Slovo na cestu

2. Timotejovi 4:1-22

Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

1Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě za-přísahám: 2Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. 3Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. 4Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami. 5Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.

Odměna vítězů v boji víry

6Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem. 7V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. 8Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Opuštěn lidmi, a přece ne osamocen

9Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci. 10Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie; 11jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná. 12(Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.) 13Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

14O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě. 15Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.

16Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí! 17Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům. 18A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!

Pavlovy poslední pozdravy

19Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu. 20Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.

21Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.

22Ježíš Kristus nechť je s tebou.

Pavel

New International Reader's Version

2 Timothy 4:1-22

1I give you a command in the sight of God and Christ Jesus. Christ will judge the living and the dead. Because he and his kingdom are coming, here is the command I give you. 2Preach the word. Be ready to serve God in good times and bad. Correct people’s mistakes. Warn them. Encourage them with words of hope. Be very patient as you do these things. Teach them carefully. 3The time will come when people won’t put up with true teaching. Instead, they will try to satisfy their own desires. They will gather a large number of teachers around them. The teachers will say what the people want to hear. 4The people will turn their ears away from the truth. They will turn to stories that aren’t true. 5But I want you to keep your head no matter what happens. Don’t give up when times are hard. Work to spread the good news. Do everything God has given you to do.

6I am already being poured out like a drink offering. The time when I will leave is near. 7I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 8Now there is a crown waiting for me. It is given to those who are right with God. The Lord, who judges fairly, will give it to me on the day he returns. He will not give it only to me. He will also give it to all those who are longing for him to return.

Personal Words

9Do your best to come to me quickly. 10Demas has deserted me. He has gone to Thessalonica. He left me because he loved this world. Crescens has gone to Galatia. Titus has gone to Dalmatia. 11Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you. He helps me in my work for the Lord. 12I sent Tychicus to Ephesus. 13When you come, bring my coat. I left it with Carpus at Troas. Also bring my books. Most of all, bring the ones made out of animal skins.

14Remember Alexander, the one who works with metal. He did me a great deal of harm. The Lord will pay him back for what he has done. 15You too should watch out for him. He strongly opposed our message.

16The first time I was put on trial, no one came to help me. Everyone deserted me. I hope they will be forgiven for it. 17The Lord stood at my side. He gave me the strength to preach the whole message. Then all the Gentiles heard it. I was saved from the lion’s mouth. 18The Lord will save me from every evil attack. He will bring me safely to his heavenly kingdom. Give him glory for ever and ever. Amen.

Final Greetings

19Greet Priscilla and Aquila. Greet those who live in the house of Onesiphorus.

20Erastus stayed in Corinth. I left Trophimus sick in Miletus. 21Do your best to get here before winter.

Eubulus greets you. So do Pudens, Linus, Claudia and all the brothers and sisters.

22May the Lord be with your spirit. May God’s grace be with you all.