Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

New International Version

John 15:1-27

The Vine and the Branches

1“I am the true vine, and my Father is the gardener. 2He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes15:2 The Greek for he prunes also means he cleans. so that it will be even more fruitful. 3You are already clean because of the word I have spoken to you. 4Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

5“I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. 6If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. 8This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

9“As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. 11I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. 12My command is this: Love each other as I have loved you. 13Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. 14You are my friends if you do what I command. 15I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. 16You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. 17This is my command: Love each other.

The World Hates the Disciples

18“If the world hates you, keep in mind that it hated me first. 19If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20Remember what I told you: ‘A servant is not greater than his master.’15:20 John 13:16 If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. 22If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for their sin. 23Whoever hates me hates my Father as well. 24If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. 25But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’15:25 Psalms 35:19; 69:4

The Work of the Holy Spirit

26“When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. 27And you also must testify, for you have been with me from the beginning.