Slovo na cestu

2. Timotejovi 4:1-22

Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

1Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě za-přísahám: 2Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. 3Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. 4Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami. 5Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.

Odměna vítězů v boji víry

6Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem. 7V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. 8Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Opuštěn lidmi, a přece ne osamocen

9Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci. 10Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie; 11jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná. 12(Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.) 13Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

14O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě. 15Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.

16Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí! 17Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům. 18A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!

Pavlovy poslední pozdravy

19Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu. 20Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.

21Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.

22Ježíš Kristus nechť je s tebou.

Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Тиметею 4:1-22

1Перед Всевышним и Исо Масехом, Который будет судить живых и мёртвых, когда вернётся, чтобы править как Царь, я заклинаю тебя: 2возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. 3Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. 4Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. 5Но ты во всём будь трезв, переноси трудности, совершай труд возвещающего Радостную Весть, исполняй своё служение.

6А моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние4:6 Жертвенное возлияние – иллюстрация, понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Всевышнему или языческим богам (см. Нач. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., и мне осталось совсем немного. 7Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, 8и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Повелитель, праведный Судья, даст мне в день Его возвращения, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода.

Личные советы и просьбы

9Постарайся прийти ко мне поскорей, 10потому что Димас оставил меня. Он предпочёл блага этого мира и ушёл в Фессалоники; Крейск ушёл в Галатию, а Тит – в Далматию. Со мной остался один лишь Луко. 11Возьми и приведи с собой Марка, он хорошо помогает мне в моём служении. 12Тихика Я послал в Эфес. 13Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ, я оставил его в Троаде у Карпа, и захвати книги, особенно написанные на пергаменте.

14Кузнец Искандар причинил мне много вреда. Вечный Повелитель Сам воздаст ему по его делам4:14 См. 2 Цар. 3:39; Мудр. 24:12.. 15Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чём мы возвещаем.

16Когда я в первый раз выступал в свою защиту на суде, никто не пришёл, чтобы меня поддержать, все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину. 17Но Повелитель был рядом со мной и дал мне силы возвещать Радостную Весть так, чтобы её могли услышать все язычники и чтобы я был избавлен от неминуемой смерти4:17 От неминуемой смерти – букв.: «из львиной пасти». Это выражение уходит своими корнями в Книгу Пророков (см. Дон. 6:21-23), но в этом контексте его нужно понимать как метафору смертельной опасности.. 18Повелитель и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасёт для Своего Небесного Царства. Пусть же Ему будет слава вовеки! Аминь.

Заключительные приветствия

19Передай привет Прискилле и Акиле, а также семье Онисифора. 20Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете больного. 21Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают привет Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22Пусть Повелитель будет с твоим духом. Благодать с вами.