Slovo na cestu

2.list Korintským 1

Úvodní pozdravy

1Drazí bratři, tento dopis vám píši jako Bohem zmocněný posel Ježíše Krista, společně s Timotejem. Adresovaný je sice k vám do Korintu, ale je určen všem křesťanům v celém Řecku: kéž vás náš Otec Bůh i Ježíš Kristus bohatě obdarují svou milostí a pokojem.

Bůh pomáhá v utrpení

3-4 Jak nevýslovně dobrý je náš Bůh. V něm, Otci našeho Pána Ježíše Krista, máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat, když je to zapotřebí. Stejnou pomoc, jakou jsme obdrželi od Boha, rozdáváme všude kolem sebe. Můžete se spolehnout, že čím víc utrpení podstoupíme pro Krista, tím hojněji nás zahrne svou útěchou a povzbuzením. Kristovo utrpení je mým denním chlebem, ale to je můj příspěvek k vaší záchraně. On mi však denně dává též novou sílu a klid – a to má být zase posilou vám ve vašich zkouškách. Pokud s námi sdílíte naše bolesti, nemám o vás obavy: zdroj naší útěchy je otevřen i pro vás.

8-9 Nebudu vám, drazí, tajit, že tady v Malé Asii jsme prožili snad nejhorší chvíle svého života. Vypadalo to už, že je s námi konec, připravovali jsme se na smrt. Cítím, že to muselo dojít tak daleko proto, abychom nespoléhali již na nic jiného než na Boha, který má moc vzkřísit i mrtvé. 10 Skutečně nás vyrval přímo z drápů smrti a věřím, že ne naposledy. 11 Přesto prosím, abyste na nás stále mysleli ve svých modlitbách – tím větší budou pak vaše chvály a vděčnost za jejich vyslyšení.

12 S naprosto čistým svědomím mohu prohlásit, že jsem s vámi ve všech směrech jednal vždy jen a jen upřímně, jak mě Bůh vedl, a na to jsem hrdý. Ne lidská vypočítavost, ale Boží milost je mi vůdčí silou. To platilo vždy i ve vztahu k vám. 13-14 Všechno, co čtete v mých listech, je míněno naprosto upřímně. Doufám, že to tak přijmete, i když se dosud mnoho neznáme, a že při Kristově návratu se za sebe navzájem nebudeme muset stydět, ale naopak budeme mít důvod k hrdosti.

Pavel mění plán svých cest

15 V této důvěře jsem vás chtěl navštívit už na cestě do Makedonie a pak se vrátit do Judska zase přes Korint. 16-20 Proč jsem svůj plán později změnil? Nebylo to z vrtkavosti ani z lehkomyslnosti. Když jednou něco řeknu, pak to také tak myslím; nikdy neříkám „ano“, když myslím „ne“, a naopak. Boží Syn Ježíš Kristus, jak jsme vám ho přiblížili se Silvánem a Timotejem, také nebyl muž dvojí tváře. Jeho osoba je hmatatelným ANO všem slibům, které Bůh kdy dal člověku. Proto taky, když k modlitbě připojíme Amen (tj. „ano“), připomínáme si vlastně, že v Kristu na ně Bůh už odpověděl, a oslavujeme ho za to. 21 Že jste v Kristu obdrželi tentýž nový život jako my, že v něm dosud pevně stojíme – to je jen Boží dílo. 22 To on nás učinil svým vlastnictvím, pověřil svým poselstvím a vtiskl nám svou vlastnickou pečeť – svatého Ducha – jako záruku na vše ostatní, co má ještě pro nás přichystáno.

23 Pán Bůh ví, že to nebylo jinak, než vám tady píšu: Korint jsem nakonec rozhodl vynechat jen proto, abych vás ušetřil setkání, které by pro vás mohlo být velice trapné. 24 Ne že bych vám chtěl vytýkat nedostatky ve vaší víře – v té si stojíte docela dobře.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Кор 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по воле Аллаха, и от брата Тиметея.

Коринфской общине верующих, принадлежащей Аллаху, и всему святому народу Аллаха в Ахаии[b].

Благодать и мир вам[c] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Хвала Аллаху, дающему утешение

Хвала Богу и Отцу[d] Повелителя нашего Исы Масиха, Отцу милосердия и Богу всяческого утешения! Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Аллах утешает нас. Ведь, как умножаются наши страдания ради Масиха, так умножается Масихом и наше утешение. Жизненные трудности мы переносим ради вашего утешения и спасения. Утешение, которое мы получаем, тоже даётся нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания, которые приходится переносить нам. Мы твёрдо надеемся на вас и знаем, что, как вы разделяете с нами наши страдания, так разделяете и наше утешение.

Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что мы пережили в провинции Азия[e]. Выпавшие там на нашу долю страдания настолько превосходили все наши силы, что мы даже потеряли надежду остаться в живых. Казалось, что мы уже получили смертный приговор, но так было для того, чтобы мы научились полагаться не на себя, а на Аллаха, Который воскрешает мёртвых. 10 Он избавил нас от смертельной опасности и впредь избавит. На Него мы надеемся, и Он спасёт нас. 11 Только вы помогайте нам своими молитвами, чтобы многие возблагодарили Аллаха за то, что Он был так милостив к нам по их молитвам.

Изменение в планах Паула

12 Мы хвалимся тем – и наша совесть может быть этому порукой, – что мы и в этом мире, и в особенности в наших отношениях с вами, поступали честно[f] и искренне, и это нам было дано от Аллаха. Мы поступали не по «мудрости» этого мира, но по благодати Аллаха. 13 Во всём, что мы вам написали, нет ничего, что вы, прочитав, не смогли бы понять. Я надеюсь, что, поняв нас до конца, – 14 а отчасти вы нас уже понимаете, – в день возвращения Вечного Повелителя Исы вы сможете хвалиться нами так же, как и мы вами.

15 Я уверен в этом и поэтому хотел бы сначала прийти к вам, чтобы вы дважды получили благословение. 16 Я собирался побывать у вас по пути в Македонию, а затем ещё раз посетить вас на обратном пути, и тогда вы помогли бы мне отправиться в Иудею. 17 Может, вам кажется, что это решение было необдуманным? Или, может, я, как это водится у людей, говорю в одно и то же время то «да», то «нет»? 18 Заверяю вас перед Аллахом, Который верен: то, что говорю вам, я говорю без колебаний. 19 В (вечном) Сыне Всевышнего Исе Масихе, Которого вам возвещали я, Силуан[g] и Тиметей, нет никакой неопределённости, в Нём всегда лишь только «да». 20 Все обещания Аллаха подтвердились в Исе Масихе! Поэтому и мы говорим в единении с Ним во славу Аллаха: «Аминь»[h].

21 Аллах делает и нас, и вас непоколебимыми в единении с Масихом. Он помазал нас на служение 22 и запечатлел нас Своей печатью. Он вложил в наши сердца Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

23 Аллах свидетель того, что лишь жалея вас, я до сих пор не приходил с наказанием в Коринф. 24 Мы не хотим устанавливать своё господство над вашей духовной жизнью, нет, мы делаем всё лишь для вашей радости, потому что вы твёрдо стоите в вере.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:1 Ахаия   – римская провинция на юге Греции.
  3. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  4. 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1:8 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку.
  6. 1:12 Или: «свято».
  7. 1:19 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  8. 1:20 Аминь   – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так».