Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

Jednota v Kristu

1-3Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

4Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

New Russian Translation

Эфесянам 1:1-23

1От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Бога.

Святым в Эфесе, живущим по вере в Иисуса Христа.

2Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа.

Духовные благословения

3Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он, по Своей любви, 5по Своему доброму желанию и воле, предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми. 6В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном Им. 7В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати, 8которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, 10чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа.

11В Нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям, 12чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению.

13В Нем и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, 14Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы.

Молитва Павла

15Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, 16не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. 17Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение»., чтобы вы лучше познали Его. 18Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, 19и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку1:20 См. Пс. 109:1. от Себя на небесах, 21выше всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22Бог все покорил под ноги Христа1:22 См. Пс. 8:7., поставил Его, Владыку всего, главой Церкви, 23которая является Его телом, полнотой Того, Кто наполняет все во всем.