Slovo na cestu

Galatským 6:1-18

Podpírejme jeden druhého – jako Kristus podpírá nás

1Bratři, když už se někomu stane, že klopýtne a dopustí se něčeho nesprávného, snažte se vy, kteří jste duchovně na výši, podat mu pomocnou ruku bez vší povýšenosti; nezapomeňte, že zítra se vám může přihodit totéž. 2Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus. 3Kdo si o sobě myslí, já jsem „pan Někdo“, klame sám sebe; takový je u Boha jen velká nula. 4Každý se kriticky podívej sám na sebe. Objevíš-li u sebe nějaké přednosti, nech si to pro sebe a nevytahuj se nad druhé. 5Nakonec stejně každý bude před Bohem zodpovídat za svoje činy.

Zákon setby a žně platí

6Těm, kteří vás obdarovávají bohatstvím Božího slova, ochotně oplácejte ze všeho, co máte. 7A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. 8Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život. 9Proto vytrvejme v dobré setbě; jen ten, kdo vydrží, dočká se sklizně. 10A tak dokud máme příležitost, prokazujme lásku všem lidem, především těm, s nimiž jsme spojeni vírou.

Pavlovo závěrečné varování

11Závěrem vám píšu vlastní rukou; to poznáte podle mého velkého písma.

12Těm, kteří vám vnucují obřízku, jde jenom o to, aby se vyhnuli šikanování kvůli nepopulárnímu Kristovu kříži. 13Oni sami však, i když jsou obřezáni, zákon nedodržují. Vaše obřízka má sloužit jenom jejich vlastní reklamě: Získali jsme tolik a tolik nových členů. 14Mně je taková reklama cizí. Nechci se dovolávat ničeho jiného než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. 15Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. To jediné, na čem záleží, je být „novým stvořením“.

16Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží. 17A ať už mi nikdo nemluví o nějakém tělesném „odznaku vyvolení“. S Kristem jsem spojen utrpením, o tom svědčí jizvy na mém těle.

18Ať milost našeho Pána, Ježíše Krista, zůstává se všemi vámi.

Váš Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 6:1-18

Что посеет человек, то и пожнёт

1Братья, если кто-то уличён в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. 2Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните Закон Масеха. 3Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. 4Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, 5потому что каждый отвечает за свои дела.

6Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его.

7Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся провести Всевышнего. Человек пожнёт то, что он посеял. 8Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнёт от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнёт вечную жизнь. 9Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберём и жатву с посеянного. 10Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере.

Обобщение

11Видите, что с этого места начались большие буквы? Здесь я писал вам своей собственной рукой.

12Те, кто хотят лишь угодить ревнителям Закона, стараются заставить вас принять обрезание. Они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за веру в искупительную смерть Масеха на кресте. 13Ведь даже они сами, хотя и обрезанные, не исполняют Закон. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвалиться этим. 14Я же не хочу хвалиться ничем, кроме искупительной смерти нашего Повелителя Исо Масеха на кресте, благодаря которой мир распят для меня, а я – для мира. 15Ни обрезание, ни необрезание не имеют никакого значения. Главное – это быть новым творением! 16Пусть со всеми, следующими этому правилу, будут мир и милость. Они – Исроил, народ Всевышнего6:16 Или: «…мир и милость, а также с Исроилом, народом Всевышнего»..

17Пусть никто больше не доставляет мне таких переживаний, ведь я на своём теле ношу печать того, что я принадлежу Исо.

18Пусть благодать нашего Повелителя Исо Масеха будет с вашим духом, братья. Аминь.