Slovo na cestu

Matouš 4

Satan pokouší Ježíše na poušti

11-2 Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10 Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11 V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12 Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13 Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14 Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15 „V Galileji, zemi Zabulónově
    a Neftalího,
mezi mořem a Jordánem,
    se usídlili pohané.
16 Tento lid pohroužený do temnoty
    uvidí veliké světlo.
Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,
    se rozední.“

17 V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18 Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19 Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20 Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21 O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22 oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23 Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24 Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25 Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

The Message

Matthew 4

The Test

11-3 Next Jesus was taken into the wild by the Spirit for the Test. The Devil was ready to give it. Jesus prepared for the Test by fasting forty days and forty nights. That left him, of course, in a state of extreme hunger, which the Devil took advantage of in the first test: “Since you are God’s Son, speak the word that will turn these stones into loaves of bread.”

Jesus answered by quoting Deuteronomy: “It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God’s mouth.”

5-6 For the second test the Devil took him to the Holy City. He sat him on top of the Temple and said, “Since you are God’s Son, jump.” The Devil goaded him by quoting Psalm 91: “He has placed you in the care of angels. They will catch you so that you won’t so much as stub your toe on a stone.”

Jesus countered with another citation from Deuteronomy: “Don’t you dare test the Lord your God.”

8-9 For the third test, the Devil took him to the peak of a huge mountain. He gestured expansively, pointing out all the earth’s kingdoms, how glorious they all were. Then he said, “They’re yours—lock, stock, and barrel. Just go down on your knees and worship me, and they’re yours.”

10 Jesus’ refusal was curt: “Beat it, Satan!” He backed his rebuke with a third quotation from Deuteronomy: “Worship the Lord your God, and only him. Serve him with absolute single-heartedness.”

11 The Test was over. The Devil left. And in his place, angels! Angels came and took care of Jesus’ needs.

Teaching and Healing

12-17 When Jesus got word that John had been arrested, he returned to Galilee. He moved from his hometown, Nazareth, to the lakeside village Capernaum, nestled at the base of the Zebulun and Naphtali hills. This move completed Isaiah’s sermon:

Land of Zebulun, land of Naphtali,
    road to the sea, over Jordan,
    Galilee, crossroads for the nations.
People sitting out their lives in the dark
    saw a huge light;
Sitting in that dark, dark country of death,
    they watched the sun come up.

This Isaiah-prophesied sermon came to life in Galilee the moment Jesus started preaching. He picked up where John left off: “Change your life. God’s kingdom is here.”

18-20 Walking along the beach of Lake Galilee, Jesus saw two brothers: Simon (later called Peter) and Andrew. They were fishing, throwing their nets into the lake. It was their regular work. Jesus said to them, “Come with me. I’ll make a new kind of fisherman out of you. I’ll show you how to catch men and women instead of perch and bass.” They didn’t ask questions, but simply dropped their nets and followed.

21-22 A short distance down the beach they came upon another pair of brothers, James and John, Zebedee’s sons. These two were sitting in a boat with their father, Zebedee, mending their fishnets. Jesus made the same offer to them, and they were just as quick to follow, abandoning boat and father.

23-25 From there he went all over Galilee. He used synagogues for meeting places and taught people the truth of God. God’s kingdom was his theme—that beginning right now they were under God’s government, a good government! He also healed people of their diseases and of the bad effects of their bad lives. Word got around the entire Roman province of Syria. People brought anybody with an ailment, whether mental, emotional, or physical. Jesus healed them, one and all. More and more people came, the momentum gathering. Besides those from Galilee, crowds came from the “Ten Towns” across the lake, others up from Jerusalem and Judea, still others from across the Jordan.