Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

New International Reader's Version

John 15:1-27

The Vine and the Branches

1“I am the true vine. My Father is the gardener. 2He cuts off every branch joined to me that does not bear fruit. He trims every branch that does bear fruit. Then it will bear even more fruit. 3You are already clean because of the word I have spoken to you. 4Remain joined to me, just as I also remain joined to you. No branch can bear fruit by itself. It must remain joined to the vine. In the same way, you can’t bear fruit unless you remain joined to me.

5“I am the vine. You are the branches. If you remain joined to me, and I to you, you will bear a lot of fruit. You can’t do anything without me. 6If you don’t remain joined to me, you are like a branch that is thrown away and dries up. Branches like those are picked up. They are thrown into the fire and burned. 7If you remain joined to me and my words remain in you, ask for anything you wish. And it will be done for you. 8When you bear a lot of fruit, it brings glory to my Father. It shows that you are my disciples.

9“Just as the Father has loved me, I have loved you. Now remain in my love. 10If you obey my commands, you will remain in my love. In the same way, I have obeyed my Father’s commands and remain in his love. 11I have told you this so that you will have the same joy that I have. I also want your joy to be complete. 12Here is my command. Love one another, just as I have loved you. 13No one has greater love than the one who gives their life for their friends. 14You are my friends if you do what I command. 15I do not call you slaves anymore. Slaves do not know their master’s business. Instead, I have called you friends. I have told you everything I learned from my Father. 16You did not choose me. Instead, I chose you. I appointed you so that you might go and bear fruit that will last. I also appointed you so that the Father will give you what you ask for. He will give you whatever you ask for in my name. 17Here is my command. Love one another.

The World Hates the Disciples

18“My disciples, does the world hate you? Remember that it hated me first. 19If you belonged to the world, it would love you like one of its own. But you do not belong to the world. I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. 20Remember what I told you. I said, ‘A slave is not more important than his master.’ (John 13:16) If people hated me and tried to hurt me, they will do the same to you. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. 21They will treat you like that because of my name. They do not know the one who sent me. 22If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. 23Whoever hates me hates my Father also. 24I did works among them that no one else did. If I hadn’t, they would not be guilty of sin. But now they have seen those works. And still they have hated both me and my Father. 25This has happened so that what is written in their Law would come true. It says, ‘They hated me without any reason.’ (Psalms 35:19; 69:4)

The Work of the Holy Spirit

26“I will send the Friend to you from the Father. He is the Spirit of truth, who comes out from the Father. When the Friend comes to help you, he will be a witness about me. 27You must also be witnesses about me. That’s because you have been with me from the beginning.