Slovo na cestu

Jan 17:1-26

Ježíš se modlí sám za sebe

1Když Ježíš domluvil, pohlédl vzhůru k nebi a řekl:

„Otče, přichází můj čas. Přiznej se ke mně a dovol, abych prokázal tvoji velikost. 2Svěřil jsi mi přece moc nade všemi, abych ty, které mi dáváš, uvedl do věčného života. 3Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal. 4Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost. 5Otče, navrať mi nyní moc a čest, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět.

Ježíš se modlí za svoje učedníky

6Lidé tě nechápou, ale těm, které jsi mi dal, jsem objasnil, kdo vlastně jsi. Patří tobě a tys mi je svěřil. 7Dali na má slova a poznali, že pocházejí od tebe. 8Všechno, cos mi pro ně svěřil, jsem jim předal a oni uvěřili, že jsi mne poslal.

9Nemodlím se teď za celý svět, ale za ty, které jsi mi už dal, neboť oni jsou tvoji. 10Vždyť všechno, co patří mně, je tvoje a všechno, co je tvé, je moje. Na nich bude patrná moje sláva. 11Já odcházím k tobě, oni zůstávají. Otče svatý, vezmi si je teď na starost a sjednocuj je tak, jak jsme my zajedno. 12Já jsem o ně pečoval, dokud jsem byl s nimi. Chránil jsem je, takže jsem nikoho neztratil – kromě Jidáše. Ale i jeho zrada musí posloužit tvým plánům.

13Proč o té péči znovu mluvím? Odcházím k tobě, ale chci, aby si oni uchovali plnou radost. 14Svěřil jsem jim tvé slovo a svět se postavil proti nim, protože stejně jako já nesplynuli s proudem. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého. 16Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím. 17Strhni je svým slovem a přiveď je k dokonalosti svou pravdou. 18Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne. 19Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě.

Ježíš se modlí za budoucí věřící

20Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. 21-23Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak jako mne.

24Otče, dal jsi mi je a já chci, aby přišli tam, kam jdu já. Poznali mne v plné slávě, kterou jsi mi dal z lásky, dřív než byl svět. 25Otče, vím, že jsi hoden vší důvěry, ale svět si to neuvědomuje. Tito však poznali, že jsi mne poslal. 26Objasnil jsem jim a ještě objasním, kdo jsi.

Ať milují tak, jako miluješ ty mne. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou.“

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰福音 17:1-26

耶稣的祷告

1耶稣说完后,就抬头望着天说:“父啊!时候到了,愿你使你的儿子得荣耀,好让你的儿子也使你得荣耀。 2因为你把管理世人的权柄赐给了祂,使祂可以将永生赐予你交托给祂的人。 3这永生就是,认识你——独一的真神,并且认识你所差来的耶稣基督。 4我已经完成你交给我的工作,使你在地上得了荣耀。 5父啊,现在让我和你同享创世以前我们所共有的荣耀吧!

6“你从世上赐给我的人,我已将你17:6 ”希腊文是“你的名”,“名”代表一个人的全部。显明给他们。他们本来属于你,你将他们赐给了我,他们遵守你的道。 7如今他们知道,你赐给我的一切都是从你那里来的, 8因为我已经把你赐给我的道赐给他们,他们也接受了,并且确实知道我是从你那里来的,也相信是你差遣了我。

9“我不为世人祈求,却为他们祈求,就是为你赐给我的那些人祈求,因为他们属于你。 10一切属于我的都是你的,属于你的也是我的,我从他们身上得了荣耀。 11现在我要离开这个世界去你那里了,他们却仍然留在世上。圣父啊,求你为了自己的名,就是你赐给我的名而保守他们,使他们像我们一样合而为一。 12我和他们在一起的时候,靠着你赐给我的名保守他们,看顾他们。除了那个注定灭亡的人以外,他们一个也没有灭亡,这是为了应验圣经上的话。

13“现在我要去你那里了,我趁着还在世上的时候这样说,是要叫他们心里充满我的喜乐。 14我已将你的道赐给他们,世人恨他们,因为他们像我一样不属于这个世界。 15我不求你带他们离开这个世界,但求你保守他们脱离那恶者。 16因为他们像我一样不属于这个世界。 17求你用真理,就是你的道,使他们圣洁。 18你怎样差我到世上来,我也照样差他们到世人中间。 19为了他们,我献上自己,使他们借着真理可以圣洁。

20“我不但为这些人祈求,也为那些因他们的话而信我的人祈求, 21使他们都合而为一,正如父你在我里面,我在你里面一样,并且使他们也在我们里面,好让世人相信是你差我来的。 22我又将你赐给我的荣耀赐给他们,使他们像我们一样合而为一。 23我在他们里面,你在我里面,好使他们也完完全全地合而为一。这样,世人便知道我是你差来的,而且知道你爱他们,就像爱我一样。

24“父啊!我在哪里,愿你赐给我的人也在哪里,好让他们看见你赐给我的荣耀,因为在创世以前你已经爱我了。 25公义的父啊!世界还未认识你以前,我已经认识你了,这些人也知道是你差我来的。 26我使他们认识了你的名,我还要使他们更认识你,好让你对我的爱存在他们里面,我也在他们里面。”