Slovo na cestu

Galatským 1

Hodnověrnost evangelia

11-3 Bratři, přijměte ode mne i od všech, kteří jsou zde se mnou, přání Božího pokoje a milosti. 4-5 Věčná chvála buď Bohu i Kristu Ježíši, který podle Boží vůle za nás obětoval svůj život a tak nás zachránil z moci zla, které ovládá tento svět.

Jsem překvapen, bratři, jak rychle jste se nechali svést k následování falešného evangelia. Pamatujte si, že není jiná cesta k věčnému životu než ta, kterou nám otevřel Kristus. Nedejte se mýlit těmi, kdo se snaží jeho učení – jak jsme vám ho kázali – všelijak překrucovat. Kdo to činí, ať je na věky zavržen. 8-9 Znovu opakuji: I kdyby někdo z nás – nebo dokonce anděl z nebe – hlásal něco jiného, než jsme vás učili my, ať je na věky zavržen.

10 Vidíte, že nezačínám žádnými lichotkami. Nechci se totiž za každou cenu líbit lidem. Jestliže se chci opravdu někomu líbit, pak jedině Bohu; jinak bych nebyl Kristův služebník. 11 Ujišťuji vás, bratři, že to, co jsem vám hlásal, není lidský výmysl. 12 To poselství mi nesvěřil nikdo jiný než sám Ježíš Kristus. Jsou to jeho vlastní slova a nemám je z druhé ruky.

13 Vy přece víte, čeho jsem se dopouštěl ještě jako žid – jak jsem křesťany pronásledoval a snažil se je vyhubit. 14 V té době snad nebylo mezi mými vrstevníky horlivějšího a pravověrnějšího žida nade mne. Nikdo jiný nehořel pro tradice mého národa tak fanaticky jako já.

15-16 Ale pak to přišlo! Bůh mi odhalil pravdu o svém Synu a uložil mi šířit jeho poselství po celém světě. K této službě mne ve své dobrotě vybral již dávno před mým narozením. 17 Když se to stalo, nevyptával jsem se na Krista jiných lidí, ani jsem se nešel radit s jeruzalémskými apoštoly. Odešel jsem do Arábie, vrátil se zase do Damašku 18 a teprve po třech letech jsem se vypravil do Jeruzaléma, abych se osobně seznámil s Petrem. Pobyl jsem u něho dva týdny, 19 ale kromě Jakuba, Ježíšova bratra, jsem se s dalšími apoštoly nesetkal. 20 Tak to skutečně bylo, Bůh je mi svědek, že nelžu. 21 Pak jsem se vydal do Sýrie a Kilikie, 22 zatímco v Judsku mě křesťané stále ještě neznali. 23 Věděli jen, že dřívější nepřítel hlásá nyní to, co sám předtím tak krutě potíral, 24 a chválili za to Boha.

Nádej pre kazdého

List Galaťanom 1

Pozdrav

1 Moji milí bratia v Galácii,

prijmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti.

2-3 Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

On sa za nás obetoval podľa Božej vôle, a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta.

Jeho chceme chváliť a oslavovať naveky.

Jediná cesta k Bohu

Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom.

Pamätajte, že niet inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať.

8-9 Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba.

10 Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým.

11 Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel.

12 Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom.

Povolanie apoštola Pavla

13 Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid, ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť.

14 Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja.

15 Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil,

16 aby mi zjavil pravdu o svojom Synovi, a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta, aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi,

17 ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku.

18 Až po troch rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho dva týždne,

19 ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol.

20 Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem.

21 Potom som putoval do Sýrie a Cilície,

22 ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali.

23 Vedeli iba, že niekdajší nepriateľ a prenasledovateľ kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval.

24 A chválili za to Boha.