Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 3:1-21

Pavel, predicator pentru neamuri

1De aceea, eu, Pavel, întemnițatul lui Cristos Isus pentru voi, neamurile…1 Pavel își întrerupe introducerea la rugăciune printr‑un paragraf lung (v. 2-13), reluând‑o abia în v. 14. 2– dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator2, 9 Gr.: oikonomia, termen care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: administrație, funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate. al harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dată pentru voi: 3prin descoperire mi‑a fost făcută cunoscută taina3 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său. Taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg, contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați [peste tot în carte]., așa cum v‑am scris mai înainte pe scurt. 4Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu privire la taina lui Cristos, 5care n‑a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le‑a fost descoperită acum sfinților Lui apostoli și profeți, prin Duhul, 6și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune, în Cristos Isus, prin Evanghelie, 7al cărei slujitor am devenit potrivit cu darul harului lui Dumnezeu, care mi‑a fost dat potrivit cu lucrarea puterii Sale.

8Da, mie, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos 9și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea9 Sau: planul. Vezi nota de la v. 2. acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile, 10astfel încât, conducerilor și autorităților din locurile cerești, să li se facă cunoscut acum, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după planul veșnic pe care l‑a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El.12 Sau: prin credincioșia Lui. 13De aceea, vă rog să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi: acestea sunt slava voastră.

Rugăciune pentru credincioși

14De aceea, îmi aplec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos, 15din Care își primește numele întreaga familie15 Sau: orice familie. Termenul folosit aici, patria, trimite spre linia triburilor lui Israel. El poate însemna chiar națiune sau trib sau grup de familii., în ceruri și pe pământ, 16și mă rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, 17astfel încât Cristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20A Lui, Care poate să facă nespus mai mult decât tot ce‑I cerem sau ce gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, 21a Lui să fie slava în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! Amin.