Slovo na cestu

Jan 15:1-27

Ježíš učí o vinné révě a ratolestech

1„Jsem kmen vinné révy a můj Otec je vinařem. 2Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. 3I vás očistil, a to mým poselstvím. 4Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce; právě tak je to i s vámi.

5Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Beze mne to nedokážete. 6Kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. 7Zůstanete-li se mnou spojeni a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte.

8Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. 9Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. 10Jste-li se mnou spojeni poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza.

Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. 11Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. 12Přikazuji vám, abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. 13Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život.

14Zůstanete mými přáteli, budete-li jednat v souladu se mnou. 15Nejste už mými sluhy, protože sluha se nevyzná v úmyslu svého pána. Řekl jsem vám s důvěrou vše, co vím od Otce, a proto jste se stali mými přáteli. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mne. Vybavil jsem vás k tomu, abyste žili plodný život, který by před Bohem obstál. Proste a Otec vám to dá. 17Usilujte především o vzájemnou lásku.

Ježíš hovoří o nenávisti světa

18Lidé vás budou nenávidět, ale vzpomeňte si, že mne nenáviděli dříve než vás. 19Milovali by vás, kdybyste se přizpůsobili. Vy mezi ně ale nepatříte, protože já jsem si vás vyvolil. Vyvedl jsem vás ze světa a oni vás za to nenávidí. 20Připomeňte si slova, která jsem vám už jednou řekl: sluha není větší než jeho pán.

Jestliže pronásledují mne, jak by nepronásledovali vás! Když chytali za slovo mne, budou číhat i na vás. 21To všechno vám budou dělat proto, že nevěří, že za mnou i za vámi stojí Bůh.

22Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez viny. Teď jsou však bez výmluvy. 23Ti, kdo mnou pohrdají, pohrdají Bohem. 24-25Usvědčuje je moje dílo, které nemá obdoby. Mají je před očima, a přece se zatvrdili proti mně i Otci. Však je o nich psáno v Písmu: ‚Nenáviděli mne bez důvodu.‘

26Pošlu vám zastánce od Otce – Ducha pravdy, který pochází z Otce. Ten dosvědčí, co vám říkám. 27Ale i vy budete mými svědky, protože mne všude provázíte.

Bibelen på hverdagsdansk

Johannesevangeliet 15:1-27

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedrondalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold. fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok. og min Far er ejeren. 2Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. 3I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

4Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer!15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.” Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. 5De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

6De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

7Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. 8I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

9Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,15,15 Det græske ord betyder også „slave”. for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”

Disciplene vil blive hadet af verden

18Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23Den, der hader mig, hader også min Far. 24De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’15,25 Citat fra Sl. 35,19.

26Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.