Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.

Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 4:1-19

Ang Bag-o nga Kinabuhi

1Tungod kay si Cristo nagaantos sa iyang lawasnon nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nagaantos mihunong na sa pagpakasala. 2Dili na siya mosunod sa iyang daotan nga pamatasan kondili mosunod na siya sa kabubut-on sa Dios. 3Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang nga hilig buhaton sa mga tawong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkinabuhi ug sa inyong daotan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo. Nagtigom-tigom aron mag-inom ug magbuhat sa makauulaw nga mga butang. Ug diha sa inyong pagsimba sa inyong dios-dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga daotan. 4Apan karon ang mga tawo nga wala makaila sa Dios natingala kaninyo kon nganong wala na kamo mouban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila ug daotan batok kaninyo. 5Apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat, kay ang Dios mohukom sa tanang mga tawo, buhi man o patay. 6Mao kini ang hinungdan kon nganong gisangyaw ang Maayong Balita ngadto sa mga tawo nga patay na karon4:6 mga tawo nga patay na karon: posible mao kini ang mga tawo nga nawalihan sa Pulong sa Dios niadtong buhi pa sila o posible usab mga tawo nga nangamatay sa panahon ni Noe. (Tan-awa usab ang 3:19.), aron nga bisan kon patay na sila karon sa ilang lawasnon nga kahimtang, (kay mao man kini ang hukom sa Dios sa tanang mga tawo), mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang ingon nga ang Dios espiritu man.

Gamita ang Gasa nga Gihatag sa Dios Kaninyo

7Hapit na ang kataposan sa kalibotan. Busa pagbaton kamo ug abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. 8Ug labaw sa tanan, paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay kon may paghigugma ka sa imong isigka-tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. 9Pagmaabiabihon kamo sa usag usa sa walay pagbagulbol. 10Matag usa kanato gihatagan sa Dios ug gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayohan sa matag usa isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. 11Ang gihatagan sa gasa sa pagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan motabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios, aron madayeg ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya ug dalaygon hangtod sa kahangtoran. Amen.

Ang Pag-antos sa Kristohanon

12Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulongan ang nahitabo kaninyo. 13Hinuon paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Ug mahingpit na gayod ang inyong kalipay kon ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. 14Busa kon pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Cristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga Espiritu, nga mao ang Espiritu sa Dios. 15Kon silotan kamo, hinaut nga dili tungod kay nakapatay kamo ug tawo, o nangawat, o nagbuhat ug daotan, o nanghilabot sa kinabuhi sa uban. 16Apan kon silotan kamo tungod kay kamo Kristohanon dili kamo angay maulaw, kondili magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo niana nga ngalan.

17Kay nagaabot na ang panahon sa paghukom sa Dios, ug kini mosugod una sa iyang mga anak. Ug kon kini mosugod man gani kanato nga iyang mga anak, unsa pa kaha ang dangatan sa mga wala mosunod sa Maayong Balita sa Dios?

18Sama sa gi-ingon sa Kasulatan,

“Kon ang mga matarong halos dili gani maluwas, unsa pa kaha ang mahitabo sa mga makasasala ug wala moila sa Dios?”4:18 Tan-awa usab ang Pan. 11:31.

19Busa kamo nga nagaantos karon tungod kay mao kini ang kabubut-on sa Dios alang kaninyo, padayon kamo sa pagbuhat ug maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo, kay dili gayod kamo niya pasagdan.