Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 3:1-21

Diosmi Pablotaca mana israelcunaman huillagrichun mingashca

1Ñucaca Cristo Jesusmanta, can mana israelcunaman huillangaraicumi preźu tiyacuni. Chai preźu tiyacuj Pablomi caitaca nini: 2Taita Diosca mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashpa, cancunaman cai alli huillaita huillachun ñucaman mingashcataca, ñami yachashcanguichij. 3Pacalla charicushcata Dios ñucaman ricuchishcataca, ñami ashitata quillcashpa huillarcani. 4Chai quillcashcata ricushpami, pacalla charicushca Cristomanta ñuca yachashcata entendinguichij. 5Cai huillanataca, ñaupaca piman manaraj yachaj chayachishcachu. Chaitamari Diosca, huillagrichun mingashca Paipajlla huillajcunamanpish, Pai Dios ima nishcata huillajcunamanpish, Paipaj Espirituhuan huillachishpa, cunan ricuchishca: 6Diosca, mana israelcunatamari israelcunahuan chasquichun, Cristopaj cuerpopi shujllata rurana tucushca. Pai Dios cusha nishcata Cristo Jesusmanta paicunapish japijcuna cachunmari, alli huillaita cushca.

7Ñucataca, Tucuita Rurai Tucuj Diosmi, mana cʼuyaipajta cʼuyashpalla, chai huillaita huillagrichun mingarca. 8Ñucaca, Diospajlla cajcunamantaca, tucuicunapaj qʼuipallami cani. Shina cajpipish Diosca, mana cʼuyaipajta cʼuyashpallami, Cristo tucuita yalli charij cashca alli huillaita huillagrichun mingahuarca. Chaitami, mana israelcunamanca huillacuni. 9Tucuita ruraj Diosca, chashna rurana tucushpa, ñaupamanta pacalla charicushcatami, tucuicunaman alli entendichishpa huillachun mandarca. 10Taita Diosca, Pai tucuita yachaj cashcataca, jahua huairapi mandajcunamanpish, mandai tucunata charijcunamanpish, tandanacushca crijcunapimari ricuchina tucushca. 11Apunchij Cristo Jesus-huan chashna ruranataca, Taita Diosca huiñaita Paipaj yuyaipi charicushca shinatajmi rurashca. 12Ñucanchijca, Paita crishcamantami, Paillamanta Diospajmanca mana manchashpa chayagrina ñahuita charinchij. 13Chaimantami, ñucaca cancunamanta cashna llaquita apacuni. Shina cajpica, cai llaquicunata ñuca apacushcamanta llaquirinapaj randica, cushicunami canguichij.

Crijcuna Jesucristota alli rijsichunmi Diosta mañashca

14Chaimantami ñucaca, Apunchij Jesucristopaj Yayapaj ñaupajpi cungurini. 15Paimari, jahua pachapi cajcunamanpish, cai pachapi cajcunamanpish, tucuicunaman quiquin shutita curca. 16Paitami caita mañacuni: Tucuita yalli sumaj achij nicuj canata charij Taita Dios, Paipaj Espirituhuan cancunapaj shunguta sinchiyachichunmi mañani. 17Cancuna crishcamanta Cristoca, cancunapaj shungupi causachun. Cʼuyanapica, ucujta allashpa huasichi callarishca shinapish, alli sapiyashca shinapish sinchicuna cachunmi mañacuni. 18Shinallataj Diospajlla tucui cajcunallahuantaj Cristopaj cʼuyaica jahuata, ucuta, chainijta, tucui maicamapish pillushpa charicushcata entendichunmi mañacuni. 19Cristopaj cʼuyaica, tucui ima yachanatapish yalli jatunmi. Chaita rijsishpami, Taita Dios tucui ima laya cashcataca, cancunallapitaj chasquishpa jundaringuichij. Tucui chaitami, cancunapaj mañacuni.

20Diosca, ñucanchij mañashcatapish, ñucanchij yuyashcatapish yallitami rurai tucun. Pai tucuita rurai tucuj cashpami, ñucanchijpica, tucuita ruracun. 21¡Cristo Jesuspaj tandanacushca crijcunaca, huatan huatanta, huiñai huiñaita Pai Diosllata ‘Sumajmari cangui’ nichun! Chashna cachun.