Slovo na cestu

Matouš 1:1-25

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

2Abraham – Izák

Izák – Jákob

3Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

4Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

6Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

7Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

8Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

9Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11Jóšijáš – Jechoniáš

12Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

The Message

Matthew 1

1The family tree of Jesus Christ, David’s son, Abraham’s son:

2-6 Abraham had Isaac,
Isaac had Jacob,
Jacob had Judah and his brothers,
Judah had Perez and Zerah (the mother was Tamar),
Perez had Hezron,
Hezron had Aram,
Aram had Amminadab,
Amminadab had Nahshon,
Nahshon had Salmon,
Salmon had Boaz (his mother was Rahab),
Boaz had Obed (Ruth was the mother),
Obed had Jesse,
Jesse had David,
    and David became king.

6-11 David had Solomon (Uriah’s wife was the mother),
Solomon had Rehoboam,
Rehoboam had Abijah,
Abijah had Asa,
Asa had Jehoshaphat,
Jehoshaphat had Joram,
Joram had Uzziah,
Uzziah had Jotham,
Jotham had Ahaz,
Ahaz had Hezekiah,
Hezekiah had Manasseh,
Manasseh had Amon,
Amon had Josiah,
Josiah had Jehoiachin and his brothers,
    and then the people were taken into the Babylonian exile.

12-16 When the Babylonian exile ended,

Jeconiah had Shealtiel,
Shealtiel had Zerubbabel,
Zerubbabel had Abiud,
Abiud had Eliakim,
Eliakim had Azor,
Azor had Zadok,
Zadok had Achim,
Achim had Eliud,
Eliud had Eleazar,
Eleazar had Matthan,
Matthan had Jacob,
Jacob had Joseph, Mary’s husband,
    the Mary who gave birth to Jesus,
    the Jesus who was called Christ.

17 There were fourteen generations from Abraham to David,
    another fourteen from David to the Babylonian exile,
    and yet another fourteen from the Babylonian exile to Christ.

The Birth of Jesus

18-19 The birth of Jesus took place like this. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. Before they came to the marriage bed, Joseph discovered she was pregnant. (It was by the Holy Spirit, but he didn’t know that.) Joseph, chagrined but noble, determined to take care of things quietly so Mary would not be disgraced.

20-23 While he was trying to figure a way out, he had a dream. God’s angel spoke in the dream: “Joseph, son of David, don’t hesitate to get married. Mary’s pregnancy is Spirit-conceived. God’s Holy Spirit has made her pregnant. She will bring a son to birth, and when she does, you, Joseph, will name him Jesus—‘God saves’—because he will save his people from their sins.” This would bring the prophet’s embryonic sermon to full term:

Watch for this—a virgin will get pregnant and bear a son;
They will name him Immanuel (Hebrew for “God is with us”).

24-25 Then Joseph woke up. He did exactly what God’s angel commanded in the dream: He married Mary. But he did not consummate the marriage until she had the baby. He named the baby Jesus.