Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

Jednota v Kristu

1-3Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

4Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Nádej pre kazdého

List Efezanom 1

1 Milí bratia, stále verní Pánovi!

Ja Pavol, ktorého si Boh vyvolil za apoštola Ježiša Krista,

želám vám milosť a pokoj.

Chválime Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista za všetko požehnanie, ktorým nás obdaril v duchovnom živote preto, že patríme Kristovi.

Zjavenie Božieho plánu.

Už dávno pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil za svoje deti prostredníctvom obete Pána Ježiša a vo svojej láske sa rozhodol urobiť nás svätými a nepoškvrnenými v jeho očiach.

5-7 Vďaka Bohu za jeho nekonečnú dobrotu a priazeň, ktorú nám preukázal vo svojom milovanom Synovi. Jeho dobrota je taká nesmierna, že nám pre jeho obeť odpustil všetky hriechy a zachránil nás od smrti,

zahrnul bohatstvom svojej milosti a obdaril nás múdrosťou a rozumnosťou vo všetkom.

Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti predsavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na nebi aj na zemi pod vládou Kristovou.

10 A tak si nás Boh presne podľa svojho rozhodnutia urobil svojím majetkom

11 a vyvolil si nás hneď na počiatku, aby sme mu patrili.

12 Boží zámer je, aby sme ho chválili a zvelebovali za všetko, čo urobil pre nás, ktorí sme už skôr založili svoju nádej v Krista.

13 Jeho zásluhou ste do tohto zámeru boli zahrnutí aj vy, keď ste počuli zvesť o spasení a uverili ste jej.

Na dôkaz toho vám Boh vtisol svoju pečať, totiž dal vám Ducha Svätého, ktorého sľúbil už dávno.

14 Jeho prítomnosť v nás je zárukou, že Boh nám skutočne dá všetko, čo sľúbil. Je to aj akási pečať, že sme jeho vlastníctvom a že si nás vezme k sebe. Môžeme ho za to nechváliť a neoslavovať?

Kristus, Pán nad všetkým

15 Práve preto odvtedy, ako som počul o vašej viere v Pána Ježiša aj o vašej láske k všetkým jeho vyznávačom,

16 neprestávam za vás vo svojich modlitbách ďakovať Bohu.

17 Prosím slávneho Otca nášho Pána Ježiša Krista o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus a čo všetko pre vás vykonal.

18 Modlím sa, aby vaše srdce ožiaril odlesk slávnej budúcnosti, do ktorej sme pozvaní, a aby ste pochopili, vy, ktorí patríte Kristovi,

19 aké nesmierne bohatstvo nám slávny Boh dáva. Veď všetko, čo patrí Bohu, je aj vaše! A prosím aj o to, aby ste sa presvedčili, aká neuveriteľne veľká je moc, ktorá vo vás pôsobí.

20 Je to tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych

21 a vyzdvihla ho vysoko nad všetkých kráľov a vlády, nad veliteľov a diktátorov, až na čestné miesto po Božej pravici. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti a nebude mať ani v budúcnosti.

22 Boh mu všetko podriadil a urobil ho hlavou cirkvi.

23 Cirkev je jeho telom, naplnená ním samým, pôvodcom a darcom všetkého.