Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

Священное Писание

Иохан 15:1-27

Виноградная лоза и ветви

1– Я – истинная виноградная лоза, а Мой Отец – виноградарь. 2Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они ещё больше плодоносили. 3Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам говорил. 4Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во Мне.

5Я лоза, а вы ветви. Кто находится во Мне, а Я в нём, приносит много плода. Без Меня вы не можете ничего делать. 6Кто не пребывает во Мне, тот подобен ветке, что выброшена вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. 7Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то всё, о чём бы вы ни попросили, получите. 8Если вы будете приносить богатый урожай и если вы будете Моими учениками, то Мой Отец будет прославлен.

9Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10Если вы послушны Моим повелениям, то вы будете жить в Моей любви, как и Я послушен повелениям Моего Отца и живу в Его любви. 11Я говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12Вот Моё повеление: любите друг друга, как Я вас полюбил. 13Никто не может любить больше, чем тот, кто отдаёт жизнь свою за друзей. 14Если вы делаете то, что Я вам повелеваю, то вы – Мои друзья. 15Я больше не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его хозяин, но Я называю вас друзьями, потому что всё, что Я услышал от Моего Отца, Я открыл вам. 16Вы Меня не выбирали, Я Сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда Отец даст вам всё, о чём бы вы ни попросили Его во имя Моё. 17Я повелеваю вам это, чтобы вы любили друг друга.

Ненависть мира к последователям Исы Масиха

18– Если мир вас ненавидит, помните, что сначала он возненавидел Меня. 19Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас как своих. Но вы не принадлежите миру, потому что Я избрал вас, отделив от мира, поэтому мир вас и ненавидит. 20Помните Моё слово: «Раб не больше своего господина». Если преследовали Меня, то будут преследовать и вас. Если Моему слову повиновались, то будут повиноваться и вашему. 21Но ваши противники будут гнать вас из-за Меня, потому что они не знают Того, Кто послал Меня. 22Если бы Я не пришёл и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе, но сейчас у них нет извинения в том, что они грешат. 23Кто ненавидит Меня, тот ненавидит и Моего Отца. 24Если бы Я не делал среди них того, чего ещё никто до Меня не делал, то они не были бы виновны в грехе. Но они видели Мои дела и всё равно возненавидели Меня и Моего Отца. 25В этом исполняется сказанное в их Писании: «Они возненавидели Меня без всякой причины»15:25 Заб. 34:19; 68:5; 108:3..

26Когда придёт Заступник – Дух истины, Которого Я пошлю к вам и Который исходит от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне. 27Вы тоже должны свидетельствовать, потому что вы были со Мной с самого начала.