jesusta chacatashca cajpimi, chai quillcataca achca judiocuna ricurca. Chai quillcaca hebreo, griego, latín rimaicunapimi carca. 21Chashnata ricushpaca, judiocunata pushaj curacunami Pilatotaca:

—“Judiocunapaj Jatun Mandajmi” nishpaca, mana quillcachinachu carcangui, ashtahuanpish: “ ‘Ñucaca, judiocunapaj Jatun Mandajmi cani’ nircami” nishpamari quillcachina carcangui— nircacunami.

22Chashna nijpi Pilatoca:

—Ñuca ña quillcashcaca, chashnami saquiringa— nircami.

23Soldadocunaca, Jesusta ña chacatashpaca, Paipaj churanacunata japishpami chuscu soldadocuna shuj shuj chaupinacurcacuna. Ucu churanatapishmi japircacuna. Chaica mana sirashca, jahuamanta ucucama tucui ahuashcallami carca.

24Chashna cajpimi, paicunapura:

—Caitaca ama chaupishunchijchu. Maijanpajpish urmachun suerteta rurashunchij— ninacurcacuna.

Chashna rurajpimi:

«Ñuca churanacunataca, paicunapura chaupinacurcacunami.

Ñuca churanacunamantaca, suerteta rurarcacunami»

nishpa quillcashcaca, pajtarca. Soldadocunaca chashnatajmi rurarcacuna.

25Jesusta chacatashca cʼuchupica, Jesuspaj mama ñañandij, Cleofaspaj huarmi Mariapish, Magdalamanta Mariapishmi carca. 26Jesusca paipaj mamapish, Pai cʼuyashca yachacujpish chaipi cajta ricushpami, mamataca:

—Mama, cunanca paimi cambaj churi— nirca.

27Chai qʼuipaca, yachacujtapish:

—Cunanca, paica cambaj mamami— nircami.

Chaipachamantami chai yachacujca, Mariataca paipaj huasipi causachun pusharca.

Jesusca manaraj tullucunata pʼaquijpimi huañushca

28Chai qʼuipami, ña tucuita tucuchishcata yachashpaca, Dios Quillcachishcapi nishca pajtachun Jesusca:

—¡Yacunanca!— nirca.

29Chaipica, vinagrehuan junda shuj mangami tiyacurca. Soldadocunaca esponjata chaipi satishpa, hisopo caspi puntapi churashpami, Jesuspaj shimiman pajtachirca. 30Chai vinagreta mallishpaca, Jesusca:

—Ña tucui pajtachishcami— nircami.

Chashna nishcahuan uma huarcurishpa, Paipaj espirituta Diosman mingarcallami.

31Judiocunaca, Pascua callarina sábado punllapajmi allichirina caraca. Chai jatun punllapajca, huañushcacunataca mana cruzpi saquinachu carca. Chaimantami changacunata pʼaquishpa, chaimanta anchuchichichun, Pilatota mañagrircacuna. 32Chaimantami soldadocuna shamushpaca, Jesus-huan chacatashca runacunataca chayanllapi cajtaraj, changacunata pʼaquirca. Chaipaj qʼuipaca, caishujpajtapishmi changacunata pʼaquircacuna. 33Jesuspajman cʼuchuyashpaca, ña huañushcata ricushpa, Paipaj changacunataca mana pʼaquircacunachu. 34Ashtahuanpish shuj soldado, costillas quinripi lanzahuan tujsijpimi, yahuarhuan, yacuhuan llujshishpa tallirirca. 35Caitaca, chashna tucujta quiquin ñahuihuantaj ricujmi, huillashca. Chashnataj tucushcatami huillashca. Cancunapish uyashpa crichunmi, chashnataj cashcata huillashca. 36Dios Quillcachishcapi: «Paipaj tulluca shujllapish mana pʼaquishcachu canga» nishca pajtachunmi chashnaca tucurca. 37Shinallataj shujtaj Quillcapipish: «Paicuna chugrichishcallatatajmi ricungacuna» nishpami huillacun.

Jesustaca mushuj jutcupimi churashcacuna

(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Luc 23:50-56)

38Chai tucui tucushca qʼuipami, Arimateamanta Joseca, Jesús huañushcata apangapaj Pilatota mañagrirca. Paica judiocunata manchashcamantami, huashalla Jesuspaj yachacuj carca. Pilato apachunlla nijpica, Jesús huañushcataca aparcallami. 39Ñaupaman Jesuspajman tuta shamuj Nicodemopish, mishquijlla ashnajta patsaj libra shinata apashcami shamurca. Chaica mirrahuan, aloehuan chagrushpa rurashcami carca. 40Paicunami Jesús huañushcata apashpa, mishquijlla ashnacujhuan churashpa linsocunahuan pillurcacuna. Judiocunaca, ñaupamantami chashna pambajcuna cashca. 41Chai chacatashca cʼuchullapitajmi, shuj huerta tiyarca. Chai huertapica, pi huañushcata manaraj churashca, mushuj jutcumi tiyarca. 42Judiocuna Pascuapaj allichirina punllaca, ñallami tucurigrirca. Chai jutcupish cʼuchullapi cajpimi, Jesús huañushcataca, chaipi churarcacuna.