Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

En Levende Bok

Johannes 15:1-27

Bildet om vinstokken og grenene

1Jesus sa: ”Jeg er den sanne vinstokken, og min Far i himmelen er gartneren. 2Han skjærer bort hver gren på meg som ikke bærer frukt. De grenene som bærer frukt, beskjærer han, slik at de kan bære enda mer frukt. 3Dere er allerede forandret gjennom det budskapet dere har fått høre fra meg. 4Fortsett derfor å bli i meg, så skal jeg være i dere. En gren kan ikke bære frukt dersom den ikke har sitt feste i vinstokken. På samme måten kan ikke livet deres bære frukt om dere ikke blir i meg.

5Ja, jeg er vinstokken, og dere er grenene. Dersom noen blir i meg og jeg i ham, da bærer han mye frukt, men uten meg kan dere ikke gjøre noe. 6Den som ikke bli i meg, han blir kastet bort på samme måten som en vissen gren. Alle grenene som har visnet, blir kastet på bålet og brent opp. 7Dersom dere blir i meg og budskapet mitt blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. 8De som virkelig er mine disipler bærer mye frukt, ved det blir min Far i himmelen opphøyd og æret.

9Jeg har elsket dere på samme måten som min Far i himmelen har elsket meg. Bli derfor værende i min kjærlighet. 10Dersom dere er lydige mot det jeg har gitt befaling om, blir dere i min kjærlighet. På samme måten blir jeg i kjærligheten til min Far i himmelen siden jeg gjør det han har gitt meg befaling om. 11Dette har jeg sagt til dere for at min glede skal fylle dere, slik at gleden deres blir fullkommen. 12Dette er min befaling: At dere skal elske hverandre på samme måten som jeg har elsket dere. 13Det største beviset noen kan gi på sin kjærlighet, er at han ofrer livet for vennene sine. 14Dere er vennene mine dersom dere gjør det jeg befaler dere. 15Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener får ikke greie på det herren hans tenker å gjøre. Fra og med nå av er dere vennene mine, for jeg har sagt dere alt som min Far i himmelen har latt meg få vite.

16Dere har ikke valgt å følge meg, men det er jeg som har valgt ut dere til en unik oppgave. Dere skal gå ut i verden og bære frukt som blir stående for evig. Da vil Far i himmelen gi dere alt dere ber ham om fordi dere tilhører meg.15:16 På gresk: hva dere enn ber ham om i navnet mitt. 17Ja, dette er min befaling til dere: At dere skal elske hverandre.”

Jesus advarer mot hat og forfølgelse

18Jesus fortsatte: ”Når menneskene hater dere, skal dere huske på at de har hatet meg før de begynte å hate dere. 19Dersom dere hadde tilhørt denne verden, ville menneskene elske dere, etter som dere da ville vært en av dem. Nå tilhører dere ikke denne verden, etter som jeg har innbudt dere til å være borgere av en annen verden. Derfor hater menneskene dere. 20Husk på det jeg sa til dere: ’En tjener står ikke over sin herre.’ Dersom de har forfulgt meg, kommer de også til å forfølge dere. Men har de levd i tråd med undervisningen min, kommer de også til å rette seg etter det dere sier. 21Menneskene vil forfølge dere fordi dere tilhører meg, og fordi de ikke kjenner Gud, han som har sendt meg.

22Dersom jeg aldri hadde kommet og sagt sannheten, ville alle vært uskyldige. Nå har de ingen unnskyldning for syndene sine. 23Den som hater meg hater også min Far i himmelen. 24Dersom jeg ikke hadde utført større mirakler enn det som andre har gjort iblant dere, ville alle vært uskyldige. Nå hater de både meg og min Far i himmelen, og det til tross for at de har sett disse miraklene. 25Gjennom dette blir det som står skrevet om meg i loven15:25 Jesus siktet her til hele den jødiske Skriften, det vil si. Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. til virkelighet: ’De har hatet meg uten grunn.’15:25 Se Salmenes bok 35:19 og 69:5.

26Jeg vil sende Hjelperen til dere, Guds Ånd, han som gjør sannheten om Gud synlig. Hjelperen vil komme til dere fra Gud, vår Far i himmelen, og når han kommer, skal han fortelle dere om meg. 27Også dere må fortelle andre om meg, for dere har vært med meg fra begynnelsen.