Slovo na cestu

Efezským 6:1-24

Rodiče a děti

1Děti, poslouchejte své rodiče. Tak to má u křesťanů být, to se líbí Bohu. 2„Važ si svého otce a své matky.“ To je první z Desatera přikázání, které slibuje odměnu: 3„…aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi.“ 4A vy, rodiče, veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti a užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán, hlavně dobrých podnětů a rad.

Pro vztahy v zaměstnání je také křesťanské měřítko

5Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. 6-7Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. 8Pamatujte: za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel. 9Tak i vy, nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je výhružkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla.

S jakou výzbrojí do boje víry

10A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás. 11Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. 12Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. 13Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu – jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří.

14Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život. 15Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji. 16Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy. 17Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova.

18Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte, 19abych vždy dostal od Boha pravé slovo a abych mohl beze strachu hlásat pravdu o Kristu, pro kterou jsem teď právě v okovech. 20Modlete se, abych i tady ve vězení mohl statečně splnit své poslání.

Závěr listu

21Bratr Tychikus vám o mně poví všechno ostatní. Je to můj milovaný a věrný pomocník v Božím díle. 22Proto jsem poslal právě jeho, aby vám o nás podal zprávu a tak vás povzbudil.

23-24Kéž vám, drazí, Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Pán, dá svůj pokoj, lásku a víru, kéž dá svou milost všem, kdo Ježíše Krista z celého srdce milují.

Váš Pavel

Luganda Contemporary Bible

Abaefeso 6:1-24

Abazadde n’abaana baabwe

16:1 Bak 3:20Abaana, muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga bwe mukola mutyo, mukola kituufu. 2“Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa,” eryo lye tteeka erisooka eririmu okusuubiza nti: 36:3 Kuv 20:12Bw’onoobanga obulungi, era n’owangaala ku nsi. 46:4 a Bak 3:21 b Lub 18:19; Ma 6:7Nammwe abazadde, temunyigirizanga baana bammwe, wabula mubakuze nga mubagunjula era nga mubayigiriza ebya Mukama waffe.

Abaddu ne bakama baabwe

56:5 a 1Ti 6:1 b Bak 3:22 c Bef 5:22Abaddu, muwulirenga bakama bammwe ab’omu mubiri nga mubatya era nga mubawa ekitiibwa ng’omutima gwammwe mumalirivu, nga bwe mwamalirira mu Kristo. 6Ekyo temukikola lwa kulabibwa, abantu balyoke babasiime, wabula mukolenga ng’abaddu ba Kristo nga mukola n’omutima gwammwe gwonna, nga Katonda bw’ayagala. 76:7 Bak 3:23Muweerezenga n’omutima omulungi ng’abakolera Mukama waffe so si ng’abakolera abantu, 86:8 Bak 3:24nga mumanyi ng’ekirungi kyonna omuntu ky’akola, oba muddu oba wa ddembe, Mukama alimusasula empeera ennungi. 96:9 Yob 31:13, 14Era nammwe bakama b’abaddu, muyisenga bulungi abaddu bammwe nga temubatiisatiisa, nga mumanyi nti Mukama waabwe, ye Mukama wammwe, ali mu ggulu era ye tasosola mu bantu.

Ebyokulwanyisa bya Katonda

106:10 a 1Ko 16:13 b Bef 1:19Eky’enkomerero, mubenga n’amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw’amaanyi ge. 116:11 Bar 13:12Mwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke musobole okwolekera enkwe za Setaani. 126:12 a Bef 1:21 b Bar 8:38 c Bef 1:3Kubanga tetumeggana na mubiri wadde musaayi, wabula tulwanyisa abafuzi, n’ab’obuyinza, n’amaanyi ag’ensi ag’ekizikiza, n’emyoyo emibi egy’omu bifo ebya waggulu. 13Noolwekyo mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke musobole okwaŋŋanga omulabe ku lunaku olw’akabi, era bwe mulimala okukola byonna, mulyoke musigale nga muli banywevu. 146:14 a Is 11:5 b Is 59:17Muyimirire nga muli banywevu, ng’amazima lwe lukoba lwammwe lwe mwesibye mu kiwato kyammwe, ate ng’obutuukirivu kye ky’omu kifuba, 156:15 Is 52:7nga mwambadde n’engatto mu bigere byammwe nga mugenda okubuulira Enjiri ey’emirembe. 166:16 1Yk 5:4Era ku ebyo byonna okukkiriza kwammwe kubeerenga engabo eneebasobozesanga okuzikiza obusaale bwonna obw’omuliro obulasibwa omubi. 176:17 a Is 59:17 b Beb 4:12Obulokozi bubafuukire enkuufiira gye mwambadde, n’ekigambo kya Katonda kibabeerere ekitala eky’Omwoyo, 186:18 a Luk 18:1 b Mat 26:41; Baf 1:4nga musabiririranga mu ssaala zonna nga mwegayiririranga mu mwoyo buli kiseera. Mwekuumenga nga mugumiikirizanga, era nga mwegayiririranga abatukuvu, be bantu bonna aba Katonda.

196:19 a 1Bs 5:25 b Bik 4:29; 2Ko 3:12Era nange munsabirenga bwe nnaabanga njogera mpeebwe eby’okwogera, era mbyogerenga n’obuvumu nga ntegeeza abantu ekyama ky’Enjiri. 20Ndi mubaka wa Njiri ali mu njegere. Munsabire ndyoke ngibuulire abantu n’obuvumu nga bwe kinsaanira.

216:21 Bik 20:4Tukiko, owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe, alibategeeza byonna mulyoke mutegeere ebinfaako ne bye nkola. 226:22 Bak 4:7-9Mmutumye gye muli, mulyoke mumanye nga bwe tuli era abagumye emitima gyammwe.

236:23 Bag 6:16; 1Pe 5:14Emirembe n’okwagala awamu n’okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, bibeerenga n’abooluganda.

24Ekisa kya Katonda kibeerenga n’abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo n’okwagala okutaggwaawo.