Slovo na cestu

2. Korintským 6:1-18

1Jakožto Boží spolupracovník vás snažně prosím: nepromarněte tu milost, které se vám od Boha dostalo! 2Bůh říká:

„V čas milosti jsem vyslyšel tvou modlitbu,

v den záchrany jsem ti pomohl.“

Ten čas je tu právě teď – nezmeškejte ho! Den záchrany je dnes – nezaspěte ho!

Pavlova trpělivost v těžkostech

3Nikomu nechci svým jednáním zavdat příčinu k urážce, aby nevznikly nějaké pochybnosti o mém poslání. 4-5Z celého mého způsobu života má každý poznat, že stojím ve službách Božích. Proto si nestěžuji na starosti, nouzi nebo potíže, bezesné noci, dřinu a hlad, útoky nepřátel, bití a vězení. Jako Boží spolupracovník to všechno snáším bez reptání. 6Mou legitimací je bezúhonný život, trpělivost a přívětivost za všech okolností a pravdivé poznání. Všechny tyto schopnosti mi dává Duch Boží, k tomu upřímnou lásku a Boží sílu k hlásání pravdy. 7Mou zbraní pro útok i pro obranu je mi dobré svědomí před Bohem i před lidmi. 8-10Stojím při Bohu věrně, ať mě za to oslavují nebo mi nadávají, ať mi věří nebo mě prohlašují za podvodníka. Pro jedny mé jméno nic neznamená, jiní nahlédli až na dno mého srdce. Denně se nade mnou vznáší smrt, ale nikdy jsem nežil plněji. Bili mě, div jsem ducha nevypustil, ale přece mě nezabili. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic – a přece mi patří celý svět!

Moji drazí přátelé, musel jsem vám to napsat tak, jak to cítím. 11Nic neskrývám, ani nepřikrašluji. Nikdo vás přece nemá raději než já! 12Jestli mezi námi ještě stojí nějaká překážka, není to nedostatek mé lásky k vám, ale vaše výhrady ke mně. 13Říkám vám to jako svým vlastním dětem: opětujte moji lásku stejnou měrou!

Oddělte se od zla

14Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím? 15Je snad možné nějaké dorozumění mezi Kristem a ďáblem? 16Dovedete si představit pohanské bůžky v křesťanském chrámu? A co jiného jsme, ne-li chrám živého Boha? Bůh řekl:

„Budu žít uprostřed nich a mezi nimi bydlet,

já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“

17Proto také řekl:

„Oddělte se a odejděte od nich,

pryč od všeho nečistého.

Jen tak vás přijmu za své,

18abych byl vaším Otcem a vy mými syny a dcerami – praví všemocný Bůh.“

Ang Pulong Sang Dios

2 Corinto 6:1-18

1Tungod nga kami mga kabulig sa ginahimo sang Dios, nagapangabay gid kami sa inyo nga indi ninyo pag-ibaliwala ang bugay nga inyo nabaton sa iya. 2Kay siling sang Dios,

“Sa husto nga tion6:2 Sa husto nga tion: ukon, Sa tion nga ipakita ko ang akon kaayo. nga luwason ko ikaw, sabton kag buligan ko ikaw.”6:2 sabton kag buligan ko ikaw: ukon, ginsabat kag ginbuligan ko ikaw. 6:2 Isa. 49:8.

Gani pamati kamo! Karon gid ang husto nga tion nga luwason kita sang Dios.

3Wala kami nagahimo sang bisan ano nga mangin kabangdanan nga maglain ang buot sang mga tawo, agod indi pagpakalainon ang amon pag-alagad sa Dios. 4Sa tanan namon nga ginahimo, ginapakita namon nga kami mga alagad gid sang Dios. Bisan masyado kabudlay ang amon mga gin-agihan kag ang amon kahimtangan, gin-antos gid namon. 5Nakaagi kami hanot kag priso. Naagihan man namon nga ginpulihan kami sang mga tawo. Kon kaisa tudo-tudo gid ang amon pagpangabudlay, kag kon kaisa wala kami sing tulog-tulog kag wala kaon-kaon. 6Ginpakita man namon sa mga tawo nga matuod kami nga mga alagad sang Dios paagi sa amon matinlo nga kabuhi kag paagi sa amon kaalam. Nangin mainantuson kami sa tanan nga butang kag malulo sa amon isigkatawo. Nahibaluan man sang mga tawo nga ang Espiritu Santo amo ang nagatuytoy sa amon, kag ang amon paghigugma sa amon isigkatawo halin gid sa amon tagipusuon. 7Wala kami sang iban nga ginawali kundi ang kamatuoran, kag ginabuligan kami sang Dios paagi sa iya gahom. Ang amon kabuhi nga matarong amo ang amon armas sa pag-ataki sa amon kaaway kag amo man ang amon sagang sa amon kaugalingon. 8Bilang mga alagad sang Dios, kon kaisa ginadayaw kami sang mga tawo kag kon kaisa ginainsultuhan man kami. May mga tawo nga nagahambal sing malain parte sa amon, pero may ara man nga nagahambal sing maayo. May nagasiling nga kami kuno mga butigon, pero ang tanan nga amon ginasugid matuod gid. 9Wala kami ginasapak sang iban, pero ang matuod kilala kami sang tanan. Permi kami nabutang sa peligro sang kamatayon, pero buhi pa man kami hasta subong. Ginadisiplina kami sang Dios pero wala kami ginapatay. 10May mga ginahimo sa amon agod mapasubo kami, pero malipayon man kami gihapon. Imol lang kami, pero madamo nga mga tawo ang amon ginapamanggaranon. Kon parte sa mga butang diri sa kalibutan, wala kami sing may masiling nga amon, pero ang matuod, kami ang tag-iya sang tanan nga butang.

11Mga pinalangga nga mga taga-Corinto, wala sing lipod-lipod ang amon paghambal sa inyo, kay dako gid ang amon paghigugma sa inyo. 12Wala kami nagkulang sang amon paghigugma sa inyo. Kamo amo ang nagkulang sang inyo paghigugma sa amon. 13Ginakabig ko kamo bilang akon gid nga mga anak. Gani higugmaa ninyo ako pareho sang akon paghigugma sa inyo.

Indi Kamo Magpakighiusa sa mga Wala Nagatuo

14Indi gid kamo magpakighiusa sa mga wala nagatuo kay Cristo. Kay subong nga ang kasanag indi makaupod sa kadulom, ang maayo indi man makaupod sa malain. 15Kag subong nga si Cristo kag si Satanas indi maghangpanay, ang tumuluo kag ang indi tumuluo indi man maghangpanay. 16Indi puwede nga ang mga dios-dios ara man sa templo sang Dios. Kag kita amo ang templo sang Dios nga buhi! Kay nagsiling ang Dios,

“Magapuyo ako kag magaupod sa ila.

Mangin Dios nila ako,

kag mangin katawhan ko sila.6:16 Lev. 26:12; Eze. 37:27.

17Gani, magguwa na kamo kag magbulag sa ila.6:17 sa ila: buot silingon, sa mga tawo nga wala nagatuo sa Dios.

Indi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko,6:17 Indi… mahigko: buot silingon, Indi kamo magpakigbahin sa mga ginahimo sang mga tawo nga mahigko sa panulok sang Dios.

kag batunon ko kamo.6:17 Isa. 52:11.

18Kag ako mangin inyo Amay,

kag kamo mangin akon mga anak.

Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”6:18 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.