Slovo na cestu

Efezským 3:1-21

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. 2Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. 5Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: 6pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. 7Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11jak to bylo už dávno naplánováno. 12Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!

Священное Писание

Эфесянам 3:1-21

Паул избран возвещать Радостную Весть язычникам

1Вот почему я, Паул, нахожусь в заключении за Ису Масиха, ради вас, язычников.

2Вы, конечно же, слышали о том, что Всевышний возложил на меня ответственность передать вам Его благодать. 3Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. 4Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Масиха, 5которая не была открыта прежним поколениям людей, но теперь Дух открыл её святым посланникам Всевышнего3:5 То есть посланникам Масиха. и пророкам. 6Тайна эта заключается в том, что через Радостную Весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Всевышнего и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное всем тем, кто присоединяется к Исе Масиху.

7По благодати Всевышнего, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой Радостной Вести. 8Я – самый незначительный из всего святого народа Всевышнего, но мне была дана эта привилегия: возвещать язычникам Радостную Весть о неизмеримом богатстве Масиха. 9Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Всевышним, сотворившим всё. 10Согласно ему многообразная мудрость Всевышнего должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через вселенскую общину последователей Масиха. 11Это Его вечный замысел, который Он осуществил в Исе Масихе, нашем Повелителе. 12В единении с Масихом и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Всевышнему. 13Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе.

Любовь Исы Масиха

14Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Небесным Отцом, 15от Которого каждый род на небесах и на земле получил жизнь. 16Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17и чтобы через веру в ваши сердца вселился Масих; 18молюсь, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, вместе со всем святым народом Всевышнего могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Масиха 19и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Всевышнего. 20А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чём мы просим или даже о чём помышляем, 21да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Ису Масиха и через вселенскую общину Его последователей! Аминь.