Slovo na cestu

Galatským 3:1-29

Zákon a víra

1Kam jste dali rozum, Galaťané! Kým jste se to dali napálit? Vy, kteří jste měli ukřižovaného Krista takřka přímo před očima! 2Jen mi řekněte: Dostali jste snad Božího Ducha odměnou za dodržování židovských zákonů, nebo jste ho obdrželi proto, že jste uvěřili v Ježíše Krista? 3Tak vidíte! Copak jste ztratili najednou soudnost? Začali jste v síle Božího Ducha, a teď chcete ve vlastní síle pokračovat? 4Bylo snad všechno, co jste prožili, k ničemu? Ne, tomu nevěřím! 5Znova se vás ptám: Boží Duch a všechny jeho zázraky mezi vámi – lze to vše přičítat vašemu přesnému plnění zákona? Rozhodně ne! Bůh mezi vámi prokázal svou moc a dává vám svého Ducha. Je to snad odměna za vaše skutky, nebo důsledek vaší víry v Krista?

Lidské zásluhy neotevřou nebeskou bránu

6Jak to bylo s Abrahamem? Uvěřil Božímu slibu a Bůh ho zahrnul svou přízní. 7-9K Abrahamovi se tedy může rovnat jen ten, kdo je ochoten věřit Bohu stejně, jako uvěřil on. A Bůh už tehdy vlastně Abrahamovi oznámil, co vy dnes prožíváte: že zachrání i jiné národy, jestliže mu uvěří tak, jako uvěřil on, Abraham.

10Na druhé straně tvrdost zákona dopadá na ty, kdo spoléhají na své záslužné činy. Vždyť zákon říká jasně: „Odsouzen je každý, kdo se proviní i jen proti jedinému z přikázání zapsaných v knize zákona.“ 11Je tedy jasné, že žádné naše zásluhy nám nebeskou bránu neotevřou; ta se otvírá jiným klíčem – vírou. Mluví o tom i prorok Abakuk, když říká: „Jen ten, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“ 12Zákon se o víru nestará; tam stojí: „Žít bude ten, kdo bude činit to a to.“ Bez výjimky.

13Z této kletby námi nesplněného zákona jsme však vysvobozeni Kristem. On vzal naše přestupky i jejich následky na sebe. Naše prokletí nechal dopadnout na svou hlavu, když umíral na kříži, neboť je napsáno, že „proklet je každý, kdo visí na dřevě“. 14A díky jemu mohou všichni lidé bez rozdílu dostat stejné požehnání jako Abraham a všichni mohou natáhnout ruku víry po slíbeném Božím Duchu.

Zákon a Boží slib

15Bratři, vždyť sami víte, že když někdo pořídí závěť a náležitě ji potvrdí, nemůže na tom později již nikdo nic změnit. 16Bůh se zavázal slibem Abrahamovi a jeho potomku. Není zde užito množného čísla, a proto nejde o všechny Abrahamovy potomky – celý židovský národ. Řeč je o potomku, a tím je míněn Kristus. 17Chci tím říci toto: Bůh dal Abrahamovi závazný slib. Ten nemohl být zrušen zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později. 18Kdyby nás totiž mohlo od věčné smrti zachránit přesné dodržování zákona, nemusel Bůh Abrahamovi nic slibovat. On to však udělal.

19K čemu bylo tedy zapotřebí ještě zákonů? Jen k tomu, aby nám Bůh ukázal, jak jsme od něj vzdáleni. A jen do té doby, než přijde ten ohlášený potomek, Kristus, jehož se týkal onen Boží závazek. 20(Ještě jeden rozdíl: Zákon vydal Bůh lidem Mojžíšovým prostřednictvím a tomu je poslal po andělovi; smlouvu s Abrahamem však uzavřel osobně, bez prostředníků.)

21-23Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoliv! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí), nenabízel by Bůh jiné východisko – víru v Ježíše Krista. 24Zákon byl naším vychovatelem. Vzdělával nás a vedl ke Kristu, abychom v něj uvěřili, přijali ho za svého Spasitele a tak byli před Bohem ospravedlněni.

