Slovo na cestu

Galatským 5:1-26

Svobodu od Boha musíme střežit

1Naši svobodu nám vydobyl Kristus, nedejme si ji nikým vzít! 2Poslyšte, co vám říkám, je to vážná věc: dáváte-li se obřezat po židovském způsobu, není vám Kristus nic platný. 3Znovu opakuji: kdo chce dosáhnout Boží přízně tímto způsobem, je povinen dodržovat židovský zákon do posledního puntíku, jinak je ztracen. 4Kdo se chce dovolávat svých skutků, nemůže se už dovolávat Krista ani Boží milosti. 5-6Ale my smíme v Božím Duchu spoléhat na to, že Kristova smrt smazala naše provinění a smířila nás s Bohem. Obřízka a ostatní židovské obřady nám už nemusí dělat těžkou hlavu, protože vše záleží jen na víře, projevující se láskou.

7Vedli jste si docela dobře! Kdo vás to tak zmátl, že jste upustili od cesty za pravdou? 8Ten rozhodně nemá nic společného s Bohem, který vás povolal ke svobodě. 9Dejte si pozor, nepatrná nákaza může přerůst ve zhoubnou epidemii. 10Pořád však doufám, že pochopíte, která cesta je správná. Ale ten, kdo vám káže takové bludy, bude se z toho zodpovídat, ať je to kdokoliv.

11-12Jestli si snad myslíte, že já sám jsem zastáncem obřízky, tak mi řekněte, proč mě židé s takovou nenávistí pronásledují. Kdyby to tak bylo, měli by se mnou být docela spokojeni a Kristův kříž by je nemusel tolik urážet. Obřízku však nezastávám a těm, kdo na ní trvají, říkám: Proč jenom obřízku, proč ne přímo kastraci podle pohanského vzoru?

Pravá svoboda vede k lásce

13Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. 14Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty: Měj rád svého bližního jako sám sebe. 15Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali.

16Chci tím říci: Jednejte podle rady Božího Ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. 17Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu Duchu a Boží Duch se nemůže shodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi a my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich. 18Když se však dáte řídit Božím Duchem, je i podle Božího zákona všechno v pořádku.

19Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná: najdete u něj necudnost, pohlavní nevázanost, 20modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování, 21závist, neúctu k životu, opilství, hýření a podobné nectnosti. Už jsem to jednou řekl a opakuji znovu: takoví lidé do Božího království nevstoupí. 22Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, 23pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona. 24Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži.

25Jestliže jste tedy vládu nad svým životem odevzdali Božímu Duchu, jednejte podle něho. 26Se ctižádostí, nadřazeností a závistí jednou provždy skoncujte.

Ang Pulong Sang Dios

Galacia 5:1-26

Indi Kamo Magpaulipon Liwat sa Kasuguan

1Ginhilway kita ni Cristo agod indi na kita pag-ulipunon sang Kasuguan ni Moises. Gani magpakalig-on kita sa aton pagtuo kag indi na kita magpaulipon pa liwat.

2Dumduma ninyo ini, kag ako mismo si Pablo ang nagahambal sini sa inyo. Kon magpatuli pa kamo bilang pagtuman sa Kasuguan, ginabaliwala ninyo ang ginhimo ni Cristo agod maluwas kamo. 3Kag ipaathag ko liwat sa inyo nga ang mga tawo nga nagapati nga kinahanglan nga magpatuli agod maluwas, kinahanglan man nga tumanon nila ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan. 4Kon nagasalig kamo nga pakamatarungon kamo sang Dios paagi sa inyo pagtuman sa Kasuguan, ti nagakahulugan lang nga nahamulag kamo kay Cristo, kag nagpalayo na kamo sa bugay sang Dios. 5Pero kita nga ara kay Cristo nagasalig kag nagapaabot nga pakamatarungon kita paagi sa aton pagtuo kag sa gahom sang Espiritu Santo. 6Tungod nga kon ara na kita kay Cristo Jesus, indi na importante kon bala natuli na kita ukon wala. Ang aton pagtuo amo ang importante, ang pagtuo nga makita paagi sa aton paghigugma sa aton isigkatawo.

