Slovo na cestu

Efezským 4:1-32

Kristův dar věřícím: rozličné schopnosti pro budování církve

1-2Prosím vás tedy ze svého vězení: žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a shovívaví k sobě navzájem. 3Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží Duch. Tak se vyhnete třenicím. 4Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným Duchem k jediné slavné budoucnosti. 5Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest; 6máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho.

7Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné.

8Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. 9Všimněte si, že je tu řeč o návratu. To znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. 10Ten, kdo sestoupil dolů, je tentýž, kdo vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír.

Církev není pouhá organizace, ale živý organismus

11Tak jsme se někteří stali apoštoly, jiní dostali dar výřečnosti; někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede dobře vyučovat. 12Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, 13abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem.

14Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. 15Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. 16Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.

Kristus vede k novému životu

17Rád bych vám proto předložil Kristovým jménem tuto výzvu: nežijte už jako ti, kteří neznají Boží vůli. 18Jejich myšlení je zavádí 19a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného! 20-21Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, 22je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – 23a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. 24Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.

25Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle. 26Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když vás už někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; 27nezahrávejte si s ďáblem.

28Kdo kradl, ať toho hned nechá a přiloží ruce k pořádné práci, aby měl čím přispět potřebnějším. 29Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením. 30Nezbavujte se svým jednáním Ducha svatého, kterého vám dal Bůh. Nemáte jinou propustku pro vstup do nebeského domova.

31Pryč s tvrdostí, náladovostí a vznětlivostí. Hádky, urážky a jízlivost ať jsou vám naprosto cizí. 32Buďte k sobě navzájem laskaví a shovívaví a odpouštějte si, jako vám odpustil Bůh kvůli Kristu.

New International Reader's Version

Ephesians 4:1-32

Growing Up Together in the Body of Christ

1I am a prisoner because of the Lord. So I am asking you to live a life worthy of what God chose you for. 2Don’t be proud at all. Be completely gentle. Be patient. Put up with one another in love. 3The Holy Spirit makes you one in every way. So try your best to remain as one. Let peace keep you together. 4There is one body and one Spirit. You were appointed to one hope when you were chosen. 5There is one Lord, one faith and one baptism. 6There is one God and Father of all. He is over everything. He is through everything. He is in everything.

7But each one of us has received a gift of grace. These gifts are given to us by Christ. 8That is why Scripture says,

“When he went up to his place on high,

he took many prisoners.

He gave gifts to his people.” (Psalm 68:18)

9What does “he went up” mean? It can only mean that he also came down to the lower, earthly places. 10The one who came down is the same one who went up. He went up higher than all the heavens. He did it in order to fill all creation. 11So Christ himself gave the gift of the apostles to the church. He gave the prophets and those who preach the good news. And he also gave the pastors and teachers as a gift to the church. 12He gave all these people so that they might prepare God’s people to serve. Then the body of Christ will be built up. 13That will continue until we all become one in the faith. We will also become one in the knowledge of God’s Son. Then we will be grown up in the faith. We will receive everything that Christ has for us.

14We will no longer be babies in the faith. We won’t be like ships tossed around by the waves. We won’t be blown here and there by every new teaching. We won’t be blown around by cleverness and tricks. Certain people use them to hide their evil plans. 15Instead, we will speak the truth in love. So we will grow up in every way to become the body of Christ. Christ is the head of the body. 16He makes the whole body grow and build itself up in love. Under the control of Christ, each part of the body does its work. It supports the other parts. In that way, the body is joined and held together.

Teachings for Living as Christians

17Here is what I’m telling you. I am speaking for the Lord as I warn you. You must no longer live as the Gentiles do. Their thoughts don’t have any purpose. 18They can’t understand the truth. They are separated from the life of God. That’s because they don’t know him. And they don’t know him because their hearts are stubborn. 19They have lost all feeling for what is right. So they have given themselves over to all kinds of evil pleasures. They take part in every kind of unclean act. And they are full of greed.

20But that is not the way of life in Christ that you learned about. 21You heard about Christ and were taught about life in him. What you learned was the truth about Jesus. 22You were taught not to live the way you used to. You must get rid of your old way of life. That’s because it has been made impure by the desire for things that lead you astray. 23You were taught to be made new in your thinking. 24You were taught to start living a new life. It is created to be truly good and holy, just as God is.

25So each of you must get rid of your lying. Speak the truth to your neighbor. We are all parts of one body. 26Scripture says, “When you are angry, do not sin.” (Psalm 4:4) Do not let the sun go down while you are still angry. 27Don’t give the devil a chance. 28Anyone who has been stealing must never steal again. Instead, they must work. They must do something useful with their own hands. Then they will have something to give to people in need.

29Don’t let any evil talk come out of your mouths. Say only what will help to build others up and meet their needs. Then what you say will help those who listen. 30Do not make God’s Holy Spirit mourn. The Holy Spirit is the proof that you belong to God. And the Spirit is the proof that God will set you completely free. 31Get rid of all hard feelings, anger and rage. Stop all fighting and lying. Don’t have anything to do with any kind of hatred. 32Be kind and tender to one another. Forgive one another, just as God forgave you because of what Christ has done.