Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 13:1-14

Tucuri yuyaicunata cushpami cunashca

1Cunan cai cutihuanca, ña quimsa cutinmi cancunataca ricuj shamugrini. «Ima tiyajpipish ishqui cashpa, quimsa cashpa ricujcuna huillajpimi, allichinata ricushun.» 2Sarun cati cuti rishpa cancunata nishca shinallatajmi, cunanpish ña cancunahuan chaipi cashca shinallataj nini. Sarunmanta juchapi causacujcunamanpish, tucui caishujcunamanpish quillcashpami, cutin cashna nini: Cancunata cunan ricuj shamushpaca, manataj llaquishpami llaquichisha. 3Cristo ñucata huillachicushcatami, ricuchichun nicunguichij. Cristoca cancunahuanca, imata mana rurai tucuj shinaca mana canchu. Ashtahuanpish cancunapurapica, tucuita rurai tucuj cashcatami ricuchicun. 4Paitaca, imata mana rurai tucujta shina chacatashca cajpipish, Taita Dios tucuita rurai tucuj cajpimari causacun. Cristo imata mana rurai tucuj shina tucushca shinallatajmi, ñucanchijpish imata mana rurai tucuj shina canchij. Chashna cashpapish, Taita Dios tucuita rurai tucuj cashcamantami, Cristohuan cancunapaj causacunchij.

5Crijcunataj cashcata, manaraj crijcuna cashcatapish, cancunallataj alli yuyarichij. Ima shina cashcataca, cancunallataj alli yuyarichigari. Jesucristo cancunapi causacushcata, mana causacushcataca, ¿manachu yachanguichij? Ñataj paita catinata atichishcanguichijman. 6Ashtahuanpish ñucanchijca mana atichishcanchijchu, chaitaca cancunallataj alli ricuichigari. 7Shinallataj ima millaita cancuna ama rurachunmi, Taita Diostaca mañaracunchij. Ñucanchijtaca ña atichishcata shina ricucujpipish, mana ñucanchijllataj alli ricuringapajchu mañacunchij, ashtahuanpish cancuna allita rurachunmari Diostaca mañacunchij. 8Chaimanta ñucanchijca, cancuna allillataj causacujpica, imata mana ni tucunchijchu. Ashtahuanpish cancuna alli tucuchunllami, imata nina cajpica nishun. 9Chaimantami, ñucanchij irquicunalla cajpi, cancuna cʼari cʼaricuna cashcamanta cushicunchij. Cancuna ashtahuan alli crijcuna tucuchun, Diostaca mañaracunchijllami. 10Ñuca cancunapajman rishpaca, ama sinchita rimashpa llaquichingapajmi, manaraj rishpallataj cashna quillcashpa cachani. Apunchij Jesusca, cai mandanataca, mana llaquichishpa chingachichunchu, ñucaman curca. Ashtahuanpish cancunata alli pushachunmi curca.

Tucuchingapaj bendiciashcami

11Cunanca huauqui, panicuna, cushicuichij, ashtahuan alli causanata yachaichij, caishuj chaishuj cushichinacuichij. Shuj shinalla yuyaichij, sumajta causaichij. Chashna cajpica, sumaj causaitapish, cʼuyaitapish cuj Taita Diosca, cancunahuanmi canga.

12Chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu cangui?’ ninacuichij. 13Diospajlla caj tucuicunami cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

14Apunchij Jesucristoca, cancunamanca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Cancunapica Taita Diospaj cʼuyaipish, Diospaj jucha Illaj Espiritumanta shujlla canapish tiyashca cachun. Chashna cachun.