Slovo na cestu

Efezským 4:1-32

Kristův dar věřícím: rozličné schopnosti pro budování církve

1-2Prosím vás tedy ze svého vězení: žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a shovívaví k sobě navzájem. 3Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží Duch. Tak se vyhnete třenicím. 4Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným Duchem k jediné slavné budoucnosti. 5Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest; 6máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho.

7Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné.

8Tak promluvil prorocky o Kristu již David: Když se po svém vzkříšení a vítězství nad satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. 9Všimněte si, že je tu řeč o návratu. To znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. 10Ten, kdo sestoupil dolů, je tentýž, kdo vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír.

Církev není pouhá organizace, ale živý organismus

11Tak jsme se někteří stali apoštoly, jiní dostali dar výřečnosti; někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede dobře vyučovat. 12Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, 13abychom ve své víře a vztahu k Božímu Synu postupně dosáhli stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem.

14Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému módnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. 15Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. 16Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce.

Kristus vede k novému životu

17Rád bych vám proto předložil Kristovým jménem tuto výzvu: nežijte už jako ti, kteří neznají Boží vůli. 18Jejich myšlení je zavádí 19a v jejich srdci je tma, protože o Bohu nechtějí nic vědět. Takoví nepoznali pravý život. Mezi zlým a dobrým nevidí rozdíl a vrhají se do prostopášností. Před ničím se nezastaví, tak je ženou vášně a chamtivost. Ale Kristus nás učí něco docela jiného! 20-21Pokud jste opravdu slyšeli jeho hlas a poznali v něm pravdu, 22je vám jistě jasné, že musíte odhodit svůj dřívější způsob života – honbu za požitkem vlastního zkaženého „já“, na jejímž konci číhá záhuba – 23a stále znovu nechat provětrávat své srdce Božím vanutím. 24Ano, musíte se stávat novými odlišnými osobnostmi, dobrými a svatými, které zrcadlí Boží tvář.

25Nechte tedy lhaní a říkejte si navzájem pravdu, patříte přece všichni k sobě jako údy v jednom těle. 26Někdy je těžké ubránit se hněvu, ale nehřešte tím, že byste ho v sobě rozdmýchávali. Když vás už někdo rozzlobil, nechoďte s tou zlostí spát; 27nezahrávejte si s ďáblem.

28Kdo kradl, ať toho hned nechá a přiloží ruce k pořádné práci, aby měl čím přispět potřebnějším. 29Nevypusťte z úst žádnou jedovatost. Hleďte raději, aby vaše slova byla každému v pravou chvíli pomocí a povzbuzením. 30Nezbavujte se svým jednáním Ducha svatého, kterého vám dal Bůh. Nemáte jinou propustku pro vstup do nebeského domova.

31Pryč s tvrdostí, náladovostí a vznětlivostí. Hádky, urážky a jízlivost ať jsou vám naprosto cizí. 32Buďte k sobě navzájem laskaví a shovívaví a odpouštějte si, jako vám odpustil Bůh kvůli Kristu.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 4:1-32

Cristopaj cuerpopi cashpami shujlla canchij

1Ñucaca, Apunchij Jesusmantami caipi preźu tiyacuni. Shina cashpapish cai ucumantami cancunataca, Dios allipaj cayashcamanta, chashna alli causaichigari nicuni. 2Mana jatun tucushpa, cʼuyaihuan, alli shunguhuan, mana pʼiñarishpa, caishuj chaishuj llaquinacuichij. 3Diospaj Espiritumi cancunataca tandachishpa, shujllata rurashca. Huataj shina Pai tandachishcataca, yuyaipi apashpa, tucuicunallataj sumajta causaichij. 4Cuerpopish shujllami, Espiritupish shujllami. Chaimantami allita rurachun cancunata cayashpaca, shujlla tiyaj chai shuyanallatataj shuyachun cayarca. 5Apunchij Jesuspish shujllami, crinapish shujllami, bautiźarinapish shujllami. 6Shujlla Diosmi, tucuicunapaj Yaya. Paica tucuicunapaj jahuapimi, tucuicunapaj imatapish rurajmi, tucuicunallapitajmi causacun.

7Shina cashpapish Dios mana cʼuyaipajta cʼuyashpa cujpimi, tucuicunallataj imalla rurai tucunataca, Cristo raquijpi paipaj maquimanta chasquishcanchij. 8Chaimantami, cashna quillcashca tiyacun:

«Pai jahuaman rishpaca, preźu cajcunata llujshichishpami

pushashpa rirca.

Runacunamanmi, allicunata curca» nishcami.

