Slovo na cestu

1. Korintským 7:1-40

Jak je to s manželstvím věřících

1Teď ještě k dalším otázkám vašeho dopisu. Dokáže-li si muž odepřít ženu, prospěje mu to. 2-3Než však své síly přecenit a podlehnout pak pokušení s cizí ženou, je lépe, aby muž měl svou manželku a žena svého manžela. Pohlavní touha je přirozená a její naplnění by si manželé neměli vzájemně odepírat. 4V manželství nemá ani muž ani žena právo nakládat se svým tělem bez ohledu na toho druhého. 5Proto se jeden druhému neodpírejte, leda po vzájemné dohodě a jen na čas, kvůli modlitbám; pak se zase jeden druhému odevzdejte, jinak byste se vystavovali nebezpečným pokušením.

6Tím samozřejmě manželství nikomu nenařizuji, jenom k němu vyslovuji souhlas. 7Pochopitelně bych byl rád, kdyby měl každý takovou svobodu zříci se ho, jako mám já. Ale Bůh nedává všem stejný dar: jednomu dá to, jinému ono.

8Osamělým a zejména vdovám doporučuji, aby do manželství už nevstupovali. 9Jestliže jim však zdrženlivost dělá potíže, ať se raději ožení či vdají. Je lepší se vdát a oženit, než se trápit neukojenou touhou. 10Pro manžele však platí jednoznačně – a to není příkaz můj, nýbrž Kristův: žena ať od svého muže neodchází; 11pokud už odešla a nechce se k němu vrátit, musí zůstat neprovdána. Stejně ani muž se nesmí se ženou rozvést.

12-13O dalších problémech se Kristus sám nevyjádřil. Já bych však radil toto: když se stal křesťanem jen jeden z manželů, ale ten druhý s ním chce žít dál, ať se nerozcházejí. Nemusíte mít strach, že by vaše děti byly nečisté. 14Víra i jen jednoho z manželů má v tomto případě očistný účinek i na druhého nevěřícího. 15-16Ale chce-li nevěřící z manželů odejít, nechte ho odejít. Nejste přece povinni držet se ho za každou cenu, jako byste byli jeho otrokem. Nebo máte nějakou záruku, že ho zachráníte, když rozchod odmítnete?

V každém postavení lze zůstat křesťanem

17Každý by měl zůstat v tom postavení, v jakém ho zastihlo Boží povolání. Tak to vykládám ve všech křesťanských obcích. 18Kdo se například nechal po židovském způsobu obřezat, nemusí si z toho dělat těžkou hlavu, když se stal křesťanem. A kdo nebyl obřezán, nemusí ten obřad podstupovat ani nyní. 19Pro křesťana není důležité, zda podstoupil obřad obřízky či nikoliv. Důležité je, aby vyplnil Boží příkazy.

20Zůstaň tedy tím, čím jsi byl, když jsi uslyšel Boží hlas. 21Zastihl tě v otroctví? Nic si z toho nedělej; otroctví hříchu je daleko strašnější – a z toho jsi přece vysvobozen. Občanskými svobodami ovšem nepohrdej, když jich můžeš využít. 22A naopak, jestliže jsi svobodný občan, pamatuj, že Kristus tě povolal, aby ses stal jeho otrokem. 23On tě koupil a draze zaplatil. Jak by tě mohlo zotročit ještě něco jiného? 24Nehledej tedy únik z postavení, ve kterém jsi se nacházel, když tě Kristus povolal. On je tam přece s tebou.

Rady svobodným

25O neprovdaných dívkách mi Kristus žádné zvláštní pokyny nedal. Když mi však Bůh dal vaši důvěru, řeknu vám své osobní mínění. 26Myslím, že vzhledem k soužením, která jsou před námi, je moudřejší se nevdávat. 27Vdané a ženatí ať se kvůli tomu ovšem nerozcházejí, ale svobodní ať do manželství nespěchají. 28Kdo se přes všechna nebezpečí rozhodne do manželství vstoupit, ten samozřejmě nehřeší; musí však počítat s tím, že mu z toho rozhodnutí vzejdou nemalé problémy, kterých bych vás rád právě nyní ušetřil.

