Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

La Parola è Vita

2 Corinzi 13:1-14

1Questa è la terza volta che vengo a trovarvi. Le Scritture ci dicono che se due o tre sono dʼaccordo nel giudicare un torto, il colpevole dovrà essere punito. (Ebbene, questo è il mio terzo avvertimento, prima di venire da voi). 2Ho già messo in guardia quelli che peccavano, quando ero lì lʼultima volta; e ora, anche se sono assente, voglio avvertire di nuovo tanto loro che tutti gli altri che questa volta verrò pronto a punire severamente chi se lo merita, e non lascerò correre.

3Vi darò tutte le prove che volete che Cristo parla per mezzo mio; Cristo infatti non è debole verso di voi, ma è una grande potenza dentro di voi. 4Certo, quando fu crocifisso era debole, ma ora vive per mezzo della potenza di Dio. Ed anche noi, pur deboli come lui, sempre per mezzo della potenza di Dio, saremo forti come lui quando prenderemo decisioni nei vostri confronti.

Guardate in fondo a voi stessi

5Esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri cristiani, sottoponendovi a questa prova. Sentite ogni giorno di più la presenza e la potenza di Cristo fra di voi? O state soltanto fingendo di essere cristiani, quando non lo siete affatto? 6Ad ogni modo, spero che ammetterete una cosa: noi abbiamo superato la prova.

7Preghiamo il Signore che non facciate niente di male, e non per dare agli altri la prova che il nostro insegnamento è giusto; no, ma per vedervi fare il bene, anche a costo di rimetterci ed essere disprezzati dagli altri. 8La nostra responsabilità è di incoraggiare ogni momento la verità, non il male. 9Perciò saremo ben felici di essere deboli e disprezzati, se voi siete forti. Il nostro più grande desiderio e la nostra preghiera è che voi possiate diventare dei cristiani perfetti.

10Vi scrivo questo, mentre sono lontano da voi nella speranza che, quando verrò, non debba trattarvi con durezza, perché voglio servirmi dellʼautorità che il Signore mi ha dato per rendervi più forti nella fede, e non per punirvi.

11Concludo la mia lettera con queste ultime parole: siate felici, crescete in Cristo, incoraggiatevi a vicenda, andate dʼaccordo e vivete in pace e armonia. Il Signore che dà amore e pace sarà con voi.

12Salutatevi fra voi con un bacio fraterno. 13Tutti i credenti di qui vi mandano i migliori saluti. 14Che la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, lʼamore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Paolo.