Slovo na cestu

2. Tesalonickým 3:1-18

Věřící mají pevně stát

1Závěrem, bratři, prosíme o vaše přímluvné modlitby, aby se Boží poselství rychle šířilo a všude vítězilo jako u vás 2a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně, 3ale Pán je věrný. On vás posilní a ochrání od zlého. 4My patříme Pánu stejně jako vy, a proto spoléháme, že se našimi slovy řídíte a budete řídit i dál. 5Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.

Pavlovo varování před leností

6Dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou. 7Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít; nikdy jste nás neviděli zahálet 8a přiživovat se u jiných. – Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali. 9Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování. 10Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní. 12Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali. 13Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.

Lenochům vyjádřete nesouhlas, ale nadále je milujte

14Kdyby se někdo zdráhal podřídit tomu, co píšeme, dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří; snad se pak zastydí. 15Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem; spíš ho varujte jako bratra, na němž vám záleží.

16Ať vám Pán pokoje dá svůj pokoj vždycky a všude a zůstává s vámi. 17Tento pozdrav připisuji ve všech dopisech vlastní rukou na důkaz, že jsou skutečně ode mne. 18Milost našeho Pána, Ježíše Krista, ať vás provází.

Váš Pavel

Japanese Contemporary Bible

テサロニケ人への手紙Ⅱ 3:1-18

3

変わらない信仰を持って

1愛する皆さん。この手紙を書き終えるにあたって、お願いしたいことがあります。どうか、私たちのために祈ってください。主のことばが至る所で急速に広まり、あなたがたのところで起きたと同じように、各地で救われる人が起きるように祈ってください。 2また、私たちが悪い者たちの手から救い出されるように祈ってください。すべての人が、主を愛しているわけではありませんから。

3しかし、主は真実な方ですから、あなたがたに力を与え、悪魔のどんな攻撃からも守ってくださいます。 4私たちは主に信頼しているので、あなたがたが私たちから教えられたことを現に実行しており、これからもその態度は変わらないと確信しています。

5どうか、主の導きによって、神の愛とキリストの忍耐とを、あなたがたがますます深く理解しますように。

まじめに働き生活しなさい

6最後に、皆さん。ここで私たちは、主イエス・キリストの名により、その権威を受けて命じます。私たちが身をもって示した教えに従わず、何もせずにだらだらと日を過ごしている人たちとは絶交しなさい。 7どういう生活をすればよいかは、もうよくわかっているはずです。私たちは、そちらで、だらしのない生活をしたことはありません。それを手本にしてください。 8私たちは、だれからも、ただでパンをもらいませんでした。だれにも負担をかけたくなかったので、必要な物は、昼夜働いて得た収入で手に入れました。 9私たちにそれを要求する権利がなかったからではなく、自分の生活は自分で支えるという模範を、身をもって示したかったのです。 10そちらにいた時にも、「働かない者は食べる資格がない」と教えたはずです。

11ところが聞くところによると、あなたがたの中には働くのをいやがり、一日中ぶらぶらして、うわさ話ばかりしている人がいるということです。 12そういう人たちに、主イエス・キリストの名によって忠告し、また命じます。腰を落ち着けて、まじめに仕事に精を出し、自活できるようになりなさい。 13それから、あなたがたには、いつでも正しい行いをしてほしいものです。

14もし、この手紙に書いた指示に聞き従わない者がいれば、そのような人には特に注意し、交際しないようにしなさい。自らそのことに気づいて恥じ入らせるためです。 15しかし、その人を敵視するのではなく、兄弟に対するように忠告しなさい。

16どうか、どんな場合にも、平和の主があなたがたに平安を与え、あなたがたと共にいてくださいますように。

17この最後のあいさつは、私の自筆です。どの手紙にもそうしています。 18どうか、主イエス・キリストの祝福が、あなたがた一同の上にありますように。

パウロ