29Hlavně nesmíme zapomínat, že před sebou nemáme už mnoho času. Ať tedy manželku máš nebo nemáš, 30ať jsi smutný nebo se raduješ, nedej se tím zdržovat od Božího díla. 31Užívej s radostí všeho dobrého, co svět nabízí, ale mysli na to, že nic z toho nepotrvá věčně, a nezabydluj se ve světě, který dnes je a zítra být nemusí.

32Byl bych rád, abyste si sami nepřidávali starostí. Svobodný může věnovat svůj čas Božímu dílu, 33kdežto ženatý se musí starat o ženu a rodinu, a tak dělit své myšlenky mezi Boha a pozemské věci. 34Stejné problémy má vdaná žena: starost o svůj zevnějšek, o domácnost, jak vyhovět mužovým zálibám a vrtochům. Naproti tomu svobodná dívka a neprovdaná žena má spíš možnost pečovat o krásu ducha, která se líbí Bohu.

35-36To všechno vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás odradil od sňatku. Chci vám ukázat, jak sloužit Pánu co nejlépe a co všechno by vás od toho mohlo odvádět. 37-38Kdo si nedovede představit život bez manželství, ať do něj vstoupí, není na tom nic špatného. Kdo však má sám sebe tak dalece v moci, že dokáže svou touhu udržet na uzdě, a rozhodne se zůstat svobodný, učinil moudré rozhodnutí. Zkrátka a dobře; obojí je správné, ale to druhé je lepší.

39Žena je vázána věrností, pokud její muž žije. Jestliže věřící žena ovdoví, je volná a může se znovu provdat, ovšem jen za křesťana. Bude však šťastnější, když to neudělá. 40To je moje rada a domnívám se, že i já se smím odvolávat na vedení Božím Duchem.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 7:1-40

О браке

1Вы писали мне7:1 Или: «Относительно того, что вы мне писали, я хочу сказать…», что хорошо, если мужчина совсем не прикасается к женщине. 2Но чтобы избежать разврата каждый мужчина должен делить ложе со своей женой и каждая женщина – со своим мужем7:2 Вероятно, в Коринфе были верующие, которые настаивали на том, что даже в браке лучше воздерживаться от физической близости, что, по их мнению, было показателем духовности человека.. 3Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена – по отношению к мужу. 4Тело жены принадлежит не ей самой, но её мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. 5Не избегайте близости друг с другом, разве что на короткий период, договорившись это время посвятить молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы Шайтан не искушал вас невоздержанием. 6Впрочем, это не повеление, а моя уступка. 7Я бы хотел, чтобы все были неженаты, как я, но каждый имеет свой дар от Аллаха: у одного один, у другого другой.

8Вот что я скажу безбрачным7:8 Существуют различные понимания того, кто подразумевается под «безбрачными»: 1) вдовцы; 2) неженатые или незамужние; 3) разведённые женщины. и вдовам: им лучше не вступать в брак и жить как я. 9Но если они не в силах воздерживаться, то пусть женятся, это лучше, чем разжигаться страстью.

10А состоящим в браке не я, но Сам Повелитель даёт такое повеление: жена не должна бросать своего мужа. 11Если же она бросит мужа, то пусть либо вообще не вступает в новый брак, либо примирится со своим мужем и вернётся к нему. Муж, в свою очередь, не должен разводиться с женой7:10-11 См. Мк. 10:6-12..

12Остальным же я говорю, и это слова не Повелителя, а мои: если у кого-либо из братьев неверующая жена, и если она хочет жить с ним, то он не должен разводиться. 13То же самое касается и женщины, у которой неверующий муж: если он хочет жить с ней, она не должна с ним разводиться. 14Ведь неверующий муж освящается верующей женой и неверующая жена освящается верующим мужем. Иначе ваши дети были бы нечисты, а так они святы.

15Если же неверующий муж или жена хочет развода, то пусть разводится. Пусть в таком случае брат или сестра по вере не чувствуют себя связанными. Аллах призвал нас жить в мире. 16Как тебе знать, жена, не спасёшь ли ты своего мужа? И как тебе, муж, знать, не спасёшь ли ты свою жену?7:16 Или: «Как тебе знать, жена, что спасёшь своего мужа? И как тебе, муж, знать, что спасёшь свою жену?»