9«Jahuaman rirca» nishpaca, ¿imatataj nisha ninga? Chashna nishcaca, “Paica puntaca tucuimanta yalli ucumanmi uriyarca” nisha ninmi. 10Chai uriyajllatajmi, tucui maipipish cangapaj jahua pachaman huichiyashpa, ashtahuan jahuaman rirca. 11Paillatajmi, maijancunataca huillagrichun mingashca. Shujcunataca Dios ima nishcata huillajcuna cachun, shujcunataca alli huillaita huillajcuna cachun, chaishujcunataca michijcunapish, yachachijcunapish cachunmi churashca. 12Diospajlla cajcunaman Paipaj ruranata yachachishpa, Cristopaj Cuerpota ashtahuan huiñachichunmi, chai rurai tucunata curca. 13Chashnamari tucuicuna crishcamanta shujlla tucushun, Diospaj Churitapish alli rijsishun. Cristo shinallataj imapi mana pandarij tucungacamamari, huiñashpa alli yuyaiyuj tucushun.

14Chaipitajcarinpish, ña mana huahuacuna shina cashunchu. Pi yachaj tucushcacuna ima shinapish umashpa, ima shujtajta yachachinaman shamujpipish mana crishunllachu. Ima mana allitapish yachachishpa, huaira urmachij shina pandachisha nijpipish, manataj urmashunchu. 15Ashtahuanpish ñucanchijca, cashcatataj huillashca shimicunatami cʼuyaihuan catishun. Chashna catishpami, Uma shina Mandaj Cristohuan tucui imapipish huiñashun. 16Tucui crijcunataca, Paihuan shujlla Cuerpo cajpimari, aicha mucucuna alli tinguirishca shinata, Paillataj huiñachishpa caticun. Chashna cashpami, tucui crijcuna quiquin rurana cashcata alli rurashpa, cʼuyaihuan huiñashpa miraricun.

Cristopaj cashcamanta mushujta causaichij

17Ñucaca, Apunchij Jesusmantaca, caitami cancunataca rurachun nini: Diosta mana rijsij caishuj mana israelcuna shinaca, ña ama causaichijchu. Paicunaca, imapaj mana alli, quiquin munaillata rurashpami causancuna. 18Paicunaca, amsa yuyaiyuj cashpa, shungupish chʼahuan cashpami, mana entendincuna. Chaimantami, Taita Dios cucuj huiñai causaimantaca carupi causancuna. 19Pingarina yuyaillatapish mana charishpami, ima mana allitapish cushicushpa ruranllacuna.

20Ashtahuanpish cancunaca, Cristomantaca mana chashna canata yacharcanguichijchu. 21Paimanta uyashcataj, yachashcataj cashpaca, Jesusmantaca cashcatataj yachachishcatami chasquishcanguichij. 22Ñaupa ima shina causacushca mauca causaitaca, surcushpa shitaj shina saquichij. Chai causaipica, alli laya ricurishpa umaj, tucui laya mapa munaicuna shamushcatami ruraj carcanguichij. 23Cancunapaj shungupish, yuyaipish mushujyashpa causaichij. 24Taita Dios cushca mushuj causaitaca, churanata churarij shina churarichij. Diosmari, cashcatataj huillashcata yachashpa, Pai munashca shina cashcata rurajcuna cachun, Paipajlla cachun mushuj causaita curca.

25Chaimanta cunanca, llullanata saquichij. Tucuicuna chaipuralla cashcamanta, pihuanpish caishuj chaishuj, imatapish cashcatataj parlanacuichij.

26«Imamanta pʼiñarishpapish, ama ima mana allita ruranguichijchu, ashtahuanpish amaraj tutayajpi alli tucunacuichij.» 27Diablo cancunapurapi yaicurichun, ama saquichijchu. 28Maijan shuhuaj cashca cashpapish, cunanca shuhuanata saquichij. Quiquin maquihuan trabajaichij. Chashna allita rurashpami, llaquita apacuj huajchacunaman imallatapish chaupingapaj charinguichij.

29Cancunapaj shimimantaca, ima mapa shimicunaca ama llujshichun. Ashtahuanpish uyacuj crijcuna alli yuyaita japishpa huiñari tucuchun, paicunapaj alli canata rimaichij. 30Diospaj jucha illaj Espiritutapish ama llaquichichijchu. Paihuanmi cancunataca, jahua pachaman pushana punllapaj sellashpa churarca. 31Chaimanta cancunaca, tucui laya jayaj yuyaicunata, pʼiñarishpa tucuchina yuyaita, caparinacushpa rimanacunata, imapish tucushca canman ninata, llaquichina yuyaitaca saquichij. 32Ashtahuanpish caishuj chaishuj alli caichij, llaquinacuichij. Cancunapaj juchacunata Cristomanta Taita Dios perdonashca shinallataj, cancunapish caishuj chaishuj perdonanacuichij.