Slovo na cestu

1. Korintským 15:1-58

Základ evangelia: Kristus zemřel, ale vstal z mrtvých

1Rád bych vám, bratři, připomněl, že i dnes hlásám totéž radostné poselství jako na začátku, jak jste je i vy přijali a na něm založili svou víru. 2V něm je vaše záchrana, pokud se ho pevně držíte v té podobě, jak jsem vám je předal. Stojí-li vaše víra na něčem jiném, není víc než pouhou iluzí. 3Učil jsem vás tomu, k čemu jsem byl sám přiveden: že Kristus zemřel za naše viny, 4byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých, jak to vše Bůh už dávno předtím nechal zapsat do starých Písem. 5Pak se ukázal Petrovi, potom všem zbývajícím dvanácti. 6Později ho vidělo přes pět set svědků společně; někteří z nich už nežijí, ale většina dosud ano. 7Pak ho uviděl Jakub a ostatní apoštolové 8a docela nakonec se ukázal i mně, ač jsem toho nejméně hoden. 9Vždyť mezi všemi apoštoly jsem já ten poslední, a to je pro mne ještě přílišná čest po tom, jak jsem pronásledoval církev. 10Bůh se však nade mnou slitoval a jen z jeho milosti jsem to, co jsem. A nebylo to nadarmo: vykonal jsem mnohem víc práce než všichni ostatní. Ale co to říkám – ne já, nýbrž Bůh, jehož jsem byl nástrojem. 11Ostatně ať už jsem to já nebo někdo jiný, všichni hlásáme totéž poselství, které jste již přijali i vy.

Jistota Kristova zmrtvýchvstání dává smysl naší víře

12Jestliže však věříte, že Kristus vstal z mrtvých, jak potom mohou někteří z vás tvrdit, že mrtví už nikdy neožijí? 13Kdyby měli pravdu, pak by i Kristus musel dosud ležet v hrobě. 14A jestli Kristus zůstal v hrobě, všechno naše mluvení o něm a veškerá vaše důvěra v Boha jsou naprosto zbytečné, bezvýznamné a nesmyslné 15a všichni my, apoštolové, jsme lháři a podvodníci, když o Kristu prohlašujeme, že vstal z mrtvých. 16Nevěříte-li v možnost vzkříšení, popíráte i zmrtvýchvstání Kristovo. 17-18A jestliže Kristus nevstal z mrtvých, jakou máte naději? Vaše viny zůstaly neodčiněny, stejně jako viny těch, kteří zemřeli před vámi. 19Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme ani tolik co ateisté. A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí!

20Skutečnost je však taková, že Kristus opravdu vstal, a to je nám zárukou, že ještě další budou po něm následovat. 21-22Na počátku dějin člověk svou neposlušností způsobil, že se lidstvo dostalo pod vládu smrti. Kristus, prototyp nového člověka, tuto vládu smrti zase zlomil. My jsme od svých předků zdědili smrt jako nevyhnutelný úděl; kdo však přijme za svůj Kristův život, bude sdílet jeho úděl i ve vzkříšení z mrtvých. 23Všechno má svůj pořádek: nejdříve vstal Kristus, při jeho druhém příchodu pak přijdou na řadu ti, kteří k němu patří. 24-26Kristův boj o vítězství nad silami zla a smrti zatím stále ještě pokračuje; smrt sice už prohrála, ale ještě není docela zničena. Až Kristus zlomí moc všech svých nepřátel a své království odevzdá Bohu Otci, dějiny se uzavřou. 27Bůh totiž svěřil Kristu veškerou moc nad celým vesmírem – samozřejmě s výjimkou sebe sama. 28Až tedy Kristus zvítězí nad posledním odpůrcem, tehdy přijde ke svému Otci a složí mu všechnu svou moc k nohám, takže nakonec bude svrchovaným vládcem zase sám Bůh.

29Ale ještě zpět ke vzkříšení: Jak zdůvodníte, že někteří z vás v Korintu podstupují zkoušky a utrpení pro svoji víru? Jaký to má smysl, jestliže nebude vzkříšení z mrtvých?

30A proč my stále riskujeme svůj život a denně se díváme smrti v tvář? 31Ujišťuji vás při všem, co pro mne znamenáte, že skutečně hledím každý den smrti do tváře. 32K čemu by byl i můj boj na život a na smrt tenkrát v Efezu? Kdyby po smrti nebylo už s čím počítat, mohl bych si to všechno ušetřit a řídit se raději příslovím

„dnes užívej života,

zítra můžeš být po smrti“.

33Takovými názory se však nedejte zmást. Špatná myšlenka je matkou zlého činu. 34Uvažujte tedy střízlivě a nezahrávejte si se zlem. Vždyť je to ostuda – někteří z vás se pokládají za křesťany, a přitom nemají ani ponětí o základních věcech víry.