17Пусть каждый держится в жизни того, что Повелитель ему определил, и пребудет в том, к чему призвал его Аллах. Это правило я повторяю во всех общинах верующих. 18Если кто-то был обрезан к тому моменту, когда был призван, то ему нет нужды скрывать это. А кто был призван необрезанным, тому нет нужды подвергаться обрезанию7:18 Обрезанные – иудеи; необрезанные – представители других народов. Паул же здесь говорит, что никто не обязан отказываться от своей национальной принадлежности и культуры, становясь последователем аль-Масиха. Известно также, что в те времена некоторые иудеи избавлялись от следов обрезания хирургическим путём.. 19Обрезание или его отсутствие не имеют никакого значения, главное заключается в том, чтобы человек соблюдал повеления Аллаха. 20Каждый пусть остаётся в том положении, в котором он был, когда Аллах его призвал. 21Если ты был рабом, когда Аллах тебя призвал, то пусть тебя это не смущает, хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею7:21 Или: «если даже можешь стать свободным, лучше используй своё нынешнее положение».. 22Потому что раб, призванный Повелителем, – свободный Повелителя, и точно так же тот, кто призван свободным, – раб аль-Масиха. 23Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. 24Братья, пусть каждый остаётся в том положении, в каком он был, когда Аллах призвал его.

25Относительно же невступивших в брак у меня нет указания от Повелителя, но, получив от Него милость быть верным, я могу сказать так: 26в настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении. 27Если ты уже состоишь в браке, не пытайся развестись. Если же ты не женат, то не ищи жены. 28Но если ты и женишься, не согрешишь, и если девушка выйдет замуж, не согрешит. Однако у вступающих в брак появятся в жизни новые трудности, а я бы хотел уберечь вас от них. 29Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, а потому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку7:29 Букв.: «а потому имеющие жён должны быть как неимеющие»., 30скорбящие – быть во власти своей скорби, радующиеся – быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие – думать, что их приобретения навек, 31а те, кто пользуется благами этого мира, – прилепляться к ним, потому что мир, в его нынешнем виде, прекращает своё существование.

32Я хочу, чтобы вас не отягощали никакие заботы. Неженатый человек заботится о делах Повелителя, о том, как угодить Повелителю. 33Женатому же приходится заботиться о насущных нуждах, о том, как угодить жене. Его интересы раздвоены. 34Незамужняя женщина или девушка думает о делах Повелителя, она старается быть посвящённой Повелителю и телом, и духом, а замужняя женщина занята повседневными делами и тем, как угодить мужу. 35Я говорю это для вашего же блага, а не для того, чтобы вас в чём-либо ограничить. Я лишь хочу, чтобы вы могли непрестанно служить Повелителю подобающим образом, не отвлекаясь ни на что.

36Если кто-либо из вас думает, что он поступает по отношению к своей дочери нехорошо, потому что годы её идут7:36 Букв.: «если он (она) перешёл(-шла) предел»., и он чувствует, что должен выдать её замуж, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Пусть выдаёт её замуж, греха на нём никакого не будет. 37Но если человек твёрд в своём решении, если он не принуждаем, и если он властен в своей воле, то, решив в своём сердце оставить свою дочь девственницей, он поступит хорошо. 38Итак, кто выдаёт свою дочь замуж, поступает хорошо, кто же не выдаёт – поступает ещё лучше7:36-38 Или: «Если кто-либо из вас думает, что поступает со своей невестой нехорошо, потому что годы её идут (или: если не может совладать со своей страстью), и он чувствует, что должен жениться на ней, то пусть такой человек поступает так, как считает правильным. Он может жениться, и греха на нём никакого не будет.37 Но если человек твёрд в своём решении не жениться, если он не принуждаем, и если он в состоянии владеть собой, то, решив в своём сердце оставить её, сохранив при этом её девственность, он поступит хорошо.38 Итак, кто женится на своей невесте, поступает хорошо, кто же не женится – поступает ещё лучше»..

39Женщина на всю жизнь соединена со своим мужем, но когда её муж умирает, она свободна выходить замуж за кого хочет, главное, чтобы человек этот принадлежал Повелителю. 40Но по моему мнению (а я думаю, что и я обладаю Духом Аллаха), ей лучше было бы оставаться незамужней, так она будет счастливее.