Slovo na cestu

2. Korintským 3:1-18

Boží nová smlouva

1Že se zase stále oháníme svou důvěryhodností? Máme snad zapotřebí o vaši důvěru se teprve ucházet, či si na ni od vás objednávat vysvědčení? 2-3Naším nejlepším vysvědčením jste přece vy sami! Inkoust a papír mohou lhát, ale jak změnil Kristus vaše životy, to může každý vidět na vlastní oči. Vy jste Kristův dopis, který jsem psal ne perem, ale Božím Duchem; ne na papír, ale na živá lidská srdce.

4Neužíval bych sám o sobě tak velkých slov, kdybych si nebyl jist, že to všechno působí sám Bůh prostřednictvím Ježíše Krista. 5Ponecháni jen svým vlastním schopnostem nedokázali bychom vůbec nic. Má-li naše práce přece nějaké výsledky, je to působením Boží moci. 6Bůh nás učinil hlasateli nové smlouvy, kterou s člověkem uzavírá pro jeho záchranu. Tato smlouva není založena na liteře, ale na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.

7Když Mojžíš předával izraelskému národu Boží zákony vytesané do kamenných desek, zářil odlesk Boží slávy na jeho tváři tak silně, že oči všech přítomných byly oslněny; a to šlo o zákony, které za neposlušnost přisuzovaly smrt. 8Oč slavnější je smlouva, v níž Bůh nyní daruje člověku nový život prostřednictvím svého Ducha. 9Jestliže vyhlášení zákonů, které odsuzovaly, bylo provázeno takovým leskem, kolik slávy teprve musí být spojeno s tímto darem života? 10Proti tomu ani Mojžíšova svatozář není vůbec nic! 11Když už to, co bylo jen pomíjející, tak oslňovalo, oč velkolepější bude teprve to trvalé.

Zákon bez Krista nedává smysl

12Protože víme, že tato Boží sláva nepodléhá zubu času, můžeme vystupovat s jistotou a otevřeností. 13Mojžíš si před lidmi zahaloval obličej, aby si nevšimli, jak jeho záře postupně vybledává; toho se my bát nemusíme. Mojžíšův národ byl však postižen ještě jinou slepotou: 14dodnes, kdykoliv se v synagogách čte Starý zákon, zůstává mu jeho pravý smysl zahalen. Lidé nepochopí pravý smysl Starého zákona, dokud jim ho neodhalí Kristus. 15A tak jsou dosud přesvědčeni, že jen podle Mojžíšova návodu získají věčný život.

16Kdo se však ze své duchovní bídy obrátí k Pánu, tomu se otevřou oči. 17Pán je Duch, a kde je Duch Páně, tam člověk již není otrokem zákona. 18V naší nezakryté tváři se odráží Boží sláva jako v zrcadle; sami se tak postupně stáváme jeho obrazem čím dál věrnějším a krásnějším, jak nás jeho Duch mění a přetváří.

Ang Pulong Sang Dios

2 Corinto 3:1-18

Ang Bag-o nga Paagi sa Pagpalapit sa Dios

1Basi kon nagahunahuna kamo nga ginadayaw namon liwat ang amon kaugalingon. Indi kami pareho sang iban dira nga nagakinahanglan pa sang mga rekomendasyon agod batunon ninyo, kag pagkatapos mangayo naman sang rekomendasyon sa inyo agod batunon man sila sa iban nga lugar. 2Indi namon kinahanglan ang mga rekomendasyon, kay kamo mismo amo ang amon rekomendasyon nga nasulat sa amon tagipusuon, tungod kay ang inyo pagkabuhi pareho sa sulat nga makita kag mabasa sang tanan. 3Maathag nga ang inyo halimbawa pareho sang sulat ni Cristo nga ginsulat paagi sa amon. Ang gin-gamit sa pagsulat indi tinta kundi ang Espiritu sang Dios nga buhi, kag wala man ginsulat sa mga bato nga sululatan kundi sa inyo tagipusuon mismo.

4Makahambal kami sini tungod sa ginahimo ni Cristo paagi sa amon kag tungod sa amon pagsalig sa Dios. 5Kay kon sa amon gid lang indi kami makasarang sa sini nga buluhaton, pero ginabuligan kami sang Dios. 6Siya ang naghatag sa amon sang ikasarang agod masaysay namon sa mga tawo ang bag-o nga paagi nga iya ginhimo agod kita nga mga tawo makapalapit sa iya. Ining bag-o nga paagi indi paagi sa ginsulat nga Kasuguan kundi paagi sa Espiritu Santo. Kay ang ginadala sang Kasuguan silot nga kamatayon, pero ang Espiritu Santo nagahatag sang kabuhi.

7Paghatag sang Dios kay Moises sang Kasuguan nga iya ginsulat sa mga bato, ang mga Israelinhon indi na makatulok sa guya ni Moises kay nasilawan gid sila. (Pero atong kasanag sa iya guya amat-amat lang nga nadula.) Karon kon nagpakita ang Dios sang iya gahom sa Kasuguan nga nagadala sang kamatayon, 8mas sobra pa sa sini ang iya ipakita nga gahom kon ang Espiritu Santo na ang magpanghikot. 9Kay kon ginpakita sang Dios ang iya gahom sang paghatag niya sang Kasuguan nga nagadala sang silot, indi bala nga mas sobra pa gid ang iya ipakita nga gahom kon pakamatarungon na niya ang tawo? 10Ang matuod, ang gahom sang Kasuguan sadto anay wala-wala gid kon ikomparar sa gahom sining bag-o nga paagi. 11Kay kon may gahom nga ginpakita ang Dios sa sadto nga Kasuguan nga umalagi lang, mas sobra pa ang gahom nga iya ginapakita sa sini nga bag-o nga paagi nga wala na sing katapusan.

12Kag tungod nga amo ini ang amon ginalauman, wala kami nagakahadlok sa pagsugid sang pulong sang Dios. 13Indi kami pareho kay Moises nga nagtabon sang iya guya agod indi makita sang kapareho niya nga mga Israelinhon nga amat-amat nadula ang kasanag sa iya guya. 14Sa matuod lang, wala nakaintiendi ang mga Israelinhon kon ano ang kahulugan sadto kay may nagatabon sa ila mga hunahuna. Kag bisan gani subong may nagatabon pa gid sa ila mga hunahuna samtang ginabasa nila ang daan nga kasugtanan. Kay wala sila naathagi nga kon kita ara kay Cristo, ang ato nga paagi nadula na. 15Huo, hasta gani subong kon magbasa sila sang mga ginsulat ni Moises indi sila makaintiendi, kay may nagatabon sa ila mga hunahuna. 16Pero inang nagatabon makuha kon magdangop ang tawo sa Ginoo. 17Karon, ang ginatawag diri nga Ginoo amo ang Espiritu Santo, kag kon ang Espiritu sang Ginoo amo ang ara sa tawo, hilway siya. 18Kag tungod nga wala sing nagatabon sa aton hunahuna, nakita ta ang gahom sang aton Ginoo. Kag ina nga gahom nga halin sa Ginoo, nga amo ang Espiritu Santo, amo ang nagapadayon sa pagbag-o sa aton agod nga sa amat-amat mangin kaangay kita sa iya.