Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 4:1-19

Trăind după voia lui Dumnezeu

1Așadar, întrucât Cristos a suferit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel1 Cu referire la creștin, nu la Cristos. Din v. 1-2 reies cel puțin două argumente în favoarea acestei interpretări: (1) Cristos nu o poate sfârși cu păcatul (v. 1) deoarece El nu a comis niciodată vreun păcat, ci dimpotrivă, El a fost Acela Care a zdrobit puterea și lanțurile păcatului. (2) Rodul unei vieți de suferință sau persecuție pentru numele lui Cristos este indicat în v. 2: creștinul este dator să‑și trăiască restul vieții în ascultare de voia lui Dumnezeu, și nu urmând poftele păcătoase ale firii. ce a suferit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca, în timpul care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3Căci destul timp a trecut în care ați înfăptuit voia neamurilor, trăind în depravare, în pofte, în beții, în petreceri, în orgii și în idolatrii nelegiuite. 4De aceea sunt surprinși ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de destrăbălare și vă batjocoresc. 5Însă vor răspunde înaintea Celui Ce este gata să‑i judece pe cei vii și pe cei morți. 6Căci în vederea aceasta le‑a fost vestită Evanghelia și celor ce sunt morți acum: ca să fie judecați potrivit oamenilor, în trup, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu, în duh.6 Sau: prin Duhul.

7Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape! Fiți deci cumpătați7 Verbul grecesc sofroneo poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat. și treji în vederea rugăciunii7 Lit.: rugăciunilor.! 8Înainte de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 9Fiți ospitalieri unii cu alții, fără nemulțumire9 Termenul grecesc poate fi tradus și cu murmur, cârteală.. 10Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să‑i slujească pe alții potrivit cu darul pe care l‑a primit. 11Dacă cineva vorbește, să facă acest lucru ca și cum ar rosti cuvintele11 Gr.: loghia. Termenul apare de patru ori în NT și face trimitere la rostirile din vechime primite de poporul Israel de la Dumnezeu. Vezi F.A. 7:38; Rom. 3:2; Evr. 5:12. lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Isus Cristos, ale Căruia sunt slava și puterea, în vecii vecilor! Amin.

Suferind pentru Cristos

12Preaiubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru,12 Lit.: nu fiți surprinși de arderea care se întâmplă între voi spre testarea voastră. ca și cum vi s‑ar întâmpla ceva neobișnuit, 13ci, pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Cristos, bucurați‑vă, pentru ca și la descoperirea slavei Lui să vă bucurați nespus de mult. 14Dacă sunteți insultați din cauza Numelui lui Cristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu Se odihnește peste voi. 15Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. 16Însă, dacă vreunul dintre voi suferă din cauză că este creștin16 Gr.: christianos; termenul apare de trei ori în NT și are sensul de: cel care‑L urmează pe Cristos, cel care aparține lui Cristos. Vezi și F.A. 11:26; 26:28., să nu‑i fie rușine, ci să‑L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?! 18Și:

„Dacă cel drept este salvat cu greu,

ce se va face cel neevlavios și păcătos?!“18 Petru citează din Prov. 11:31 în versiunea LXX.

19Prin urmare, aceia care suferă după voia lui Dumnezeu să‑și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele.