Slovo na cestu

Galatským 4:1-31

Nedospělý dědic je podřízen poručníkovi, dospělý se svobodně rozhoduje

1I s dědictvím je to ovšem tak, že dokud dědic nedosáhne zletilosti, neliší se jeho postavení od postavení sluhy, ač mu náleží celý otcův majetek. 2Musí poslouchat svého poručníka, dokud neuplyne zákonná doba. 3V takovém postavení jsme se nacházeli před Kristovým příchodem. Byli jsme vázáni běžnými zákony a zvyklostmi. 4Ale když nadešel čas určený Bohem, poslal Bůh svého Syna. Narodil se z ženy a byl podřízen zákonu. Proč? 5Musel se postavit na místo nás, kteří jsme propadli před zákonem, aby nás, odsouzence k smrti, vrátil do svobodné Boží rodiny. 6A protože jsme adoptováni za Boží děti, dal nám Bůh i stejné smýšlení a cítění, jaké měl Kristus, takže smíme stejně jako on nazývat Boha svým Otcem. 7Nejsme už otroky, jsme Božími dětmi a vše, co patří Bohu, je i naše, protože tak to on sám rozhodl.

8Dokud jste Boha neznali, sloužili jste bohům, které jste si sami vymysleli. 9Ale teď, když jste Boha nalezli, nebo spíše když on nalezl vás, chcete se zase vracet k tomu ubohému, bezcennému náboženství záslužných skutků? 10Váš život by se měl znovu točit jen kolem seznamu zákazů a příkazů? 11Bojím se o vás. Jako by všechno úsilí, které jsem vám věnoval, bylo nadarmo.

Rozdílné názory rozbíjejí přátelství

12Bratři, vroucně vás prosím, vžijte se trochu do mého postavení, jako jsem se já snažil vcítit do vašeho! Kdysi jsme si přece rozuměli docela dobře. 13Nijak vám nevadila má tělesná slabost, když jsem k vám poprvé mluvil o Kristu. 14Nedali jste najevo pohrdání ani nelibost nad mou ubohou tělesnou schránkou; naopak, přijali jste mne jako skutečného posla od Boha, jako samého Ježíše Krista. 15Kam se podělo všechno vaše nadšení, které nás tak sbližovalo? Vždyť jste byli ochotní dát mi vlastní oči, kdyby mi to pomohlo. 16A teď jen proto, že vám říkám pravdu, má mezi námi vzniknout nepřátelství?

17Ti falešní učitelé, kteří se tak horlivě ucházejí o vaši přízeň, nemyslí to s vámi dobře; chtějí nás rozdělit a strhnout vás na svou stranu. 18Horlivost je chvályhodná, ale musí usilovat o dobrou věc, a to nejen po tu chvíli, kdy jsem u vás. 19Moje děti, znovu pro vás trpím jako matka při porodu. Vždyť jde o to, aby na vás bylo vidět, že se podobáte Kristu. 20Tak bych si přál být teď mezi vámi a promluvil k vám osobně. Opravdu už nevím, co s vámi mám dělat.

Abrahamův příběh k našemu poučení

21Poslyšte vy, kteří vyžadujete poslušnost židovským předpisům: Proč si pořádně nepřečtete Bibli? 22Dočetli byste se tam, že Abraham měl dva syny, jednoho se svou manželkou, ale jednoho ještě předtím se svou otrokyní, což tehdy nebylo nic neobvyklého. 23-24Ten prvý, syn otrokyně, se narodil jen proto, že si to muž a žena přáli. Narození druhého bylo navíc darem od Boha a naplněním jeho slibu. Můžeme to použít jako obraz: ty dvě ženy představují dva odlišné vztahy k Bohu. 25Otrokyně Hagar odkazuje ke smlouvě uzavřené mezi Bohem a lidmi na hoře Sínaji. To odpovídá židovskému přístupu k Bohu. Tam je člověk otrokem předpisů a zákonů. 26Abrahamova manželka Sára je obrazem Kristovy církve, a to je naše matka. 27O ní prorokoval Izajáš:

„Raduj se neplodná, která nemáš děti,

jásej ty, kterás nepoznala,

co je to být matkou!

Mnoho potomků dá Bůh tobě,

ponížené a opovržené,

víc než otrokyni,

která má tvého muže.“

28Ti zaslíbení potomci, to jste vy, bratři, vám platí slib, kterým Bůh požehnal Izákovi. 29Ale už tenkrát pronásledoval syn narozený z otrokyně toho druhého, který svůj život dostal od Boha. A tak je tomu i dnes. 30Co však čteme v Bibli? „Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem manželky.“ 31Bratři, my nejsme syny otrokyně, my jsme svobodní.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 4:1-31

1Я имею в виду, что пока наследник ещё ребёнок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит всё имение. 2Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется до определённого времени, установленного его отцом. 3Так и мы, пока были «детьми», находились в рабстве у духовных сил этого мира. 4Но когда пришло назначенное время, Всевышний послал Своего (вечного) Сына, рождённого от женщины, подвластного Закону, 5чтобы искупить находящихся под Законом и чтобы мы стали полноправными сынами. 6А поскольку вы – сыны Всевышнего, то Всевышний поселил в ваши сердца Духа Своего Сына4:6 То есть Святого Духа, Духа Всевышнего (см. Рим. 8:9)., Духа, Который взывает к Всевышнему: «Дорогой Отец!» 7Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Всевышний сделал тебя и наследником.

Павлус переживает за галатов

8Когда вы ещё не знали Всевышнего, вы были рабами «богов», которые вовсе не боги. 9Но сейчас вы знаете Всевышнего и, что ещё важнее, Всевышний знает вас. Так как же вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным духовным силам, в рабство к которым вы желаете отдаться? 10Вы даже чтите определённые дни, месяцы, времена и годы иудейского календаря! 11Боюсь, что все мои труды ради вас были напрасны. 12Братья, умоляю вас, будьте как я, потому что и я стал таким, какими вы были, – свободными от Закона.

Вы никогда не причиняли мне никакого зла. 13Вы же знаете, что в первый раз я смог остаться у вас и возвещать Радостную Весть из-за болезни. 14И хотя моё физическое состояние было испытанием и для вас, вы не пренебрегали тогда мной и не унизили меня4:14 Или: «не сплёвывали, боясь моего сглаза». Согласно толкованию, которое соответствует такому переводу, лжеучители, пришедшие в Галатию, обвиняли Павлуса в том, что у него был «дурной глаз».. Вы приняли меня словно ангела от Всевышнего или даже как бы Самого Исо Масеха! 15Вы были так счастливы! Что же с вами случилось? Говорю вам, вы бы даже вырвали свои глаза и отдали их мне, чтобы помочь, если бы это было возможно. 16Так неужели я стал вашим врагом оттого, что говорю вам истину?

17Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою сторону, но к добру это не приведёт. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы вы стали их ревностными приверженцами. 18Хорошо всегда быть ревностным в достижении хорошей цели, а не только когда я бываю у вас.

19Дети мои, я вновь в муках «рождаю» вас, пока не отразится в вас характер Масеха. 20Как бы мне хотелось сейчас быть среди вас и говорить с вами совсем в другом тоне, потому что меня удивляет то, что я о вас слышу.

Дети рабыни и дети свободной

21Скажите мне, вы, желающие быть под Законом, разве вы не понимаете, что говорит Закон? 22Ведь написано, что у Иброхима было двое сыновей: один родился от рабыни, а другой – от свободной женщины4:22 Сын рабыни (т. е. Хаджар, наложницы Иброхима) – Исмоил (см. Нач. 16:1-4, 15); сын свободной (т. е. Соро, жены Иброхима) – Исхок (см. Нач. 21:2-3).. 23Сын рабыни родился по человеческой инициативе, а сын свободной родился согласно обещанию Всевышнего4:23 См. Нач. 17:16-21; 18:10-14; 21:1; Евр. 11:11.. 24Здесь содержится иносказание: две женщины символизируют два священных соглашения. Одно было заключено на горе Синай4:24 Гора Синай – место, где Всевышний передал через Мусо законы Таврота и заключил священное соглашение с исроильским народом (см. Исх. 19:2-8)., и его символ – Хаджар, рождающая детей в рабство Закона. 25Хаджар – это гора Синай в Аравии, а также это современный Иерусалим, потому что Иерусалим и все его дети в рабстве. 26Но небесный Иерусалим свободен, и он является нашей с вами матерью. 27Ведь написано:

«Возвеселись, бесплодная,

никогда не рожавшая детей!

Воскликни и ликуй,

никогда не испытывавшая родовых мук,

потому что у покинутой женщины будет гораздо больше детей,

чем у той, что имеет мужа!»4:27 Ис. 54:1.

28Вы же, братья, как и Исхок, – дети обещания. 29Тогда сын, рождённый обыкновенным образом, преследовал сына, рождённого по силе Духа. То же происходит и сейчас. 30Но что говорит об этом Писание? Оно говорит: «Прогони рабыню и её сына, потому что сын рабыни не разделит наследства с сыном свободной»4:30 Нач. 21:10.. 31Итак, братья, мы дети не рабыни, мы дети свободной!