Vírou se stáváme Božími dětmi

25-26Ale nyní, po příchodu Kristově, již nejsme svěřeni tomuto vychovateli, protože jsme se stali Božími dětmi. 27Všichni, kteří křtem vyznali svou víru v Krista, jsou s ním úzce spojeni. 28Není už rozdílu mezi židem a pohanským Řekem, otrokem a pánem, mužem a ženou; všichni jsme si v Kristu rovni. 29Jsme s ním zajedno. V tomto smyslu jste tedy i vy potomky Abrahamovými a všechny Boží sliby dané Abrahamovi smíte vztahovat i na sebe.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Галатам 3:1-29

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Вас словно кто-то сглазил3:1 Сглазил – Павлус указывает галатам, что их понимание истины исказилось под влиянием зла. Говоря же о понятии «дурной глаз», мы должны понимать, что только во Всевышнем, живом и всемогущем Боге, наша защита (см. Нач. 15:1; Заб. 17:3; 90:1-16; 120:1-8), и только Исо – наша ограда (см. 2 Фес. 3:2-3). И поэтому мы не должны бояться и не должны искать убежища у талисманов и амулетов (см. Нач. 35:2-4 со сноской)., вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти на кресте Исо Масеха. 2Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в Радостную Весть, которую вы услышали? 3Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? 4Неужели всё, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы всё это было напрасным! 5Разве Всевышний даёт вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили Его Вести, которую вы услышали?

6Вспомните пророка Иброхима, он «поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность»3:6 Нач. 15:6.. 7Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Иброхима!

8В Писании было предсказано, что Всевышний будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Иброхиму: «Через тебя получат благословение все народы»3:8 Нач. 12:3; см. также 18:18; 22:18.. 9Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Иброхимом, который поверил Всевышнему.

10Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет постоянно всего, что записано в книге Закона»3:10 Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Всевышнего, находится во Втор. 28:15-68.. 11Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Всевышним исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»3:11 Авв. 2:4.. 12Оправдание через исполнение Закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполняет все эти повеления, будет жив благодаря им»3:12 Лев. 18:5.. 13Так вот, Масех искупил нас от проклятия Закона. Он сам понёс проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»)3:13 Втор. 21:23. Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним. Исо, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания., 14чтобы все народы могли получить через Исо Масеха благословение, данное Иброхиму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

Превосходство обещания над Законом

15Братья, возьмём пример из повседневной жизни, ведь даже завещание3:15 На языке оригинала это слово также означает: «соглашение». человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16Точно так же и с обещанием, данным Иброхиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку»3:16 Букв.: «семени». См. Нач. 12:7; 13:15; 17:7; 21:12; 22:18; 24:7 и сноски на эти стихи., то есть имеется в виду один его потомок – Масех. 17Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить священное соглашение с Иброхимом, установленное Всевышним прежде, и, тем самым, сделать недействительным данное Иброхиму обещание. 18Если бы наследство зависело от соблюдения Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Всевышний, в Своей благодати, дал его Иброхиму по обещанию!

19В чём же тогда назначение Закона? Закон был дан позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришёл Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Всевышний действовал один, когда дал обещание3:20 Букв.: «Но посредник не для одного, а Всевышний – один»..

21Так что же, Закон противоречит обещаниям Всевышнего? Ни в коем случае! Если бы Всевышний дал нам Закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения Закона. 22Но Писание говорит, что весь мир всё ещё находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Исо Масеха и лишь тем, кто верит. 23Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24Итак, Закон воспитывал нас до прихода Масеха3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим к Масеху»., чтобы, когда Он придёт, получить оправдание по вере. 25Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26Благодаря вере в Исо Масеха все вы стали сынами Всевышнего. 27Ведь все, кто, поверив в Масеха, прошёл обряд погружения в воду3:27 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха., «облеклись» в характер Масеха3:27 Букв.: «Все, кто погрузились в Масеха, те облеклись в Масеха».. 28Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно в единении с Исо Масехом! 29А если вы принадлежите Масеху, то тогда вы и являетесь потомством Иброхима и наследниками обещания Всевышнего.