Slovo na cestu

1. Timotejovi 5:1-25

Péče o různé skupiny v církvi

1-2Musíš-li domluvit staršímu člověku, nenapadej ho, ale jednej s ním uctivě, jako by to byl někdo z tvých rodičů. K mladším přistupuj jako k sourozencům, k dívkám jako ke svým sestrám, bez všech postranních myšlenek.

3Církev ať pečuje o vdovy, které zůstaly osamělé. 4-8Vždyť vdova skutečně osamělá a nemajetná musí spoléhat jen a jen na Boha. Jestliže však má děti nebo vnuky, je na nich povinnost splatit dluh vůči rodičům. Tak to chce Bůh. To jim důrazně připomínej, ať na ně nejsou stížnosti.

Kdo se nestará o své příbuzné a nechá na holičkách dokonce vlastní rodiče, manžela nebo děti, nemá právo nazývat se křesťanem. Takový člověk je dokonce horší než ten, kdo vůbec nepoznal Boha.

Vdovy, které se oddávají jen hmotným starostem a požitkům, jsou „mrtvé“ už za živa.

9Vdova, kterou sbor pověřuje službou a za to ji podporuje, musí být starší šedesáti let, jen jednou vdaná 10a dobře osvědčená ve výchově dětí, pohostinnosti a v ochotné službě všem potřebným. 11Mladší vdovy odmítej. Většinou později zatouží znovu se vdát 12a závazek ke službě poruší. 13Kromě toho si při návštěvách domů zvyknou na zahálku a naučí se klevetit a plést se do cizích věcí. 14Myslím, že mladá vdova udělá lépe, když se znovu vdá, má děti a stará se o vlastní domácnost; pak jí nikdo nemůže nic vytknout. 15Jinak se bojím, že některé již sešly z Kristovy cesty.

16Ještě jednou opakuji: o vdovu se musí postarat především její příbuzní, a ne ji prostě nechat na starosti církvi. Jen tak bude mít církev dost prostředků, aby mohla dobře pečovat o vdovy, které opravdu nemají nikoho, kdo by se jich ujal.

Drobné rady, které mnoho znamenají

17Kdo koná svou práci v církvi svědomitě, má za ni být náležitě odměněn. Dvojnásobně ať je oceněna služba kázání a vyučování. 18I v Písmu přece čteme: „Dobytku, který užíváš při sklizni, dovolíš nažrat se z tvé úrody.“ A na jiném místě zase: „Kdo pracuje, má nárok na odměnu.“ 19Stížnosti proti starším musí být ověřeny alespoň dvěma svědky, jinak si jich nevšímej. 20Ale toho, kdo se opravdu provinil, pokárej veřejně před celou církví, pro výstrahu ostatním. 21Zapřísahám tě jménem Boha, Ježíše Krista i všech andělů: řiď se tímto pravidlem, ať se jedná o tvého přítele či nepřítele. Buď v tom naprosto nestranný.

22Při svěřování odpovědnosti se neukvapuj. Přehlédneš-li při tom nějaký hřích, mohlo by se to chápat tak, že ho schvaluješ. A hlavně se sám vyvaruj každého poklesku.

23Tvému nemocnému žaludku by prospělo občas trochu vína místo vody. 24Při posuzování lidí nezapomeň, že u některých jsou zlé skutky patrné každému, u jiných je odhalí teprve den soudu. 25Stejně tak ne všechny dobré skutky jsou vidět hned, ale jednou všechny vyjdou najevo.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Тиметею 5:1-25

Обязанности перед людьми

1Не делай грубых замечаний старцам, с уважением убеждай их так, как ты убеждал бы своего отца. С молодыми людьми говори как с братьями. 2С пожилыми женщинами – как с матерями, а с молодыми – как с сёстрами, со всякою чистотою.

3Заботься о тех вдовах, которым действительно некому помочь. 4Если же у вдовы есть дети или внуки, то им следует показать свою веру на деле, заботясь о своей семье и своих родителях. Это приятно Аллаху. 5Истинная же вдова, то есть та, что осталась одинокой, надеется на Аллаха и день и ночь обращается к Нему с просьбами и молитвами. 6Но если вдова живёт лишь ради своего удовольствия, то её можно считать заживо умершей. 7Требуй исполнения всего вышесказанного, чтобы не было никаких нареканий. 8Если же кто не заботится о своих родственниках, и прежде всего о своей семье, тот отрёкся от веры и хуже неверующего.

9Не вноси в список5:9 Это, вероятно, был список тех вдов, которых община верующих брала на содержание. вдову, если ей не исполнилось шестидесяти лет и если у неё было больше одного мужа5:9 Было больше одного мужа – можно понимать двояко: 1) была замужем более одного раза; 2) не была верна своему мужу.. 10Должно быть известно, что она совершала хорошие дела: воспитала детей, проявляла гостеприимство, мыла ноги верующим путникам, помогала тем, кому трудно, и посвящала себя различным добрым делам.

11Молодых вдов в такой список не включай, потому что, когда их чувственные желания становятся сильнее их преданности аль-Масиху, они хотят опять выйти замуж. 12Так они навлекают на себя осуждение за то, что нарушают свой первоначальный обет5:12 Очевидно, вдовы, которых вносили в список, давали обет больше никогда не выходить замуж, чтобы посвятить себя Аллаху.. 13Кроме того, поскольку они не работают, часто у них появляется привычка бессмысленно проводить время, ходить из дома в дом, сплетничать, вмешиваться в чужие дела и говорить то, чего не следует. 14Поэтому я советую молодым вдовам лучше выходить замуж, рожать детей, вести домашнее хозяйство и не давать врагу повода к злословию, 15потому что некоторые из них уже оставили свою веру и пошли за Шайтаном.

16Если же у кого-либо из верующих женщин есть родственницы-вдовы, они должны помогать им, чтобы те не были дополнительным бременем для общины верующих. А община должна заботиться о тех вдовах, которые действительно нуждаются в помощи.

17Старейшины, хорошо руководящие общиной верующих, заслуживают уважения и оплаты за их труд5:17 Букв.: «заслуживают двойной чести»., особенно те, кто усердно проповедует или учит. 18Потому что в Писании говорится: «Не закрывай рта молотящему волу»5:18 Втор. 25:4. и «Работник заслуживает вознаграждения»5:18 Лк. 10:7.. 19Обвинение против старейшины принимай только при наличии двух или трёх свидетелей5:19 См. Втор. 17:6; 19:15; Мат. 18:16.. 20Согрешающих старейшин обличай перед всеми открыто, чтобы и другие боялись.

21Я убедительно прошу тебя перед Аллахом, перед Исой аль-Масихом и перед избранными ангелами: прими эти указания и следуй им непредвзято, не оказывая предпочтения никому.

22Хорошо подумай, прежде чем посвятить кого-либо на служение по руководству общиной5:22 Букв.: «Рук ни на кого не возлагай поспешно»., чтобы не участвовать в чужих грехах. Храни себя чистым.

23Советую тебе пить не одну только воду, но из-за желудка и твоих частых недомоганий пей немного вина.

24Грехи некоторых людей очевидны ещё до Суда, тогда как грехи других откроются позже. 25То же самое касается и добрых дел: одни добрые дела видны сразу, а другие будут обнаружены позже.