Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Juan 15:1-27

Jesusca uvas yurahuanmi chʼimbapurarishca

1Ñucaca uvas Yuratajmi cani. Ñuca Yayaca uvasta chagrajmi. 2Paimi Ñucapi tiyaj ramacuna maijanlla mana pʼucujtaca pʼitinga. Maijanpish alli pʼucujpica, ashtahuan pʼucuchun allichirangami. 3Cancunaca, Ñuca huillashca shimicunata chasquishcamanta, ña chuyacunami canguichij. 4Cancunaca Ñucahuan caichijlla, Ñucapish cancunahuan cashami. Uvas yura ramaca, yuramanta chʼicanyashpa, paillaca mana granota pʼucui tucunchu. Cancunapish Ñucamanta chʼicanyashpaca, manataj imata rurai tucunguichijchu.

5Ñucaca uva yurami cani, cancunaca ramacunami canguichij. Pipish Ñucamanta mana raquirishpa, Ñucapish paimanta mana raquirijpica, achca granota aparij yura shinami canga. Ñucamanta chʼicanyashpaca, imata mana rurai tucunguichijchu. 6Ñucamanta raquirijtaca, pʼitishca rama chaquirijpi, tandachishpa ninapi rupachij shinami ruranga. 7Ñucamanta mana raquirishpa, Ñuca yachachishcatapish caźushpaca, tucui imatapish mañaichijlla, Yayaca cungallami. 8Cancunaca, achca granota aparij yura shina cashpami, Ñuca yachacujcunataj cashcata ricuchinguichij. Chashna cajpimi Ñuca Yayataca, alli ningacuna.

9Ima shinami Ñuca Yaya Ñucata cʼuyan, chashnallatajmi Ñucapish cancunataca cʼuyani. Cancunaca, chashna Ñuca cʼuyanajlla causashpa catichijlla. 10Ñucaca, Ñuca Yaya mandashcacunata huaquichishpami, Pai cʼuyashca causani. Chashnallataj cancunapish Ñuca mandashcacunata huaquichishpami, Ñuca cʼuyanajlla causanguichij. 11Cancuna chashna cajpimi, Ñucaca cancunamanta cushicusha. Cancunapish chaimanta jatunta cushicuchunmi chashna nini. 12Ñucaca caitami mandani: Ñuca cancunata cʼuyashca shinallataj, cancunapish caishuj chaishuj cʼuyanacuichij. 13Pipish paihuan alli apanacujcunamanta huañujca, yallitaj cʼuyashcatami ricuchin. Chaita yallica pi mana cʼuyanchu. 14Ñuca mandashcata rurashpaca, Ñucahuan alli apanacujmi canguichij. 15Cunanmantaca cancunataca, ña mana Ñucata servijcuna nishachu. Servijca paipaj amo imallata ruracujtaca, mana yachanchu. Ashtahuanpish cancunaca, Ñucahuan alli apanacujcuna cajpimi, Ñuca Yaya imalla nishcataca tucuita yachaj chayachini. 16Mana cancunachu Ñucata agllarcanguichij, Ñucamari cancunata agllarcani. Cancunataca, punllanta achca granota pʼucuj shina huillagrichunmi mingarcani. Granuj shina cancuna mirachishcaca manataj chingaringachu. Chashna cashpaca Ñuca shutipi tucui imatapish Yayata mañajpica, Paica cungallami. 17Cancunataca caitami mandani: Caishuj chaishuj cʼuyanacuichij.

Cancunataca cai pachapica pʼiñangacunami

18Cai pachapaj cajcuna cancunata pʼiñajpica, Ñucataraj chashna pʼiñashcata yuyaringuichij. 19Cancunataca, cai pachapaj cajcunapuramantami agllarcani. Chaimanta, cancuna ña mana paicuna shinallataj cajpimi, cai pachapaj cajcunaca pʼiñancuna. Cancunapish cai pachapaj cajcuna shinallataj cajpica, cʼuyanmanmi. 20Ñami cancunamanca: “Servijca mana amota yallichu” nircani, chaita yuyarichigari. Ñucata pʼiñashpa llaquichishca shinallatajmi, cancunatapish pʼiñashpa llaquichingacuna. Ñuca huillashcata caźushpaca, cancuna huillashcatapish caźungacunami. 21Ashtahuanpish Ñucata caticujpica, Ñucata Cachajta mana rijsishcamantami, chashna tucui laya llaquichingacuna. 22Ñuca mana shamushpa, paicunaman mana huillashca cajpica, paicuna juchayuj cashcataca mana yachanmancunachu carca. Ashtahuanpish cunanca paicunaca, “Mana juchayuj canchijchu” mana ni tucuncunachu. 23Pipish Ñucata pʼiñajca, Ñuca Yayatapish pʼiñanmi. 24Pi shujtaj mana rurashca allicunata paicunapaj Ñuca mana rurashca cajpica, paicunaca juchayuj cashcata mana yachanmanchu carca. Ashtahuanpish cunanca chai tucuita ricushca jahuamari Ñucatapish, Ñuca Yayatapish pʼiñancuna. 25Paicunata Mandashcapi: “Yangallami Ñucataca pʼiñancuna” nishpa quillcashca pajtachunmi, chashnaca tucun.

26Ashtahuanpish Cushichijta Ñuca Yayapajmanta Ñuca cachajpi, Paimi Ñucamanta huillanga. Paica cashcatataj huillaj Espiritumi. 27Cancunapish callarimantapacha Ñucahuan cashcamantaca, Ñucamanta huillanguichijmi.