Slovo na cestu

Efezským 5:1-33

Co znamená čistý život

1Jednejte podle Božího příkladu a jako milované děti napodobujte svého Otce. 2Mějte k lidem takovou lásku, jakou má Kristus k vám: sám sebe obětoval Bohu za vaše hříchy. Z takové lásky se Bůh těší.

3Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti. 4Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha! 5Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

6Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný! 7Proto se od nich držte co nejdál.

8Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo 9a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10Zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je. 12Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá. 13Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. 14Proto se říká:

„Probuď se, ospalče,

vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. 16-17Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.

18Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, 19raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. 20Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.

Osvědčené zásady šťastného manželství

21Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; 22-24muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista.

25A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, 26když pro ni obětoval život, 27aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. 28Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě! 29-30Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje, stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy.

31Že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně Písmo: „Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí.“ 32Je to snad těžké k pochopení ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. 33Proto znovu říkám: muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě.

New Russian Translation

Эфесянам 5:1-33

1Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. 2Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение Богу, в приятное благоухание. 3Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат, или другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому Божьему народу. 4В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше благодарите Бога. 5Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в Царстве Христа и Бога. 6И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий5:6 Букв.: «за это приходит гнев Божий на сынов непокорности».. 7Не имейте ничего общего с такими людьми5:7 Букв.: «с ними»..

Дети света

8Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите как дети света. 9А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. 10Старайтесь разузнать, что приятно Господу. 11Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12О том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13Но все тайное при свете становится явным. 14Свет делает все видимым, поэтому и говорится:

«Проснись, спящий!

Воскресни из мертвых –

и Христос осветит тебя»5:14 По всей вероятности, это были слова песни, которую пели в первых христианских церквах..

15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. 18Не напивайтесь вином, это ведет к распутству5:18 См. Прит. 23:31-35; Ис. 5:11.. Но лучше исполняйтесь Духом. 19Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. 20Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа.

Христианская семья

21Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. 22Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. 23Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – Глава и Спаситель Церкви – Своего тела. 24И как Церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям.

25А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. Он Самого Себя отдал за нее, 26чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, 27чтобы Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. 28Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о Церкви, 30потому что мы – члены Его тела. 31«Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»5:31 Быт. 2:24.. 32В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. 33А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.