Slovo na cestu

2.list Timoteovi 1

Vzpomínky na přátelství povzbuzují

11-2 Timoteji, můj drahý synu, přeji ti Boží pokoj, milost a slitování! Jsem za tebe tolik vděčný Bohu; myslím na tebe každý den a nejednu noc jsem vyplnil prosbami, aby ti Bůh bohatě žehnal. Když si vzpomenu, jak jsi při našem rozloučení plakal, nejraději bych se hned rozběhl za tebou – tak rád bych tě ještě jednou uviděl.

Vzpomínám na tvou upřímnou víru, jakou jsem poznal už u tvé babičky a maminky. Jistě si pamatuješ, jak jsem na tebe vkládal ruce, když jsem ti svěřoval službu v církvi. 6-8 Bůh ti dal všechny dary a schopnosti, které potřebuješ. A tak když budeš toto božské obdarování rozvíjet a podporovat, nepřijde ti nikdy zatěžko hovořit o Kristu s lidmi, ani ti nebude trapné přiznat se k přátelství se mnou, i když jsem kvůli Kristu v okovech. Naopak – dostaneš dost odvahy a síly snášet pro něho třeba i stejné utrpení.

Příkladný život je víc než pouhá slova

To on nás zachránil a vyvolil pro zvláštní úlohu. Nesvěřil nám ji proto, že bychom se o to sami zasloužili, ale protože se tak už dávno sám rozhodl. Již před stvořením světa nám daroval svou milost 10 a ta se viditelně projevila, když Kristus přišel, aby zlomil moc smrti a ukázal nám, jak důvěrou v něho můžeme dospět k věčnému životu. 11 A mne si Bůh zvolil za svého vyslance, abych tyto věci hlásal a učil. 12 Kvůli tomu jsem teď právě za mřížemi, ale nijak se za to nestydím, protože znám toho, komu jsem uvěřil. Jsem si jist, že vše, co mi svěřil, s jeho pomocí bezpečně zachovám až do jeho příchodu.

13 Drž se tedy vždycky toho, co jsi ode mne slyšel. Měj to za pravidlo a příklad, jak máš sám mluvit, a s láskou důvěřuj Kristu Ježíši. 14 S pomocí jeho Ducha, který v nás bydlí, opatruj jako oko v hlavě duchovní jmění, které ti Bůh daroval.

Pravé přátelství je oporou v těžkostech

15 Jak už asi víš, všichni křesťané, kteří sem přišli se mnou z Asie, mě teď opustili. Odešel i Fygellos a Hermogenes. 16 Jen Oneziforus mě sem chodil často navštěvovat a mě vždycky tak povzbudilo a zahřálo u srdce, že se za mne jako vězně nestyděl. Bůh žehnej celé jeho rodině! 17 Když přišel do Říma, pátral po mně tak dlouho, až mne našel. 18 Ať mu to Pán bohatě odplatí po svém příchodu. A co pro mne znamenala jeho pomoc v Efezu, to víš nejlíp sám.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 1

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani. Taita Dios Cristo Jesusmanta causaita cusha nishcatami huillacuni.

Caitaca can Timoteomanmi quillcani: Canca ñuca c'uyashca churi shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish, jatunta c'uyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mingashcataca alli pajtachicuilla’ nishcami

Tutapish punllapish Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpami, mana samashpa pagui nicunilla. Ñuca Diostaca, ñuca ñaupa yayacuna shinallataj, ima mapa yuyai illajllamari imatapish Paipajlla ruracuni. Ñucaca, can huacashcata yuyaricunillami. Chaimantami ñuca shungu cushicuchun, ñuca ñahuihuantaj cantaca ricusha nini. Cantaca, mana nij tucushpalla, crijtaj cashcataca yuyaricunillami. Cambaj abuela Loidapish, cambaj mama Eunicepish, paicunami punta alli crijcuna carca. Cantapish paicuna shinallataj, alli crij cashcata rijsinimi. Chashna cajpimi, cambaj jahuapi ñuca maquita churajpi Dios canman cushca ruranataca, huañucuj ninata ashtahuan japichij shina, alli catilla nini. Taita Diosca ñucanchijmanca, manchana yuyaita cuj espiritutaca mana curcachu. Ashtahuanpish imatapish rurai tucujta, c'uyajta, quiquinllataj jarcarijta ruraj Espiritutamari curca.

Chaimanta Apunchij Jesusta huillanatapish, Paita huillacushcamanta preźu tiyacuj ñucamantapish ama pingaringuichu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquita apai tucunata cushcahuanca, canpish alli huillaimantaca llaquita apailla. Diosmari ñucanchijtaca, Paipajlla cachun agllashpa quishpichirca. Mana ñucanchij ima allita rurashcamantachu, chashnaca rurarca. Ashtahuanpish Paillatajmi tucuipaj ñaupa chashna ruranata munashca. Chaimantami, mana c'uyaipajta Cristo Jesusllamanta c'uyashpalla, ñucanchijtaca quishpichirca. 10 Chashna rurasha nicushcatamari, Diosca ñucanchijta Quishpichij Jesucristota cachashpa, cunan ricuchirca. Pai shamushpamari, alli huillaita huillashpa, huañuitaca anchuchishpa, mana tucurij causaita achijman llujshichishpa ricuchirca. 11 Chaita mana israelcunaman huillachunmari, ñucataca churarca. Chaimantami paicunaman huillajpish, huillagrichun mingashcapish, yachachijpish cani. 12 Ñucaca, chaita pajtachingaraicumi, cai llaquicunataca apacuni. Chashna llaquita apacushpapish, manataj pingarinichu. Ñucaca, Pita crishcata yachanimari. Pai ñucaman mingashcatapish, shamuj punllacama Pai huaquichi tucuna cashcata yachanimi.

13 Allita ñuca yachachishcataca, chai yuyai huaquichingui. Cristo Jesuspi shunguta churashpa, paita c'uyashpa caticunguilla. 14 Dios canman mingashca sumaj ruranataca, ñucanchijpi causacuj Diospaj jucha illaj Espirituhuan alli pajtachicunguilla.

15 Asiamanta cajcuna tucuicuna ñucata shitashpa rishcataca, canllataj yachanguimi. Figelopish, Hermogenespish chai ñucata shitashpa rijcunapurami.

16 Onesiforollami ñuca llaquihuan cajpica, tauca cutin cushichij shamurca. Paica, cadenacunahuan ñuca huatashca cajpipish, mana pingarircachu. Chaimanta Apunchij Jesusca, paipaj huasipi cajcunataca achcata llaquichun. 17 Onesiforoca, Romaman chayamushpapish, ñucataca japingacamami mashcarca. 18 Paica, Efesopipish ñucanchijta llaquishpa, achca allicunata rurashcataca canllataj allimari yachangui. Pai chashna cashcamantaca, shamuj punllapica Apunchij Jesusca, paita ashtahuan llaquishca cachun.