Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

New Russian Translation

Эфесянам 3:1-21

Павел избран возвещать Радостную Весть язычникам

1Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении за Иисуса Христа ради вас, язычников.

2Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность передать вам Божью благодать. 3Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. 4Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Христа, 5которая не была открыта прежним поколениям людей, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. 6Тайна эта заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе.

7По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой Радостной Вести. 8Я – самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать: возвещать язычникам Радостную Весть о неизмеримом богатстве Христа. 9Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. 10Согласно ему, многообразная мудрость Божья должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через Церковь. 11Это Его вечный замысел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. 12В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. 13Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.

Любовь Иисуса Христа

14Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, 15от Которого получает имя каждый род на небесах и на земле. 16Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос; 18молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. 20А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, 21да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь.