Slovo na cestu

1. Timotejovi 2:1-15

Pokyny pro bohoslužbu

1Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil. 2-4Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.

5Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidi

a jednom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje,

člověk Ježíš Kristus.

6Ten dal svůj život za celé lidstvo.

Tuto zprávu Bůh ve vhodný čas oznámil světu.

7Já jsem byl vybrán, abych ji jako Boží posel věrně a pravdivě zvěstoval jiným národům.

8Chci tedy, aby se při bohoslužbě muži modlili k Bohu v čistotě srdce, bez hněvu a hádek. 9-10Také křesťanské ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě; pozornost ať budí svou laskavostí a ne účesem, drahými šaty nebo šperky. 11Poučení ať přijímají tiše a pokorně.

12Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč? 13Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu. 14A nebyl to Adam, kdo první podlehl hříchu, ale žena, kterou je snadnější oklamat. 15Je jí však svěřena úloha matky. Musí ovšem setrvat ve víře, lásce, svatosti a kázni.

Het Boek

1 Timotheüs 2:1-15

Aanwijzingen voor het bidden

1Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. 2Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen. 3Dat is goed en aangenaam voor God, onze Redder, 4want Hij wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen: 5er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, 6die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. 7Ik ben uitgekozen—daar kan geen twijfel over bestaan—als Gods boodschapper en apostel om vreemde volken de waarheid te vertellen en hun te leren dat zij door het geloof gered kunnen worden.

8Daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij eerlijk en oprecht zijn, zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart. 9En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. 10Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleren. 11Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt. 12Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of de baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden, 13omdat God eerst Adam heeft gemaakt en pas daarna Eva. 14Omdat Eva, en niet Adam, zich heeft laten verleiden en Gods gebod heeft overtreden. 15Maar God zal haar daarvan bevrijden door haar vermogen kinderen te baren, als zij tenminste op Hem blijft vertrouwen en een rustig leven leidt, vol liefde en soberheid.