Žijeme v naději na vzkříšení

35Někdo by se ovšem mohl zeptat: „Jak budou ale vzkříšeni ti mrtví? Jaké pak budou mít tělo?“ 36Dětinská otázka! Odpověď roste na tvé vlastní zahrádce. Když semeno zapadne do země, vzejde z něho nová rostlinka – ono samo však tím „zemře“, zanikne. 37Co ze semene vyklíčí, ani zdaleka se mu nepodobá: zasel jsi suché zrnko pšenice nebo něčeho jiného, 38ale životu skrytému v tom semeni dá Bůh novou, nádhernou podobu, nový tvar, jaký sám určil. Z jednoho semene vyroste to, z jiného ono. 39A zrovna tak, jako jsou různé druhy semen a rostlin, liší se navzájem těla živočichů: člověk, zvíře, ryba, pták – co druh, to jiné tělo. 40A od pozemských bytostí a tvarů liší se zase nebeská tělesa na obloze krásou docela jiného druhu – a dokonce i mezi nimi vidíme rozmanitost: 41jinak svítí slunce, jinak měsíc a jinak zase hvězdy, a z nich každá má svůj osobitý třpyt.

42Tak nějak si můžeme představovat i vzkříšení z mrtvých. Tělo, které obdržíme při vzkříšení, bude jiné než to naše dosavadní; toto zemře, tamto bude žít věčně. 43To, které se pohřbívá, podléhá rozkladu a budí odpor. To, které vstane, bude se skvít nadzemskou slávou. 44To nynější je slabé, to budoucí bude plné sil. Z umírajícího těla odchází život biologický, přírodní, vzkříšené tělo bude oživeno Duchem Božím. Jako biologický život musí mít svou hmotnou schránku, tak i život duchovní obdrží své tělesné sídlo. 45Mojžíš nás učí, že Adam, první člověk, se stal živou bytostí; Kristus je však víc než to – je duchem života.

46Nejdříve máme tedy lidské, živočišné tělo, teprve později nám Bůh dá nové, „duchovní“ tělo. 47-49Adam byl stvořen pouze z pozemského materiálu, zato Kristus přišel z říše, která převyšuje vše hmotné. Pozemský člověk je téhož druhu, jako byl Adam, vzkříšený bude bytostí podobnou Kristovi.

50Zdůrazňuji vám, milí bratři: naše pozemské tělo z masa a kostí není způsobilé pro Boží říši, protože naše kvality nejsou ani zdaleka takové, aby si zasloužily nesmrtelnost. 51Prozradím vám jedno nádherné tajemství: zemřeme jen někteří, ale všichni obdržíme nové tělo. 52Až z nebe zazní signál posledního soudu, v jediném okamžiku se naše tělo promění. 53Zesnulí křesťané vstanou v novém, nesmrtelném těle a my ostatní, pokud budeme ještě naživu, všichni najednou dostaneme zrovna takové tělo, skvělé a nezničitelné. 54Tak se konečně stane skutečností dávné prorokovo vidění:

Vítězství je dovršeno,

smrt slavně navždy zničena!

55Kam ses poděla, ó smrti,

a kam zmizel tvůj náhončí?

56Náhončím smrti je míněn hřích – a ten má svou sílu ze zákona. 57Bůh nám však prostřednictvím Ježíše Krista umožnil nad obojím zvítězit a za to mu nikdy nemůžeme být dost vděčni.

58Vítězství je naše, bratři, zůstaňte pevní a nenechte se zviklat v usilovné spolupráci na Božím díle. Můžete si být jisti, že nic z toho, co jste vykonali pro Pána, se vaší smrtí neztratí.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 15:1-58

Воскресение Исы аль-Масиха

1Братья, хочу ещё раз напомнить вам Радостную Весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. 2Она спасительна для вас, если только твёрдо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна.

3Самое важное, что я получил, я передал вам: аль-Масих умер за наши грехи согласно Писанию. 4Он был погребён, и был воскрешён на третий день согласно Писанию15:4 См. Мат. 12:40; Юнус 2:1; ср. также Ос. 6:2.. 5Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. 6После этого Он явился ещё более чем пятистам братьям одновременно. Большинство из них ещё живы, а некоторые уже умерли. 7Затем Он явился Якубу15:7 Скорее всего, это был единоутробный брат Исы аль-Масиха (см. Мат. 13:55), важнейший лидер общины верующих в Иерусалиме., потом также всем посланникам аль-Масиха, 8и последнему из всех явился мне, жалкому недоноску.

9Ведь я самый наименьший15:9 Наименьший – возможно, здесь наблюдается игра слов, так как имя Паул переводится как «маленький», «низкий». из посланников аль-Масиха и даже не заслуживаю чести называться посланником, потому что я преследовал святой народ Аллаха. 10Но по благодати Аллаха я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне была не напрасной: я трудился больше, чем все остальные, впрочем не я, а благодать Аллаха, которая со мной. 11Не имеет значения, кто возвещает: я или они. Главное – вы поверили в то, что мы возвещаем.

Воскресение мёртвых

12Скажите мне, если об аль-Масихе возвещается, что Он был воскрешён из мёртвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мёртвых? 13Если воскресения мёртвых нет, то и аль-Масих не мог быть воскрешён. 14А если аль-Масих не воскрес, то и всё, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. 15Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями об Аллахе, так как мы засвидетельствовали о том, что Аллах воскресил аль-Масиха, Которого Он не воскрешал, если, конечно, мёртвых вообще нельзя воскресить. 16Ведь если мёртвых нельзя воскресить, то и аль-Масих не был воскрешён. 17А если аль-Масих не был воскрешён, то и вера ваша напрасна и ваши грехи по-прежнему на вас. 18Тогда и те, кто умер с верой в аль-Масиха, погибли. 19Если мы надеемся на аль-Масиха лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди.

20Но аль-Масих действительно воскрес из мёртвых! Он – первый плод будущего урожая, тех, кто воскреснет из мёртвых!15:20 Букв.: «Он – первый плод из умерших». Аллах через пророка Мусу повелел исраильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего. Таким же образом воскресение Исы служит залогом будущего воскресения всех верующих в Него. См. также сноску на Отк. 1:5. 21И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного Человека пришло и воскресение мёртвых. 22Как умирают все, кто связан с Адамом, так будут оживлены все, кто связан с аль-Масихом. 23Но каждый в своём порядке: вначале15:23 Букв.: «первый плод». аль-Масих, а затем, когда Он вернётся, будем воскрешены и мы, принадлежащие Ему. 24И потом наступит конец, когда Он, уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу, передаст Царство Аллаху, Небесному Отцу! 25Аль-Масиху предназначено царствовать до тех пор, пока Аллах не повергнет всех врагов к Его ногам15:25 См. Заб. 109:1.. 26Последний враг, который будет уничтожен, – это смерть. 27Ведь Аллах «всё подчинил под ноги Его»15:27 Заб. 8:7.. Когда говорится, что «всё подчинил», то, конечно же, это «всё» не включает в себя Того, Кто и подчинил Ему всё. 28Когда же всё будет Ему подчинено, тогда и Сам Сын будет подчинён Тому, Кто всё подчинил Ему, чтобы Всевышний безраздельно царствовал над всем.

29Что же тогда делают те, кто принимает обряд погружения в воду15:29 Или: «обряд омовения». за мёртвых?15:29 Здесь Паул не поддерживает тех, кто принимал этот обряд за мёртвых, а просто приводит их в пример как один из аргументов, подтверждающих воскресение. Если мёртвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают этот обряд за них? 30Зачем и нам ежечасно рисковать своей жизнью? 31Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Исой аль-Масихом, нашим Повелителем! 32Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями15:32 Многие толкователи видят здесь метафору: Паул сравнивает с дикими зверями людей, противников пути Аллаха. в Эфесе, то что я этим приобрёл? Если мёртвые не могут быть воскрешены, тогда что же:

«Давайте будем пировать и напиваться,

потому что завтра умрём»?15:32 Ис. 22:13. См. также Ис. 56:12.

33Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми: «Плохая компания развращает добрые нравы»15:33 Паул здесь приводит цитату из комедии «Таис» древнегреческого поэта Менандра (342–292 гг. до н. э.).. 34Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь некоторые из вас даже не знают Аллаха, – я говорю это к вашему стыду.

Земное и небесное тело

35Может, кто-то спросит: «Как это мёртвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело?» 36Спрашивать об этом неразумно. Ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть! 37Когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. 38А Аллах по Своему усмотрению даёт ему тело – каждому семени своё. 39Не все тела одинаковы: у людей не такое тело, как у зверей, у зверей не такое, как у птиц, а у птиц не такое, как у рыб. 40Есть тела небесные и тела земные. У небесных тел своя красота, и у земных тел своя. 41У солнца тоже своё сияние, у луны своё, у звёзд своё. Звёзды, в свою очередь, тоже отличаются по яркости друг от друга.

42Так же будет и при воскресении мёртвых. Предаётся земле тело тленное, а воскресает нетленное. 43Предаётся неприглядное, а воскресает великолепное! Предаётся в слабости, а воскресает в силе, 44предаётся физическое тело, а воскресает – духовное.

Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. 45Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, но последний Адам (Иса) – духом животворящим. 46Сначала приходит не духовное, а физическое, и лишь потом – духовное. 47Первый человек был сотворён из праха земного15:47 См. Нач. 2:7., а второй Человек – это Человек с небес. 48Земные люди подобны первому земному человеку, а небесные будут такими же, как Человек, пришедший с небес. 49И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на Человека небесного.

50Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Царства Аллаха; ничто тленное не может стать наследником нетленного. 51Послушайте, я открою вам тайну: мы не все умрём, но все будем изменены, 52внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мёртвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. 53Всё тленное должно превратиться в нетленное, и всё смертное – в бессмертное. 54Когда тленное облечётся в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!»15:54 Ис. 25:8.

55«О смерть, где твоя победа?

О смерть, где твоё жало?»15:55 Ос. 13:14.

56Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. 57Но благодарение Аллаху! Он даёт нам победу через Повелителя Ису аль-Масиха!

58Поэтому, мои любимые братья, стойте твёрдо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Повелителю и знайте, что ваш труд для Повелителя не напрасен.