Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corinteni 13:1-13

Îndemnuri finale

1Aceasta este a treia oară când vin la voi. „Orice vorbă să fie întemeiată pe cuvântul a doi sau trei martori.“1 Vezi Deut. 19:15. 2Le‑am spus mai dinainte, când am fost de față a doua oară, și le spun mai dinainte și acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că, dacă voi veni din nou, nu voi cruța pe nimeni, 3întrucât voi căutați o dovadă că Isus3 Isus nu apare în textul grecesc, dar a fost introdus din motive stilistice (pentru a se evita asociația neplăcută de sunete din sintagma că Cristos). Cristos vorbește prin mine. El nu este neputincios față de voi, ci este puternic între voi, 4pentru că a fost răstignit prin neputință, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Căci și noi suntem neputincioși în El, dar vom trăi împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu, pentru voi.

5Puneți‑vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință! Testați‑vă pe voi înșivă! Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Isus Cristos este în voi? – doar dacă nu cumva sunteți respinși la test5-7 Termenul adokimos înseamnă neaprobat, care nu trece la test, dovedit fals la probe.. 6Sper că veți recunoaște că noi nu suntem respinși la test. 7Și ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca noi să fim arătați că am trecut testul, ci pentru ca voi să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am fi respinși la test. 8Căci noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne bucurăm când noi suntem neputincioși, iar voi sunteți puternici. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. 10De aceea vă scriu acestea, când sunt departe, pentru ca atunci când vin să nu mă port aspru, potrivit cu autoritatea pe care mi‑a dat‑o Domnul pentru zidire, nu pentru dărâmare.

Salutări finale

11În rest, fraților, bucurați‑vă! Îndreptați‑vă unul pe altul! Încurajați‑vă! Fiți în același gând unul cu altul! Trăiți în pace, iar Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.

12Salutați‑vă unii pe alții cu o sărutare sfântă! Toți sfinții vă salută. 13Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți! Amin.