Slovo na cestu

1. Tesalonickým 1:1-10

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

2V každé naší modlitbě za vás děkujeme. 3Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. 4Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. 5Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. 6Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, 7takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. 8Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. 9Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 1:1-10

1От Павла, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо. и Тимофея.

Церкви в Фессалонике, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу.

Благодать и мир вам!

Благодарность Богу за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом, нашим Отцом.

4Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Потому что наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии1:7 Выражение «Македония и Ахаия» обозначало Грецию в целом., 8и слово Господа, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Ахаии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его Сына, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева.