Slovo na cestu

Efezským 4:1-32

Kristův dar věřícím: rozličné schopnosti pro budování církve

1-2Prosím vás tedy ze svého vězení: žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a shovívaví k sobě navzájem. 3Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží Duch. Tak se vyhnete třenicím. 4Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným Duchem k jediné slavné budoucnosti. 5Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest; 6máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho.

7Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné.

8Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. 9Všimněte si, že je tu řeč o návratu. To znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. 10Ten, kdo sestoupil dolů, je tentýž, kdo vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír.

Církev není pouhá organizace, ale živý organismus

11Tak jsme se někteří stali apoštoly, jiní dostali dar výřečnosti; někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede dobře vyučovat. 12Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, 13abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem.

14Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. 15Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. 16Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.

Kristus vede k novému životu

17Rád bych vám proto předložil Kristovým jménem tuto výzvu: nežijte už jako ti, kteří neznají Boží vůli. 18Jejich myšlení je zavádí 19a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného! 20-21Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, 22je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – 23a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. 24Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.

25Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle. 26Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když vás už někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; 27nezahrávejte si s ďáblem.

28Kdo kradl, ať toho hned nechá a přiloží ruce k pořádné práci, aby měl čím přispět potřebnějším. 29Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením. 30Nezbavujte se svým jednáním Ducha svatého, kterého vám dal Bůh. Nemáte jinou propustku pro vstup do nebeského domova.

31Pryč s tvrdostí, náladovostí a vznětlivostí. Hádky, urážky a jízlivost ať jsou vám naprosto cizí. 32Buďte k sobě navzájem laskaví a shovívaví a odpouštějte si, jako vám odpustil Bůh kvůli Kristu.

New Russian Translation

Эфесянам 4:1-32

Духовное единство

1Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас: раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. 2Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. 3Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. 4Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, – одна. 5Один Господь, одна вера, одно крещение, 6один Бог – Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем4:6 Букв.: «Он над всеми, и через всех, и во всех».

7Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Поэтому и сказано:

«Он поднялся на высоту,

пленил пленных

и дал дары людям»4:8 См. Пс. 67:19..

9«Поднялся» означает не что иное, как то, что Он прежде спускался вниз, на землю4:9 Букв.: «в нижние части земли». Это место можно понять как то, что Иисус пришел на землю и стал человеком, или как то, что Он спускался в мир мертвых во время между своей смертью и воскресением.. 10Этот спустившийся и есть Тот Самый, Кто поднялся выше небес, чтобы наполнить Собой всю вселенную. 11И Он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками Радостной Вести, четвертым – быть пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела Христа 13до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства.

14И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. 15Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является Главой 16и благодаря Которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви.

Прежняя жизнь и новая жизнь

17Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа: перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты, 18потому что их сознание помрачено. Они отчуждены от жизни, которую дает Бог, из-за их духовной слепоты, произошедшей по черствости их сердец. 19Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте.

20Но вы не так узнали Христа. 21Без сомнения, вы слышали о Нем и в Нем были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. 22Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых низменных желаний. 23Обновите ваш образ мыслей, 24оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, – в истинную праведность и святость.

25Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду4:25 См. Зах. 8:16., потому что все мы члены одного тела. 26«Гневаясь, не грешите»4:26 Пс. 4:5., пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце; 27не давайте дьяволу места в вашей жизни. 28Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде.

29Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. 30Не огорчайте Святого Духа Божьего, Которым вы были запечатлены для дня искупления. 31Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. 32Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.