Slovo na cestu

2.list Petrův 1

Mít jistotu povolání a vyvolení

11-2 Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. 5-7 Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.

10-11 Moji milí bratři, usilujte tedy o to, abyste svým křesťanským životem prokazovali, že vás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdete z cesty víry a Bůh vám široce otevře věčné království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Biblické proroctví

12 Chci vám stále připomínat tyto věci, i když je už dávno znáte a podle nich také žijete. 13-14 Náš Pán Ježíš Kristus mi zjevil, že můj život zde na zemi se chýlí ke konci, že brzo zemřu. Ale dokud jsem zde, pokládám za svou povinnost povzbuzovat vaši víru. 15 Chci k tomu využít každou příležitost, a proto vám píši, abyste se mohli k mým radám vracet i po mé smrti. 16 Když jsme vás seznamovali s Kristovou mocí a jeho příchodem, nebyly to žádné smyšlenky. Vždyť jsme viděli jeho božský majestát na vlastní oči! 17 Byl jsem s ním na jedné galilejské hoře, když se nám ještě jako člověk představil ve své božské vznešenosti. 18 Slyšel jsem ten slavný mocný hlas volající z nebe: „To je můj milovaný Syn, moje radost.“

19 A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví Písma nezáleží na osobním výkladu; 21 Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch svatý svěřil prorokům, těmto Božím lidem, pravdivé poselství.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 1

Приветствие

1От Шимона Петира, раба и посланника Исы Масиха[a].

Тем, кто благодаря праведности Исы Масиха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

Пусть через познание Аллаха и Исы, Повелителя нашего, благодать и мир вам[b] преумножатся.

Призыв к духовному возрастанию

Его Божественная сила дала нам всё необходимое для жизни и благочестия через познание Аллаха, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание нашего Повелителя Исы Масиха уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10 Поэтому, братья, ещё более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнётесь, 11 и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха.

12 И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13 Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. 14 Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш Повелитель Иса Масих открыл мне. 15 Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Очевидцы величия Исы Масиха

16 Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас[c] нашего Повелителя Исы Масиха, мы следовали не искусно сочинённым сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия. 17 Честь и слава были даны Ему Небесным Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)[d], в Нём Моя радость»[e]. 18 Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе.[f]

19 Теперь мы ещё твёрже уверены в словах пророков, и вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день[g] и Утренняя Звезда[h] не взойдёт в ваших сердцах. 20 И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка,[i] 21 потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Аллаха.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. 1:16 Или: «о силе и пришествии».
  4. 1:17 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близкие взаимоотношения отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1:17 См. Заб. 2:7; Ис. 42:1.
  6. 1:16-18 Здесь говорится о преображении Исы Масиха (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).
  7. 1:19 День   – имеется в виду день второго пришествия Исы Масиха (см. 2 Фес. 2:2) или, возможно, духовное просвещение (см. Мудр. 4:18).
  8. 1:19 Утренняя Звезда   – это указание на Ису Масиха (ср. Чис. 24:17; Отк. 22:16).
  9. 1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому».