Slovo na cestu

2. Timotejovi 4:1-22

Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

1Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě za-přísahám: 2Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. 3Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. 4Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami. 5Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.

Odměna vítězů v boji víry

6Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem. 7V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. 8Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Opuštěn lidmi, a přece ne osamocen

9Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci. 10Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie; 11jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná. 12(Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.) 13Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

14O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě. 15Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.

16Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí! 17Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům. 18A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!

Pavlovy poslední pozdravy

19Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu. 20Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.

21Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.

22Ježíš Kristus nechť je s tebou.

Pavel

New Russian Translation

2 Тимофею 4:1-22

1Перед Богом и Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как Царь, я торжественно призываю тебя: 2возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. 3Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. 4Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. 5Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение.

6А моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние4:6 Жертвенное возлияние – иллюстрация понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Богу или языческим богам (см. Быт. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., и мне осталось совсем немного. 7Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, 8и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный Судья, даст мне в определенный Им День, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода.

Личные советы и просьбы

9Постарайся прийти ко мне поскорей, 10потому что Димас оставил меня. Он предпочел блага этого мира и ушел в Фессалонику; Крискент ушел в Галатию, а Тит – в Далматию. 11Со мной остался один Лука. Возьми и приведи с собой Марка, он хорошо помогает мне в моем служении. 12Тихика Я послал в Эфес. 13Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ, я оставил его в Троаде у Карпа, и захвати книги, особенно написанные на пергаменте.

14Кузнец Александр причинил мне много вреда. Господь Сам воздаст ему по его делам4:14 См. 2 Цар. 3:39; Прит. 24:12.. 15Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чем мы возвещаем.

16Когда мне в первый раз предоставилась возможность выступить в свою защиту на суде, никто не пришел, чтобы меня поддержать, все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину. 17Но Господь был рядом со мной и дал мне силы, чтобы через меня было проповедано послание так, чтобы его могли услышать все язычники. И я был избавлен из львиной пасти4:17 То есть от неминуемой смерти – выражение, уходящее своими корнями в Дан. 6:21-23, но в этом контексте, это выражение нужно понимать как метафору смертельной опасности.. 18Господь и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасет меня для Своего Небесного Царства. Пусть же Ему будет слава вовеки. Аминь.

Заключительные приветствия

19Передай привет Приске и Акиле, а также семье Онисифора. 20Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете больного. 21Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают приветы Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22Пусть Господь будет с твоим духом. Благодать с вами.