7Maayo ang inyo ginahimo sang una. Sin-o ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran? 8Indi mahimo nga ang Dios nga nagtawag sa inyo amo man ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran. 9Inang mga tawo nga nagapatalang sa inyo pareho sang inugpahabok5:9 inugpahabok: ukon, lebadura. Sa English, yeast. nga bisan diutay lang makapahabok sang bug-os nga ginamasa nga harina. 10Pero may pagsalig gid ako sa Ginoo nga ang akon gintudlo sa inyo amo ang inyo nga sundon. Kag ina nga mga tawo nga ara dira nga nagagamo sa inyo, bisan sin-o man ina sila, pagasilutan sila sang Dios.

11May nagasiling nga nagatudlo ako nga ang tawo dapat tulion agod maluwas. Mga utod, indi kamo magpati sina. Tungod nga kon matuod ina, ngaa ginahingabot pa nila ako? Kag kon nagatudlo ako sina, ti wala sing pulos ang akon pagtudlo nga ang tawo maluwas paagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, nga para sa iban kabuangan. 12Maayo pa nga ang mga tawo nga nagagamo sa inyo nga nagatudlo nga dapat kamo magpatuli indi lamang magpatuli kundi magpakapon man sang ila kaugalingon!

13Kamo, mga utod, gintawag sang Dios agod mangin hilway sa Kasuguan. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa paghimo sang gusto sang inyo tawhanon nga kinaugali. Ang inyo himuon, maghigugmaanay kamo kag magbinuligay. 14Tungod nga ang bug-os nga Kasuguan natingob sa isa lang ka sugo: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon.”5:14 Lev. 19:18. 15Pero kon nagainaway kamo pareho sa mapintas nga mga sapat, mag-andam kamo kay basi kon gub-on ninyo ang pagtuo sang isa kag isa.

Ang Handom sang Espiritu Santo Lain sang sa Tawo

16Ang akon buot silingon, sundon ninyo ang Espiritu Santo agod indi ninyo mahimo ang mga malain nga handom sang inyo tawhanon nga kinaugali. 17Tungod nga ang gusto sang aton tawhanon nga kinaugali kontra sa gusto sang Espiritu Santo, kag ang gusto sang Espiritu Santo kontra man sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagakontrahanay, gani indi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. 18Kag kon nagapasakop kita sa Espiritu Santo, wala kita sa idalom sang Kasuguan.

19Ang mga tawo nga ang ila lang tawhanon nga kinaugali ang ila ginasunod mahibaluan gid paagi sa ila ginahimo: nagahimo sila sang imoral nga pagpakigrelasyon kag mahigko nga mga buhat, kag nagapagusto sila himo sang kalautan. 20Nagasimba sila sa mga dios-dios, mga babaylan, nagakontrahanay, nagailinaway, maimon, maakigon, dalok, nagabinahin-bahin kag nagagrupo-grupo, 21nagahisaay, palahubog, maluyagon sa mga kalibutanon nga kasadyahan, kag kon ano pa ang ila mga ginahimo nga mahigko. Ginsilingan ko na kamo sang una kag subong ginapaandaman ko kamo liwat, nga ang mga tawo nga nagahimo sining mga butang indi masakop sa paghari sang Dios.

22Pero ari ang bunga nga makita sa kabuhi sang tawo kon ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya: mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pagkabuhi, mainantuson, malulo, maalwan, masaligan, 23mabuot kag makapugong sang iya kaugalingon. Kon amo ini ang aton himuon indi ta malapas ang mga sugo sang Dios sa aton. 24Ang mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus, ginlansang na nila ang ila tawhanon nga mga balatyagon kag handom didto sa krus. 25Kag tungod nga nagakabuhi na kita sa idalom sang paggahom sang Espiritu Santo, kinahanglan magsunod kita sa iya. 26Indi kita magpabugal ukon magpakig-away; kag likawan ta ang paghinisaay.