Slovo na cestu

Efezským 6:1-24

Rodiče a děti

1Děti, poslouchejte své rodiče. Tak to má u křesťanů být, to se líbí Bohu. 2„Važ si svého otce a své matky.“ To je první z Desatera přikázání, které slibuje odměnu: 3„…aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi.“ 4A vy, rodiče, veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti a užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán, hlavně dobrých podnětů a rad.

Pro vztahy v zaměstnání je také křesťanské měřítko

5Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. 6-7Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. 8Pamatujte: za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel. 9Tak i vy, nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je výhružkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla.

S jakou výzbrojí do boje víry

10A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás. 11Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. 12Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. 13Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu – jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří.

14Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život. 15Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji. 16Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy. 17Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova.

18Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte, 19abych vždy dostal od Boha pravé slovo a abych mohl beze strachu hlásat pravdu o Kristu, pro kterou jsem teď právě v okovech. 20Modlete se, abych i tady ve vězení mohl statečně splnit své poslání.

Závěr listu

21Bratr Tychikus vám o mně poví všechno ostatní. Je to můj milovaný a věrný pomocník v Božím díle. 22Proto jsem poslal právě jeho, aby vám o nás podal zprávu a tak vás povzbudil.

23-24Kéž vám, drazí, Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Pán, dá svůj pokoj, lásku a víru, kéž dá svou milost všem, kdo Ježíše Krista z celého srdce milují.

Váš Pavel

New Russian Translation

Эфесянам 6:1-24

Взаимоотношения детей и родителей

1Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2«Почитай отца и мать» – это первое повеление с обещанием: 3«Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле»6:2-3 Исх. 20:12; Втор. 5:16..

4Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа.

Взаимоотношения рабов и их хозяев

5Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу. 6Делайте это не напоказ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа, от души исполняющие волю Бога. 7Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. 8Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный.

9И вы, хозяева, так же относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Господь – хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдает предпочтения.

Духовное оружие и доспехи Бога

10И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. 11Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. 12Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. 13Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление, и, все преодолев, выстоять. 14Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности6:14 См. Ис. 11:5; 59:17. 15и обув ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире6:15 См. Ис. 52:7.. 16А кроме всего возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола6:16 Букв.: «лукавого».. 17Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Божье6:17 См. Ис. 49:2; 59:17; Ос. 6:5.. 18Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых.

19Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну Радостной Вести, 20послом которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал ее, как и должно.

Заключительные приветствия

21А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. 22Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились.

23Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 24Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Господа Иисуса Христа.