Slovo na cestu

Efezským 1

Jednota v Kristu

11-3 Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7 Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9 Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10 A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12 Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13 Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14 Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15 Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16 nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17 Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18 Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21 Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22 Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23 církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эф 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по воле Аллаха.

Святому народу Аллаха в Эфесе, верным последователям Исы Масиха.

Благодать и мир вам[b] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масихом

Хвала Богу и Отцу[c] Повелителя нашего Исы Масиха! Он благословил нас, объединившихся с Масихом, всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису Масиха стать усыновлёнными Им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масихе, возлюбленном Им. В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Аллаха, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масихе, 10 чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масиха.

11 В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Аллаха, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12 чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13 Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масиха, были отмечены печатью Аллаха – обещанным Святым Духом, 14 Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Паула о верующих в Эфесе

15 Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Аллаха, 16 не перестаю благодарить за вас Аллаха, вспоминая вас в своих молитвах. 17 Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения,[d] чтобы вы лучше познали Его. 18 Я молюсь и о том, чтобы Аллах просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Аллаха, 19 и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20 Этой же силой Аллах произвёл действие и в Масихе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку[e] от Себя на небесах, 21 выше всяких начальств, властей, сил и господств духовного мира, и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22 Аллах всё покорил под ноги Масиха,[f] поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей[g]. 23 Они вместе являются Его телом, полнотой Масиха,[h] Который наполняет Собой всё и вся.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  4. 1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение».
  5. 1:20 См. Заб. 109:1.
  6. 1:22 См. Заб. 8:7.
  7. 1:22 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие с Аллахом на небесах.
  8. 1:23 Или: «наполненным Масихом».