Slovo na cestu

2. Petrův 3:1-18

Druhý příchod Kristův

1-2Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

3Především vám chci připomenout, že v posledních dnech tohoto světa se objeví posměvači, kteří si budou žít po svém 4a budou se vysmívat: „Ježíš přece slíbil, že znovu přijde. Kde tedy je? Naši otcové již zemřeli a od stvoření světa se nic nezměnilo.“ 5Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody. 6Opět poručil a voda celou zemi při potopě zachvátila. 7A nyní totéž Boží slovo uchovává náš svět až do dne, kdy bezbožní budou odsouzeni a zničeni ohněm.

8Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. 9Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.

10Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. 11Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu. 12Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem, 13ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro.

14Moji drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božímu soudu beze strachu. 15Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem. 16Mluví tak o tom ve všech svých dopisech. Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. 17Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.

Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry. 18Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti!

Petr

Священное Писание

2 Петира 3:1-18

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе послание к вам. Я написал эти послания для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, 2чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

3Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний 4и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». 5Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Всевышнего, что воды были собраны и появилась суша3:5 Букв.: «из воды и водою»., 6а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. 7А нынешний мир тем же словом Всевышнего сберегается для огня, он сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

8Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день – как тысяча лет и тысяча лет – как один день3:8 См. Заб. 89:5.. 9Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены3:10 Или: «будут обнаружены»..

11Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12ожидая с нетерпением прихода3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход». дня Всевышнего, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела будут расплавлены в невыносимом жаре?! 13Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1., где обитает праведность.

14Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему Всевышним мудрости, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16Он пишет об этом во всех своих посланиях. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.