Slovo na cestu

Jakubův 5:1-20

Varování bohatým vykořisťovatelům

1Vy, boháči, už teď plačte a naříkejte nad tím, co vás čeká. 2-3Nahromadili jste tolik potravin, že vám hnijí, vaše šatstvo žerou moli a vaše peníze ztrácejí na ceně.

Chtěli jste si nashromáždit poklady, a zatím jste si navršili hranici, která při posledním soudu shoří i s vámi. 4Mzda, o kterou jste ošidili dělníky najaté ke sklizni vašich polí, svědčí proti vám a nářek ženců dolehl k Božímu sluchu. 5Váš život strávený v radovánkách a hýření se podobá vykrmování zvířat na porážku. 6Odsoudili jste a zabili nevinného, který se nebránil.

Trpělivost v utrpení

7Bratři, čekejte trpělivě až přijde Pán. Vezměte si příklad z rolníka, který vytrvale čeká na vytouženou sklizeň, až uzraje po podzimních a jarních deštích. 8Nedejte se zviklat a mějte jistotu v srdci, vždyť příchod Páně se blíží.

9Bratři, nestěžujte si jeden na druhého, vždyť sami nejste lepší než ti, které odsuzujete. Nezapomeňte, že velký Soudce je již přede dveřmi a bude soudit i vás.

10Za příklad trpělivosti si vezměte proroky, kteří trpěli proto, že vyřizovali Boží poselství. 11Vážíme si těch, kteří vydrželi. Slyšeli jste o Jobově trpělivosti a vzpomeňte si, jak Bůh nakonec jeho utrpení obrátil k dobrému. Vidíte, jak je Pán plný soucitu a slitování.

12Nehřešte tím, že si berete Boha za svědka svých řečí. Buďte tak pravdomluvní, aby každý mohl věřit vašemu prostému ano nebo ne.

Modlitba víry

13Prožívá někdo z vás těžkosti? Ať se modlí! Daří se někomu z vás dobře? Ať zpěvem chválí Boha! 14Sužuje-li někoho nemoc, ať pozve starší sboru, aby se za něho modlili a potírali ho olejem ve jménu Páně. 15Modlitba spojená s opravdovou vírou uzdraví nemocného, Pán ho povzbudí, a tíží-li ho svědomí, odpustí mu hříchy.

16Vyznávejte si vzájemně své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věřícího má velkou moc. 17Vzpomínáte si na Elijáše? Byl to člověk stejně křehký jako my, ale když se opravdově modlil, aby nepršelo, jeho modlitba byla vyslyšena – nesprchlo tři a půl roku. 18Potom se modlil znovu a tentokrát prosil za déšť. Také tato modlitba byla vyslyšena a země se po dešti opět zazelenala a dala úrodu.

19Moji bratři, jestliže někdo zabloudí od pravdy a druhý ho přivede zpět, 20zachrání jeho duši před zahynutím a pomůže mu získat plné odpuštění.

Ang Pulong Sang Dios

Santiago 5:1-20

Paandam sa mga Manggaranon

1Kamo nga mga manggaranon, pamati kamo! Maghibi kamo sing tudo sa mga kalisod nga magaabot sa inyo. 2Nagakadunot ang inyo mga manggad kag ginaut-ot sang mga sapat-sapat ang inyo mga bayo. 3Ginatago lang ninyo ang inyo mga kuwarta kag indi man lang mapuslan. Sa ulihi nga mga inadlaw silutan kamo sa impyerno tungod sa inyo kuwarta nga wala ninyo paggamita sa kaayuhan. Kanugon lang sang inyo pagtipon kay ang kalibutan madali na lang matapos. 4Pamatii ninyo ang mga reklamo sang mga tawo nga inyo ginpaobra sa inyo kaumahan pero wala ninyo pagsuhuli. Dapat ninyo mahibaluan nga ang mga paghibi sang inyo mga manug-ani nabatian sang Dios nga Makagagahom. 5Nagpatuyang kamo sa inyo kabuhi diri sa kalibutan. Pareho lang nga ginpatambok ninyo ang inyo kaugalingon para sa adlaw sang pag-ihaw. 6Ginhukman ninyo kag ginpamatay ang mga tawo nga wala sing sala, bisan wala sila nagbato sa inyo.

Ang Pag-agwanta kag Pagpangamuyo

7Mga utod, magmainagwantahon kamo hasta sa pag-abot sang Ginoo. Tan-awa ninyo ang mga mangunguma, mainagwantahon sila nga nagahulat sa nahauna nga ulan. Pagkatapos nila tanom, mainagwantahon naman sila sa paghulat sang masunod nga ulan kag sang ila patubas. 8Gani magmainagwantahon man kamo. Indi kamo magdula sang inyo paglaom, kay madali na lang mag-abot ang Ginoo.

9Mga utod, indi kamo magbinasulay, agod indi kamo pagsilutan sang Dios. Ang magahukom sa aton madali na lang mag-abot. 10Himua ninyo nga sulundan ang pag-agwanta sang mga propeta nga ginsugo sang Ginoo nga maghambal para sa iya.5:10 nga ginsugo… iya: sa literal, nga naghambal sa ngalan sang Ginoo. 11Indi bala nga ginakabig ta nga bulahan ang mga tawo nga nagabatas? Nabatian ninyo ang mga pagbatas ni Job, kag nahibaluan man ninyo kon paano siya ginbuligan sang Ginoo sang ulihi. Kay ang Ginoo maayo kag maluluy-on.

12Mga utod, labaw sa tanan indi gid kamo magsumpa nga nagasiling, “Saksi ang langit,” ukon “Saksi ang duta,” ukon ang iban pa nga mga butang. Magsiling kamo “huo” kon huo ang inyo gusto ihambal kag “indi” kon indi, agod indi kamo pagsilutan sang Dios.

13May ara bala sa inyo nga nagaantos? Dapat magpangamuyo siya sa Dios. May ara bala sa inyo nga malipayon? Magkanta siya sang mga pagdayaw sa Dios. 14May ara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag siya sang mga manugdumala sang iglesya agod pangamuyuan siya kag banyusan sang lana sa ngalan5:14 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad. sang Ginoo. 15Ang pangamuyo nga may pagtuo sa Ginoo amo ang magaayo sa nagamasakit. Pabangunon siya sang Ginoo kag patawaron sa iya mga sala kon nakasala siya. 16Gani, magtuad kamo sang inyo mga sala sa isa kag isa, kag magpangamuyuay agod mag-ayo kamo. Kay dako ang mahimo sang pangamuyo sang matarong nga tawo, 17pareho kay Propeta Elias. Siya tawo man nga pareho sa aton. Nagpangamuyo siya sang hugot sa iya tagipusuon nga indi mag-ulan, kag wala nag-ulan sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga. 18Pagkatapos nagpangamuyo naman siya nga mag-ulan, kag natuman ini. Dayon nagdamo ang patubas sang duta.

19Mga utod ko, kon may isa sa inyo nga nagpalayo sa kamatuoran, kag may isa nga magpabalik sa iya, 20dapat mahibaluan ninyo nga ang nagapabalik sa makasasala halin sa iya malain nga pagginawi magaluwas sang kalag sang sadto nga makasasala sa kamatayon, kag mapatawad ang madamo nga mga sala.